Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

tisk/print

ROZCESTNÍK:

 

1. MANU PROPRIA

2. DOCUMENTA PRAGENSIA

3. DOCUMENTA PRAGENSIA monographia

4. ALBUM POZDNĚ STŘEDOVĚKÉHO PÍSMA

5. REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE

6. EDICE A STUDIE STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH

7. PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ

8. JUBILEJNÍ SBORNÍKY

9. KATALOGY VÝSTAV

10. LIBRI CIVITATIS

 


 

MANU PROPRIA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

„Manu propria“ znamená latinsky „vlastní rukou“ – touto poznámkou již středověcí písaři, hodnostáři a literáti běžně ověřovali autenticitu svých textů. Pro toto slovní spojení se záhy vytvořila zkratka M. P., vyskytující se v řadě rukopisných grafických variant (viz logo), která se připojovala za jméno pisatele (předchůdce dnešní zkratky „v. r.“).

 

 Tuto písařskou poznámku jsme si pro název nové ediční řady vydavatelského spolku Scriptorium nezvolili náhodou. Cílem edice MANU PROPRIA je totiž zpřístupnit čtenářům v moderních edicích staré texty subjektivní, autobiografické povahy. Texty, které nevznikaly ani jako úřední dokumenty, ani jako „vysoká“ literatura, nýbrž jako osobní, „vlastnoruční“ svědectví o životě konkrétních lidí. V zahraniční odborné literatuře se používá pojem „ego-dokumenty“. Jedná se o nejrůznější memoárové záznamy, deníky, pamětní knihy či soukromou korespondenci, pocházející z činnosti osob často bez vyšších literárních ambicí. Tyto texty mají nejen neocenitelný význam pro historiky jako pramen pro nejrůznější výzkumy, ale také oplývají nepřehlédnutelnou čtenářskou atraktivitou.

Jejich pramenná hodnota je dána tím, že autenticky zachycují každodenní život svých pisatelů, že obrážejí alespoň v některých výsecích jejich myšlenkový svět. Vydávají svědectví o době a lidech – a to jak svědectví zamýšlené, které pisatel chtěl o sobě a o světě vydat, tak i svědectví bezděčné, prozrazující jinak skryté (protože samozřejmé nebo utajované) stránky života lidí v minulosti. Poskytují pohled „za kulisy“ obvykle prezentovaných dějin politických událostí a mnohdy umožňují tyto „svrchní“ dějiny lépe pochopit. Do zorného pole historické vědy se dostávají ve zvýšené míře právě v současné době, protože svými možnostmi interpretace vyhovují moderním trendům v historiografii. Trendům vyznačujícím se posunem perspektivy na konkrétního člověka, spolutvůrce života společnosti, na jeho názory a pocity, na subjektivní reflexi objektivně existujících jevů. Historikové dnes daleko častěji chápou společnost nikoliv jako monolitický blok (či soubor bloků), nýbrž jako pestrý, členitý a dynamický celek, skládající se ze stovek a tisíců konkrétních osudů.

Značná míra autenticity a většinou patrná absence literární stylizace dodávají těmto subjektivním textům navíc neobyčejné kouzlo a vnitřní náboj, což je činí čtenářsky atraktivními. Nejde o uměle sestavené romány ani o objektivně psaná odborná díla. Jsou zde zachyceny skutečné pocity skutečných lidí, a to ve formě typické pro dobu vzniku.

V ediční řadě MANU PROPRIA se setkáte přirozeně především s texty spjatými osobou či místem vzniku s českými zeměmi, pocházejícími z široce vymezeného časového úseku – od středověku přes raný novověk až do 20. století.

Přáli bychom si, aby se knihy vydané v edici MANU PROPRIA staly vyhledávanými a oblíbenými tituly a aby si našly své místo v knihovnách čtenářů se zájmem o historii a kulturu vůbec.

Dosud vyšlo:

1. Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti
2. Kryštof Václav z Nostic – Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705
3. Gabriela ze Schwarzenbergu – Krátká cesta životem a Evropou
4. Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacie aneb zpověď českého aristokrata

5. Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden – Deníkové rodinné záznamy (1785-1808)
6.
Karel Kramerius – Putování po českých hradech (1814–1818)
7.
Emil Zimmler – Moje inženýrské paměti, 1.+2. díl

 

Připravujeme:

 

Tři relace z expedice na horu Großglockner roku 1800


DOCUMENTA PRAGENSIA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

je sborníková řada, ve které jsou publikovány převážně příspěvky z konferencí Archivu hl. m. Prahy, kterou vydává od roku 1980 Archiv hl. m. Prahy.

Od svazku XIII se vydávání tohoto periodika pro Archiv hl. m. Prahy ujal spolek Scriptorium, čímž významně stoupla jeho technická a estetická úroveň. Sborníky jsou vydávány nejméně jednou ročně a počet vydaných svazků se blíží třiceti.


DOCUMENTA PRAGENSIA monographia (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

je ediční řada založená Archivem hl. m. Prahy v roce 1992. Zabývá se pražskými dějinami a zahrnuje zatím převážně edice historických pramenů.

Jako první byla vydána edice Jaroslavy Mendelové – Matrika narozených kostela sv. Jindřicha na Novém Městě pražském (1584–1600).

Od druhého svazku se na vydávání této ediční řady podílí spolek Scriptorium. Na vydávání se též okrajově podílejí další instituce jako např. Heraldická společnost v Praze či Fakulta architektury ČVUT Praha.

 


ALBUM POZDNĚ STŘEDOVĚKÉHO PÍSMA (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Od roku 2002 vydává spolek Scriptorium rozsáhlé dílo Hany Pátkové Album pozdně středověkého písma. Z prvotního úmyslu zvládnout tímto způsobem Severní Čechy se vyklubal rozsáhlý a ojedinělý projekt, který se doposud dočkal 10 svazků.


REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Toto stěžejení ediční dílo české historiografie počal vydávat roku 1855 Karel Jaromír Erben. Obsahuje regesty – zkrácené texty – listin bohemikálního charakteru vydaných v letech 600–1419. Celé toto dílo, vycházející již více než 150 let, doposud není dokončeno, jeho doposud vydané svazky naleznet ZDE. Od roku 2000 se na vydávání tohoto edičně náročného díla podílí spolek Scriptorium. Tohoto podílu si nesmírně vážíme a doufáme že tak nesmazatelně přispějeme naší historické vědě.


EDICE A STUDIE STÁTNÍHO OBLASTNÍHO ARCHIVU V LITOMĚŘICÍCH (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

V roce 2009 počal Státní oblastní archiv v Litoměřicích vydávat novou ediční řadu Edice a studie Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Je nám ctí, že jsme mohli spolupracovat na vydání prvního svazku této edice: Petr Kopička, Oldřich Kotyza Paměti Roudnických měšťanů. Brodští a Jílkové.


PRAŽSKÝ SBORNÍK HISTORICKÝ (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Pražský sborník historický začal vycházet v roce 1964 v malém formátu 14,5×20 cm (Úvodní text prvního ročníku). Vydával jej Národní výbor hl. m. Prahy ve spolupráci s Pražskou informační službou v nakladatelství Orbis. Koncem 60. let jej začlo vydávat nakladatelství Orbis pro Archiv hl. m. Prahy a tehdy dostal v podstatě svou dnešní podobu (formát B5, vázaná kniha s přebalem). Počínaje číslem XI jej začlo vydávat nakladatelství Panorama, které jej vydávalo až do roku 1993. V letech 1994–2000 jej vydávalo nakladatelství KLP, další tři svazky XXXII–XXXIV vydalo nakladatelství Albis international. Číslo XXXV vydalo nakladatelství Scriptorium. Nejnovější svazky naleznete v databázi našich knih.


JUBILEJNÍ SBORNÍKY (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady) + Sborník Seminář a jeho hosté, jenž je součástí řady Documenta pragensia.

Zcela neplánovaně se spolek stal vydavatelem již jubilejních několika sborníků výzanmným osobnostem z různých oborů historických i příbuzných věd. Mohl se tak podílet na poctě např. Zdeňce Hledíkové, Ivanu Hlaváčkovi nevo Václavu Ledvinkovi. Pro zájemce o tento druh literatury jsme zavedli tyto sborníky v naší databázi jako ediční řadu, kde je podle tohoto příznaku můžete též pohodlně vyhledat.


KATALOGY VÝSTAV (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady)

Stejně tak neplánovaně se spolek stal vydavatelem několka výstavních katalogů, které bez ohledu na téma, ztvárnil podobným způsobem a založil tak jakousi ediční řadu, která je také zpřehledněna v naší databázi knih.


LIBRI CIVITATIS (zpět na rozcestník)

(odkaz na všechny knihy řady vydané ve Scriptoriu)

Spolek Scriptorium se jako vydavatel podílí od roku 2011 na projektu LIBRI CIVITATIS – DOKUMENTACE A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ MĚSTSKÝCH KNIH V ČESKÉ REPUBLICE. (stránky projektu)