Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[02.12.21]
Marek Lašťovka a Jitka Močičková ve spolupráci s Barborou Lašťovkovou a Johanou Langerovou

Hergetův plán Prahy 1790/1791

Monografie věnovaná unikátnímu rukopisnému plánu Prahy olbřímích rozměrů (245×294 cm), jejíž podstatnou součástí je jeho knižní faksimile v měřítku 1:1 s originálem rozvržená na 99 stran. Knihu provází obsáhlá biografie F. A. L. Hergeta, podrobné rejstříky a mnoho dobových i vysvětlujících vyobrazení.

vydáno 2021, A4+ (215×300 mm), vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 44
náklad: 800 výtisků, cena 935.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-7649-029-1
[27.10.21]
Michal Dragoun – Adéla Ebersonová – Lucie Doležalová

Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech

Knihovna augustiniánské kanonie v Třeboni je největší dochovanou středověkou klášterní knihovnou v Čechách. Knihovna augustiniánů v Borovanech s ní byla institucionálně úzce propojena. Oběma knihovnám se důkladně věnuje nová třísvazková publikace. První svazek přináší první detailní katalog rukopisů a inkunábulí obou knihoven včetně kodexů, které se do jejich vlastnictví dostaly až v novověku. Druhý svazek podrobně popisuje rukopisy, v nichž zanechal svou stopu Kříž z Telče (1434–1504), učitel, student artistické fakulty pražské univerzity, kněz a kazatel, sběratel rukopisů a vášnivý písař, který do třeboňské kanonie vstoupil v roce 1478 a přinesl s sebou několik desítek kodexů. Do třetího svazku byly zařazeny rejstříky. Úvodní studie se po přehledu dějin obou kanonií zaměřují na zhodnocení jejich středověkých knihoven: popisují užívané vlastnické záznamy a signatury, evidují doložené dárce a jiné způsoby akvizic, detailně zpracovávají obsah rukopisů i tisků, edičně zpřístupňují dochované středověké a novověké soupisy rukopisů a inkunábulí a shrnují poznatky o notovaných třeboňských kodexech. Dílo vychází zároveň jako e-book (distribuuje Kosmas).

vydáno 2021, A4, vázaná, 1668 stran
počet černobílých vyobrazení: 53
náklad: 200 výtisků, cena 770.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-026-0
[19.07.21]
Hana Beránková

Barokní frontispisy v ­tiskařské bohemikální ­produkci

Frontispis, tedy celostránková ilustrace umístěná zpravidla proti titulnímu listu, představoval u barokních tisků jakési "okno" do tématu knihy, zprostředkovával potenciálnímu kupci obsah svazku. Toto dvousvazkové dílo je prvním souhrnným zpracováním problematiky frontispisů u bohemikálních tisků ze 17.–18. století. První svazek obsahuje výkladovou část, v níž autorka přibližuje vývoj barokního frontispisu, třídí frontispisy z hlediska tiskařů a nakladatelů, analyzuje ve vztahu k obsahu a žánru tisků, podává ikonografický rozbor, přibližuje jejich tvůrce a zamýšlí se nad rolí frontispisu v barokní knižní kultuře. Druhý svazek přináší soupis více než 1200 bohemikálních tisků s frontispisy. Oba svazky doprovází více než 300 vyobrazení frontispisů a oba jsou vybaveny rejstříky. Dvousvazkový komplet vychází ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR.

vydáno 2021, A4, vázaná, 708 stran
počet barevných vyobrazení: 5
počet černobílých vyobrazení: 322
náklad: 350 výtisků, cena 880.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-022-2
[17.06.21]
Magdaléna Jacková, Jan Linka (ed.)

Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

Edice čtyř biblických her - Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) - Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a o obětování Isaaka (tisk 1586) - Mikuláš Vrána Litomyšlský: Komedia česká o ctné a šlechetné vdově Júdith a o Holofernovi (tisk 1605) - anonym: Historia duchovní o Samsonovi (tisk 1608) - je provázena odbornou studií, vyobrazeními a CD přílohou, která obsahuje faksimile a transliteraci her.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 300 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-005-5
[10.06.21]
Lucie Storchová

Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století

Kniha v návaznosti na nejnovější zahraniční diskusi o dějinách kulturní výměny ukazuje, jak se v českém prostředí prosazoval specifický model vzdělanosti založený na luteránské teologii, který si osvojili čeští studenti na univerzitě ve Wittenbergu. Kromě sdílených čtenářských a literárních postupů tento model zahrnoval také propracovaný soubor představ o stvořeném světě, jeho fungování a významech. Autorka sleduje jeho adaptaci v latinsky, německy i česky psané produkci. Věnuje pozornost také novým funkcím, které wittenberské vědění o stvořeném světě mohlo plnit, ať již v rámci výuky na pražské univerzitě a v městském školství nebo v souvislosti s legitimizací sociální nerovnosti a disciplinací poddaných a dalších ovládaných skupin. Kromě učeneckých spisů o astronomii, medicíně či eschatologii analyzuje představy o genderovém, společenském a politickém řádu ovlivněné wittenberským humanismem, které měly dopad na životy jednotlivců i celých komunit. Kniha je založena na inovativním čtení pestré skupiny pramenů, stojících dosud stranou badatelského zájmu – od univerzitních přednášek či latinské didaktické a příležitostné poezie přes vernakulární kalendáře a spisy o kometách a dalších neobvyklých přírodních jevech až po proroctví a letákovou publicistiku.

vydáno 2021, B5, vázaná, 460 stran
náklad: 300 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-000-0
[22.04.21]
Michal Wanner – Karel Staněk

Císařský orel a vábení Orientu. Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715–1789)

Bohatě ilustrovaná kniha zavádí čtenáře do pestrého světa panovnických dvorů, rušných přístavů, námořních i suchozemských obchodních výprav i orientálních tržišť. Jedná se o první syntézu dějin zámořské obchodní expanze habsburské monarchie v 18. století, tedy v době po válce o španělské dědictví. Autoři líčí budování přístavů na Jadranu a v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii), barvité osudy obchodníků pronikajících do Indie, Číny, Arábie a Afriky, vznik a fungování Ostendské obchodní společnosti a dalších obchodních těles a budování císařských faktorií v Orientu. Neopomíjejí ani obchod s Osmanskou říší, západní Evropou a Amerikou, organizovaný z Terstu a Fiume (Rijeky), ani účast na obchodu s otroky v karibské oblasti. Na sklonku 18. století obchod habsburské monarchie obejmul celou zeměkouli.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 62
náklad: 300 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-010-9
[13.04.21]
Jiří Just – Markéta Růčková ve spolupráci s Martinem Holým a Ondřejem Podavkou

Archiv Matouše Konečného Svazek III. Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem třetího svazku tohoto edičního počinu jsou texty související s bratrskou šlechtou.

vydáno 2020, B5, vázaná, 416 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-016-1
[27.01.21]
Adam Votruba

Lidové písně z Kouřimska, II. díl

Publikace navazuje na knihu Lidové písně z Kouřimska vydanou roku 2012. Autorovi se podařilo nalézt celou řadu další lidových písní z Kouřimska jak terénním výzkumem, tak studiem archivních pramenů. Soubor písní s notami je opět základem knihy. Doprovázejí ho poznámky k písním, odborná studie a rejstříky písní. Knihu vydáváme společně s Regionálním muzeem v Kolíně, které publikaci prodává.

vydáno 2020, A5, vázaná, 404 stran
počet barevných vyobrazení: 2
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-018-5
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.