Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

tisk/print

STANOVY SPOLKU

I. Název a sídlo

SCRIPTORIUM, spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury, Nad Pazdernou čp. 397, 252 41 Dolní Břežany


II. Cíl činnosti

Cílem činnosti spolku je nekomerční, tj. neziskové vydávání literatury, zejména malonákladových vědeckých publikací.

1) Vydávání publikací za co nejnižší výrobní náklady v kvalitním provedení (tj. se zajištěním odpovídající kvality redakční a jazykové úpravy, typografické práce a grafické úpravy, vytištění a důstojného konečného vzhledu publikací) pro jiné subjekty, za účelem cenového zvýhodnění vydaných publikací, zkvalitnění jejich podoby či umožnění jejich vyjití vůbec.

2) Vydávání vlastních publikací, či publikací ve spolupráci s jinými subjekty za podobným účelem jako v bodě 1.

3) Zpřístupnění vydaných publikací pro členy spolku zdarma, nebo s výraznou slevou.

4) Podpora komerčně nevydatelných publikací vůbec.


III. Členství ve spolku

A) Členství ve spolku může mít tři formy:

1. Kmenové členství 2. Přidružené členství 3. Čestné členství

B) Přijetí za člena 1. Kmenový člen bude přijat po vyplnění přihlášky, schválení 2/3 většinou plenární schůze kmenových členů (viz čl. „Orgány spolku“) a zaplacení příspěvků. Návrh na přijetí kmenového člena může podat kmenový či čestný člen. 2. Přidružený člen bude přijat po vyplnění přihlášky, schválení nadpoloviční většinou hlasů plenární schůze kmenových členů a zaplacení příspěvků. 3. Čestným členem se může stát kdokoli, bude-li navržen kmenovým či čestným členem, schválen plenární schůzí kmenových členů a přijme-li čestné členství.

C) Ukončení členství 1. Ukončení kmenového členství je možné vystoupením člena dobrovolně nebo rozhodnutím 3/4 většiny plenární schůze kmenových členů, a to zejména v případě, že se přestal aktivně podílet na činnosti spolku, nebo dokonce začal vyvíjet činnost v jeho neprospěch. 2. Ukončení přidruženého členství je možné vystoupením člena dobrovolně či ztrátou členství pro neplacení příspěvků, nebo rozhodnutím 2/3 většiny plenární schůze kmenových členů, a to zejména v případě, že začal vyvíjet činnost v neprospěch spolku. Čestný člen se může vzdát členství svým dobrovolným rozhodnutím.

D) Povinnosti a práva členů spolku:

1. Kmenový člen spolku je povinen aktivně se podílet na organizačních činnostech a úsilí nutném k dosažení cílů spolku. Dále je povinen hradit členské příspěvky ve výši schválené plenární schůzí kmenových členů. Má právo účastnit se plenárních schůzí s hlasem rozhodujícím, podávat zde své návrhy, podněty a připomínky a vyjadřovat se ke všem projednávaným otázkám. Dále má právo obdržet zdarma po jednom výtisku každé publikace vydané spolkem.

2. Přidružený člen spolku je povinen hradit členské příspěvky ve výši 1/2 příspěvku kmenového člena ročně. Má právo obdržet zdarma po jednom výtisku jedné prémiové publikace vydané spolkem. Na všechny ostatní publikace má právo získat slevu ve výši 60% prodejní ceny. Dále má právo podávat do rukou představenstva spolku (viz čl. „Orgány spolku“) návrhy na vydání konkrétních publikací. Takovéto návrhy je představenstvo povinno předložit k projednání na nejbližší plenární schůzi kmenových členů spolku a následně informovat přidruženého člena o výsledku projednání jeho návrhu. Přidruženým členem spolku může být i právnická osoba, a to se stejnými právy a povinnostmi jako osoba fyzická.

3. Čestný člen spolku nemá žádné povinnosti. Má stejná práva jako přidružený člen spolku. Navíc má právo účastnit se plenárních schůzí kmenových členů spolku s hlasem poradním.


IV. Orgány spolku

1. Plenární schůze kmenových členů. Plenární schůze kmenových členů tvoří jediný rozhodující orgán spolku. Plenární schůze je usnášení schopná, sejde-li se na ní minimálně nadpoloviční většina kmenových členů. V případě, že se do 30 minut po zahájení řádně svolané schůze nesejde nadpoloviční většina kmenových členů, započne automaticky nová schůze, k jejíž usnášení schopnosti postačuje přítomnost alespoň jedné třetiny kmenových členů. Všechna rozhodnutí (=usnesení) plenární schůze jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů přítomných kmenových členů, s výjimkou výše uvedených rozhodnutí vyžadujících 2/3, resp. 3/4 většinu hlasů – rozumí se rovněž přítomných – kmenových členů. Plenární schůze kmenových členů volí každoročně ze svého středu představenstvo spolku o 3 členech (předseda a dva místopředsedové s funkcemi jednatele a pokladníka).

2. Představenstvo spolku. Představenstvo spolku má výkonné pravomoci – svolávání schůzí, příprava programu, zastupování spolku na veřejnosti a jednání jménem sdružení - všichni tři a to i každý sám, avšak pouze v souladu s usneseními plenární schůze. Představenstvo se zodpovídá ze svých činů plenární schůzi kmenových členů.

3. Konkrétní vztahy, pravomoci a způsoby jednání orgánů spolku mohou být upraveny jednacím řádem spolku.


V. Zásady hospodaření

Spolek bude získávat prostředky:

1. příspěvky kmenových a přidružených členů.

2. dotacemi či sponzorskými dary.

3. platbami za režijní náklady publikací vydávaných pro jiné subjekty.

4. účelově vázanými dotacemi či sponzorskými dary na vydání konkrétních publikací.

5. prodejem publikací (i částečně) vydaných spolkem.

Veškeré získané prostředky budou použity k účelu spolku, tj. neziskové vydávání publikací, a to v širším smyslu, tj. též použití k investicím, které zlevní, zjednoduší či umožní vydávání (pravidelné) dalších publikací (např. výpočetní technika aj.). Ze získaných prostředků bude hrazeno i zpřístupnění publikací zdarma pro členy spolku, přičemž v případě prostředků uvedených pod bodem 3 se spolek vždy pokusí ve smlouvě s příslušným subjektem sjednat možnost použití části nákladu k tomuto účelu – jako určitou protihodnotu za poskytnuté služby. Nezbytné výdaje na organizační zajištění činnosti spolku (zejm. poštovné či telefonáty) budou hrazeny výlučně z členských příspěvků, resp. členských darů (tj. sponzorských darů od členů spolku), nebo z výtěžku prodaných publikací, které spolek vydal samostatně. Tímto způsobem bude uhrazen i základní vklad na běžném účtu spolku. S prostředky spolku smí nakládat členové představenstva. Veškeré výdaje musí být schváleny plenární schůzí, nebo přímo vycházet z jejich usnesení.