Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

tisk/print

Vědecká redakce nakladatelství Scriptorium

Mgr. Jan Hrdina, Ph.D.

nar. 1970 v Jičíně

Studium: FF UK v Praze, archivnictví – historie (1988–1994), doktorské studium tamtéž, pomocné vědy historické (2003–2010)

Zaměstnání: Archiv hl. města Prahy, archivář, od 2004

Odborné zaměření: pomocné vědy historické, církevní dějiny pozdního středověku, poutnictví

Projekty: řešitel grantového projektu Papežské odpustkové listiny a tzv. odpustková zbožnost ve střední Evropě v době velkého západního schismatu (1378-1417). Komparativní studium (Grant GAČR 2004–2006), spolupracovník grantového projektu Církevní topografie a teritoriální církevní správa v pražské diecézi vrcholného a pozdního středověku (Grant GAČR 2004–2006)

Publikační činnost: zaměřená na klérus, úřední písemnou kulturu, poutnictví, odpustkový systém v pozdně středověké střední Evropě

Působení v redakčních radách: Scriptorium, Studia Mediaevalia Bohemica

Mgr. Tomáš Jakl

nar. 1972 v Praze

Studium: FF UK, archivnictví (1990–1997).

Zaměstnání: Archiv Hlavního města Prahy (1998-2002), Ústav pro soudobé dějiny AV ČR (1999-2002), Vojenský historický ústav, vědecký pracovník, od 2002.

Odborné zaměření: dějiny dvacátého století, české a československé vojenské dějiny, dějiny správy, využití fotografie jako historického pramene.

Publikační činnost: zaměřená na české a československé vojenské dějiny v období 1914-1945, redakce knih, sborníků a časopisů. Bibliografie viz:

http://tanks.webz.cz/Bibliografie.htm

Působení redakčních radách a odborných komisích: Historie a vojenství (člen redakční rady), Společná česko-ruská mezivládní komise pro péči o válečné hroby, Společná česko-slovenská mezivládní komise pro péči o válečné hroby, Mezirezortní koordinační komise pro válečné hroby při MO ČR, Rozkladová komise MO ČR, Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ Praha, Akviziční komise Vojenské historické knihovny VHÚ Praha, Komise vojenských tradic a symboliky ČSOL.

Mgr. Jan Kahuda, Ph.D.

nar. 1974 v Praze

Studium: FF UK, archivnictví historie (1993–1999); tamtéž, pomocné vědy historické (doktorské studium) (od 2007).

Zaměstnání: Státní ústřední archiv v Praze (Národní archiv), odborný archivář, od 1998.

Odborné zaměření: novověká diplomatika a dějiny správy, dějiny archivnictví, české komunity v zahraničí.

Projekty: vedoucí grantových projektů Česká menšina v Rakousku (MZV ČR 2002), Poválečný vývoj české menšiny v Rakousku (MZV ČR 2004) a Průvodce po Rakouském státním archivu ve Vídni pro českého návštěvníka (GA ČR 2008–2010)Publikační činnost: zaměřená na dějiny archivnictví a pomocné vědy historické, redakce sborníků a časopisů.

Působení redakčních radách: Paginae historiae. Sborník Národního archivu (výkonný redaktor), Práce z dějin Akademie věd (člen redakční rady).

Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.

nar. 1967 v Praze

Studium: 1981-1985 gymnázium v Praze 6, 1985-86 Národní knihovna ČR, 1986 - 1991 FF UK Praha, archivnictví-historie, 1991-1993 externí doktorské studium tamtéž (Dr. 1993), 1991-93 archivářka, Archiv hl. města Prahy, 1993-97 Historický ústav AV ČR, vědecká a odborná pracovnice, 1995-96 studium na Ludwig-Maximilian-Universität v Mnichově, 1997 a 2001 stáž v Maison des Sciences de l´Homme v Paříži (stipendium Mellon Foundation), 1997 - leden 2003 Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, odborná asistentka, docentka (habilitace 1999), Ústav pro klasická studia AV ČR, částečný úvazek od 1998 dosud. Od února 2003 docentka Katedry PVH a AS FF UK.

Členství v redakčních a vědeckých radách a další aktivity v oboru: 1997-99, Nadace Civic Education Project, Eastern Scholar. Komise pro bakalářské zkoušky oboru archivnictví, Univerzita Hradec Králové, předsedkyně od 2000 dosud. Vědecká rada ústavu pro klasická studia AV ČR, členka od 2002 dosud. International Medieval Bibliography, University of Leeds, přispěvatelka za Českou republiku, od 1993 dosud. Komise pro vydávání středověkých historických pramenů při HÚ AV ČR, členkou od 1994 dosud. Redakční rady: Mediaevalia Historica Bohemica, Porta Bohemica. Scriptorium, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, kmenová členka.

Odborné zaměření: Dějiny (pozdního) středověku, PVH středověku, zvl. paleografie, edice středověkých pramenů.

Granty: Dotvoření specializace Základy pomocných věd historických a archivnictví, VNJH 9914.

Paleograficko diplomatické cvičné texty pro studenty učitelství Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně - Grant FRVŠ, skupina B, č. 1122

Rozšíření výuky pomocných věd historických na katedře historie Pedagogické fakulty Univerzity J.E.Purkyně - Grant FRVŠ, skupina F 5, č. 1112

Církev v severozápadních Čechách v pozdním středověku - Grant FRVŠ, skupina G 5, č. 1096

Josef. Pelikán, Libri erectionum, vol. 7 - Grant GAČR 404/01/0963
Regionální edice jako základ sledování obecného vývoje písma I. - Grant GAČR. 404/02/0187

Mgr. Jana Ratajová, Ph.D.

nar. 1972 v Kladně

Studium: 1991–1997 magisterské studium, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické

2002–2005 členka česko-německého doktorandského kolegia Životní světy a komunikační struktury ve středoevropské společnosti 16.–19. století (Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16. bis 19. Jahrhundert)

2002–2009 doktorské studium na Fakultě humanitních studií UK, obor historická antropologie

Zaměstnání: Ústav dějin UK a Archiv UK

Granty: Spolupráce na grantu GAČR GA404/07/0868 Gender v české raně novověké literatuře o ženách, manželství a hospodářství (16.–18. století), spolu s Lucií Storchovou (FLÚ AVČR, v.v.i.): 2007–2010

Jiná odborná činnost: členství v redakční radě a redakci časopisu Kuděj, časopis pro kulturní dějiny 1999–2006; vedení ediční řady „Manu propria“ (nakl. Scriptorium) od 2002 (spolu s T. Ratajem); Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, sekce společenských věd, podsekce historie-národopis: členství 2001–2004; Grantová agentura České republiky, sekce společenských věd, podkomise historické vědy – národopis: členství 2008–2009


Vědecká redakce byla schválena valnou hromadou kmenových členů spolku Scriptorium jako orgán, který má prokázat vědeckou úroveň vydaných titulů. Přestože vědecká úroveň našich publikací mluví sama za sebe, učinili jsme tímto zadost „požadavkům doby“.