Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[15.01.24]
Martin Čapský a kolektiv

Reprezentace a praxe sociální kontroly v pozdně středověkých městech

Kniha připravená týmem předních historiků a historiček pod vedením Martina ­Čapského otevírá v české historiografii dosud málo prozkoumané téma: počátky institucionalizované sociální kontroly v pozdně středověkých městech. Předkládaná interpretace městských nepokojů v 15. a 16. století spojuje přístupy moderní urbánní historiografie s rozsáhlou archivní heuristikou. Na městskou politiku sledovaného období je nahlíženo prizmatem změny doložené v řadě říšských měst. Model vyjednávání konsensu mezi městskou radou a vlivnými korporacemi začal v pozdním středověku ustupovat nové politice magistrátů, které se opíraly o novou městskou byrokracii, jež jim umožňovala plošně kontrolovat celý městský prostor. Podobné tendence se nyní podařilo doložit i v českých zemích, a to včetně nástrojů, kterých městské rady k plošné kontrole využívaly. Posilování sociální kontroly přitom nebylo projevem dominance městských rad, ale probíhalo na různých úrovních a přes dílčí protesty (například vůči volnému vstupu rychtářů do domů) i za obecného souhlasu většiny měšťanů.

vydáno 2023, A5, vázaná, 444 stran
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 400 výtisků, cena 460.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-053-6
[07.12.23]
Anna Pumprová – Jan Slíva – Richard Psík

Soukromé modlitby Jana z Jenštejna / The Private Prayers of John of Jenstein

Třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (z. 1400) se do obecného povědomí zapsal především svými spory s králem Václavem IV., které vedly k umučení Jana z Pomuku (později svatořečeného Jana Nepomuckého). Mnohem méně je známo, že Jenštejn byl plodným a nadaným literárním tvůrcem, jenž ve svém rozsáhlém díle reflektoval palčivé problémy tehdejší doby, stěžejní otázky lidské existence i hlubokou osobní zbožnost. Právě tomuto rozměru Jenštejnova působení je věnována naše kniha. Přináší první kritickou edici kompletní sbírky arcibiskupových soukromých modliteb (Oraciones) s českým překladem a začleňuje ji do kontextu jeho životních osudů i stavu zpřístupnění jeho tvorby. Sbírka zahrnuje osmnáct prozaických i veršovaných modliteb, které vydávají jedinečné svědectví o Jenštejnově niterném duchovním životě, o jeho obavách i nadějích. Svou autentičností a naléhavým tónem však tyto texty mohou oslovit rovněž dnešního člověka, a získat si tak srdce čtenářů i po šesti staletích od svého vzniku. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jako svazek A/8 ediční řady "Interpretationes".

vydáno 2023, A5, brožovaná, 324 stran
náklad: 250 výtisků, cena 380.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-052-9
[27.09.23]
Alena M. Černá – Tereza Hejdová – Štěpán Šimek – Miloslava Vajdlová (eds.)

Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého

Soubor odborných statí a dalších příspěvků věnovaných Petru Nejedlému, přednímu diachronnímu bohemistovi a dlouholetému vědeckému pracovníkovi oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, u příležitosti jeho 70. narozenin. Příspěvky tuzemských i zahraničních autorů reflektují jubilantovy široké, nejen odborné zájmy, zahrnující problematiku lingvistického zkoumaní starších fází češtiny, zejména slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Bez povšimnutí však nezůstala ani oblast pedagogická, která se u jubilanta neomezuje jen na působení ve vzdělávacích institucích, ale promítla se také do jeho činnosti související s organizací Olympiády v českém jazyce. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis Nejedlého prací.

vydáno 2023, B5, vázaná, 332 stran
počet barevných vyobrazení: 8
počet černobílých vyobrazení: 8
náklad: 200 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-051-2
více ] »
[03.08.23]
Jiří Dynda

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Druhé, upravené a rozšířené vydání komentované antologie textů nejvýznamnějších latinských pramenů ke slovanskému pohanství (první vydání 2017). Ve dvojjazyčném, latinsko-českém vydání se stručnými úvody, kritickým aparátem a výkladovými poznámkami systematicky předkládá čtenáři zmínky o náboženství, svatyních, bozích a zvycích starých Slovanů na Balkáně, v Polabí a Pobaltí, o christianizaci Pomořanska a Rujány či o údajných pohanských přežitcích v lidové kultuře středověkých Čech a Polska. Mimořádně cenná svědectví přinášejí rozsáhlé úryvky ze Životů biskupa Oty Bamberského, pojednávající mimo jiné o kultu bohů Triglava a Gerovita v Pomořansku, anebo obsáhlé pasáže z Činů Dánů Saxona Grammatika, vyprávějící o pádu svatyně boha Svantovita v rujánské Arkoně. Oproti prvnímu vydání je kniha rozšířena o šest nových textů.

vydáno 2023, B5, vázaná, 408 stran
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 350 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-050-5
[19.07.23]
Robert Dittmann a kol. (edd.)

Kralický Nový zákon z roku 1601. Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613

Bible kralická zaujímá v bohaté tradici českých převodů Písma postavení výjimečné. Specificky český nápravný směr středověké západní církve, jednota bratrská, vytvořila soustředěným kolektivním úsilím svých vzdělaneckých elit vybroušený a jednolitý převod z původních jazyků a soudobých nejlepších protestantských překladů. Po šestidílném vydání, v němž novozákonní svazek představoval revidovaný a v poznámkovém aparátu výrazně rozšířený Blahoslavův překlad, následovaly další edice. Nejpodrobněji komentovaným biblickým dílem bratří se stalo druhé vydání posledního dílu Šestidílky, samostatně publikovaný Nový zákon z roku 1601, na němž se výrazně podílel kalvinisticky orientovaný biskup Zachariáš Ariston. Právě zmíněná úprava z počátku 17. století, v níž se završuje předbělohorská bratrská tradice komentovaného novozákonního překladu a jež předznamenává znění poslední Kralické bible z roku 1613, je nyní čtenářům předložena v kritické edici, zachycující všechny jazykové varianty od Blahoslavova prvního vydání Nového zákona z roku 1564 do poslední kralické verze z roku 1613 a hlavní dobové cizojazyčné předlohy, z nichž bratří mohli čerpat. V dějinách vědeckého úsilí se tak díky kolektivu bohemistů a biblistů poprvé uskutečňuje myšlenka, o jejíž realizaci usilovaly generace předchozích badatelů: kritické vydání novozákonního textu Bible kralické.

vydáno 2023, A4, vázaná, 832 stran
počet barevných vyobrazení: 30
náklad: 300 výtisků, cena 869.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-048-2
[22.06.23]
Marcela Zemanová

"Kéž bych byl malířem." František Thun mezi rodinou a uměním

Biografie hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809–1870), z děčínské větve rodu, významného podporovatele a organizátora umění, filantropa, politika a památkáře. Thun, sám výtvarně nadaný, byl činný zejména ve Společnosti vlasteneckých přátel umění a v Krasoumné jednotě. Stál rovněž u počátků české památkové péče a představoval jednu z klíčových osobností v dějinách dostavby Chrámu sv. Víta v Praze. Autorka kromě veřejného působení hraběte Thuna sleduje také jeho soukromou sféru, zabývá se rodinným zázemím a vztahy, dětstvím, výchovou a vzděláním v kontextu rodinných strategií. Thunův pozdější mesalianční sňatek, v jehož důsledku přišel o nástupnictví v rodovém fideikomisu, nahlíží jako vyvrcholení hlubšího osobního a generačního konfliktu zejména s otcem. Kniha je opatřena barevnou obrazovou přílohou, anglickým resumé, jmenným rejstříkem a bibliografií. Publikace je 26. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2022, B5, vázaná, 360 stran
počet barevných vyobrazení: 33
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-7649-045-1
[24.05.23]
Kateřina Voleková – Andrea Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

V roce 1487 vyšel v Praze u anonymního tiskaře, snad Martina z Tišnova, první český tisk žaltáře, který představuje nejstarší známý záznam čtvrtého překladu žalmů z latiny do staré češtiny. Tento přelomový překlad, stojící na pomezí staro- a středněčeského období, překonává předchozí převody především důrazem na srozumitelnost textu a užitím soudobých jazykových prostředků. Tato publikace přináší kritickou edici uvedeného prvního pražského tisku Knihy žalmů včetně předmluvy, deseti chvalozpěvů, hymnu Te Deum a Athanasiova vyznání víry. Text je opatřen poznámkovým aparátem s kritikou textu a s různočtením. Edici je předeslána studie, která se zabývá okolnostmi vydání Prvního tištěného žaltáře, jeho uspořádáním a pěti dochovanými exempláři, dále přináší jazykový popis čtvrtého překladu žalmů a sleduje jeho tradici v tiscích a rukopisných opisech z konce 15. a počátku 16. století. Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy (tabulky, soupisy, grafy, stemma, barevná obrazová příloha). Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2023, B5, vázaná, 348 stran
počet barevných vyobrazení: 18
náklad: 300 výtisků, cena 352.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-046-8
[19.04.23]
Dalibor Janiš

Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě

Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století. Ve 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly především reakcí na válečné události. Později v 16. a na začátku 17. století landfrýdy zůstaly zachovány a staly se fakticky policejními řády a byly začleněny do tištěných zemských zřízení (1516 až 1604). Vznik a vývoj moravských landfrýdů jako důležitého pramene pro právní, politické a sociální dějiny je interpretován v kontextu vývoje této instituce v rámci zemí České koruny (Čechy, Slezsko, Lužice) a také v kontextu obdobných pramenů ve střední a západní Evropě (vlivy zejm. německých landfrýdů, komparace ustanovení, vlivy textace atd.)

vydáno 2023, B5, vázaná, 464 stran
počet barevných vyobrazení: 22
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 400 výtisků, cena 517.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-043-7
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.