Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[16.10.19]
Marek Otisk - Richard Psík

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu "De grammatico", který on sám označil za úvod do dialektiky. Edici předchází rozsáhlejší úvodní studie, v níž je stručně představen autor spisu i přeložené dílo, přičemž podrobněji jsou probrána vybraná témata, jimž Anselm ve svém nedlouhém díle věnoval pozornost. Tímto svazkem začíná spolupráce spolku Scriptorium s Ostravskou univerzitou na vydávání ediční řady "Interpretationes". Kniha vychází jako svazek A/5 této řady.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 272 stran
náklad: 200 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-88013-90-7
[19.09.19]
Petr Kozák

Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495): Edice pramene

Předkládaná kniha je vědeckou edicí vzácně dochovaného účetního svazku Registrum omnium proventuum regalium, v němž byly pod dohledem pětikostelského biskupa a uherského královského pokladníka Zikmunda Ernuszta (resp. jeho zástupce Emericha Dombaie) v letech 1494–1495 evidovány příjmy a výdaje dvora uherského a českého krále Vladislava II. Jagellonského.

vydáno 2019, B5, vázaná, 376 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 250 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-84-6
[19.09.19]
Jiří Smrž

CECHY V PRAŽSKÝCH MĚSTECH od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860

Kniha přináší přehled vývoje cechovních organizací v Praze, její podstatnou částí je encyklopedický přehled jednotlivých cechů, je bohatě ilustrována.

vydáno 2019, B5, vázaná, 464 stran
počet černobílých vyobrazení: 50
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-83-9
[09.07.19]
Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer (eds.)

Schizofrenická historiografie. Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský kontext díla, včetně např. způsobů osvojování hrabalovské tvorby konkrétními kulturami v dnešní době (Polsko). Kniha se skládá z bloku historického, který komparuje vybrané historické události v Hrabalově podání v dochovaných pramenech, a bloku literárněvědného, který postihuje svébytnou imaginativní (a/nebo imaginární) historii v Hrabalově díle. Klíčový význam přináleží autorské hře s vlastní identitou, což má mj. vyjádřit hlavní název knihy „Schizofrenická historiografie“.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 228 stran
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 350 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-79-2
[09.07.19]
Stanislava Musilová

Žena za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Monografie nabízí detailní rozbor kriminality žen v období zhruba 1850-1914, v prvním sledu pomocí kvantifikace (sledování sociální, geografické či demografické predispozice odsouzených žen). Data jsou představena pomocí grafů. Na základě studia trestních spisů je pak ženská kriminalita jako genderový jev zasazena do rámce dobových diskurzů (emancipace, modernizace), ale i do rámce komunikačních strategií a sociálních sítí a vazeb kriminalizovaných žen. Publikace je 23. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2019, B5, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 11
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-80-0
[03.07.19]
Veronika Stachurová Kucrová

Dolnobřežansko: pohled do krajiny 16.–19. století

Kniha se věnuje vývoji kulturní krajiny na panství Dolní Břežany v raném novověku, sleduje zejména tři důležité prvky: vývoj intravilánu vsí na Dolnobřežansku (Březová, Zvole, Dolní Břežany, Okrouhlo, Zlatníky, Libeř, Podloučí, Zahořany aj.), proměny krajiny mimo zastavěné plochy (zejm. lesy) a konečně objekty v krajině (kaple, dvory, rybníky štěpnice aj.).

vydáno 2019, A5, vázaná, 168 stran
počet černobílých vyobrazení: 75
náklad: 1400 výtisků, cena 198.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-82-2
[11.06.19]
Kateřina Voleková - Andrea Svobodová (edd.)

Staročeské biblické předmluvy

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského překladu bible byl zřejmě kolem roku 1400 pořízen souborný překlad více než stovky předmluv. V průběhu 15. století byly předmluvy dále užívány, upravovány, ale také nově překládány. Publikace přináší kritickou edici 124 staročeských biblických předmluv, a to jak textů přeložených z latiny, tak i několika původních staročeských předmluv. Vlastní text je opatřen poznámkovým aparátem včetně určení citátů z bible i z dalších autorit a včetně různočtení ze všech zjištěných opisů dané předmluvy. Edici jsou předeslány studie o staročeském překladu biblických prologů a o jejich iluminátorské výzdobě (s vyobrazeními). Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy, které kromě soupisů latinských a českých prologů obsahují mj. zatím nejúplnější seznam staročeských biblických pramenů.

vydáno 2019, B5, vázaná, 624 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 300 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-78-5
[26.02.19]
Michal Dragoun

Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním. Tato příručka ("handbušek") je motivována hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Přináší proto praktický návod popisů fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů,a to s pomocí bohatého obrazového doprovodu. V úvodu knihy se čtenář seznámí s dějinami českých a moravských knihoven ve středověku.

vydáno 2018, B5, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 111
náklad: 250 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-75-4
více ] »
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.