Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[26.02.20]
Lucie Doležalová - Michal Dragoun (edd.)

Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy můžeme identifikovat v alespoň 52 rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách.

vydáno 2020, B5, vázaná, 456 stran
počet barevných vyobrazení: 26
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 250 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-98-3
více ] »
[31.12.19]
Pavel Jakubec - Jaroslav Pažout (edd.)

Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Dne 28. října 1918 došlo vedle vyhlášení Československa také k deklaraci Německého Rakouska, jehož součástí se měly stát i převážné německé oblasti českých zemí. Nesouhlas vítězných velmocí a zásah čs. branných jednotek tomuto vývoji zabránily, tento mocenský zásah však do budoucna zatížil vztah českých Němců k čs. státu. Tato monografie se zabývá největší z těchto provincií, Deutschböhmen (Německé Čechy). Mapuje obecný kontext jejího vzniku a existence, její správně-politickou strukturu, důležité osobnosti a některé další aspekty (včetně pozdější reflexe). Publikaci vydáváme ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Technickou univerzitou v Liberci.

vydáno 2019, B5, brožovaná, 288 stran
počet barevných vyobrazení: 49
počet černobílých vyobrazení: 11
náklad: 300 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-95-2
více ] »
[31.12.19]
Jan Klíma

Květy ostrovní Sahary. Kapverdská literatura

Kniha vycházející z autorových osobních kontaktů s kapverdskou intelektuální vrstvou a z jeho výzkumné práce v terénu je věnována výlučně literatuře Kapverdských ostrovů, jejíž dějiny se až dosud skrývaly v kompendiích věnovaných všem lusofonním (portugalskojazyčným) literaturám. Obsahuje historii literární tvorby na Kapverdách od prvních kronikářských zápisů přes počátky umělecké literatury až po rozvoj této literatury v koloniálním období i v době po získání nezávislosti (1975). Pozornost je věnována také non-fiction literatuře s tématy historickými i jinými a literatuře pro mládež. Životopisy a díla autorů jsou uváděny v historických a kulturních souvislostech obtížného budování národní identity a základů politické nezávislosti rasově a kulturně smíšeného společenství malé ostrovní země. Text je vybaven poznámkovým aparátem a doplněn 40 ilustracemi a 1 mapou. Kniha též obsahuje vybrané ukázky literárních textů v portugalském (resp. kreolském) originálu a v českém překladu. Uzavírá ji přehled důležitých událostí, jmenný rejstřík, seznam pramenů a literatury a anglické resumé.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 304 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 300 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-91-4
[31.12.19]
Vladislav Knoll

Církevní slovanština v pozdním středověku

Vedle řečtiny a latiny existuje v Evropě ještě třetí klasický jazyk – církevní slovanština. Ta vychází ze staroslověnštiny, přinesené Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století. Pozdní středověk (tedy zhruba 14.–15. století) představuje jeden z vrcholů církevněslovanské knižní kultury, jež spojovala pravoslavné národy východní Evropy a Balkánu (hovořící slovanskými jazyky nebo rumunsky), katolické Chorvaty a přívržence poněkud tajemné Bosenské církve. Podobami a proměnami církevní slovanštiny v tomto období se zabývá tato kniha. Vychází ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

vydáno 2019, A5, vázaná, 424 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-92-1
[31.12.19]
Štěpán Šimek (ed.) - Vlastimil Brom - Michal Dragoun - Jan Hrdina

Staročeská kronika Martimiani

Publikace přináší první edici staročeské světové kroniky zvané Martimiani, která vznikla na přelomu 14.-15. století či v první třetině 15. st. Popisuje děje od stvoření světa přes nejstarší židovské dějiny, trojskou válku a život Alexandra Makedonského až k založení Říma a následně uvádí životopisy římských císařů po Karla IV. a papežů po Jana XXI. O její značné dobové oblibě svědčí i fakt, že se v roce 1488 stala jedním z prvních českých tisků. V poznámkách k edici jsou zachyceny varianty ze všech dochovaných rukopisů. Edici doprovázejí studie interpretující tuto památku z historického, kodikologického a jazykovědného hlediska. Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2019, B5, vázaná, 464 stran
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-77-8
[31.12.19]
kolektiv

SOLA FIDE – Pouhou vírou. Luterská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví 2019

Katalog výstavy konané na zámku v Děčíně 25. dubna–30. září 2018. Katalog je provázen mnoha barevnými vyobrazeními, Scriptorium jej vydalo pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

vydáno 2019, 20 × 22 cm, jiná, 288 stran
počet barevných vyobrazení: 104
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-88013-81-5
více ] »
[31.12.19]
Jan Hrdina – Kateřina Jíšová

DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA IX – Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku

Další ze svazků sborníků z kolokvií pořádaných Archivem hlavního města Prahy

vydáno 2019, A5, brožovaná, 400 stran
počet černobílých vyobrazení: 48
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-96-9
více ] »
[12.12.19]
Martina Chromá

Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition

Anglicky psaná monografie se zabývá církevně slovanskými překlady novozákonního apokryfu "Otázky Bartolomějovy". Text byl napsán ve 3. st. řecky, avšak zvláštního rozšíření se dočkal ve slovanském prostředí (je dochováno 6 slovanských rukopisů). Cílem knihy je zhodnotit jeho místo v kontextu staroslověnských a církevně slovanských památek. Filologický rozbor jednotlivých verzí je doplněn edicí všech zachovaných slovanských rukopisů, synoptickými tabulkami a podrobnými indexy verborum. Kniha vychází ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

vydáno 2019, A5, vázaná, 332 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 264.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-86-0
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.