Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[19.07.21]
Hana Beránková

Barokní frontispisy v ­tiskařské bohemikální ­produkci

Frontispis, tedy celostránková ilustrace umístěná zpravidla proti titulnímu listu, představoval u barokních tisků jakési "okno" do tématu knihy, zprostředkovával potenciálnímu kupci obsah svazku. Toto dvousvazkové dílo je prvním souhrnným zpracováním problematiky frontispisů u bohemikálních tisků ze 17.–18. století. První svazek obsahuje výkladovou část, v níž autorka přibližuje vývoj barokního frontispisu, třídí frontispisy z hlediska tiskařů a nakladatelů, analyzuje ve vztahu k obsahu a žánru tisků, podává ikonografický rozbor, přibližuje jejich tvůrce a zamýšlí se nad rolí frontispisu v barokní knižní kultuře. Druhý svazek přináší soupis více než 1200 bohemikálních tisků s frontispisy. Oba svazky doprovází více než 300 vyobrazení frontispisů a oba jsou vybaveny rejstříky. Dvousvazkový komplet vychází ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR.

vydáno 2021, A4, vázaná, 708 stran
počet barevných vyobrazení: 5
počet černobílých vyobrazení: 322
náklad: 350 výtisků, cena 880.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-022-2
[17.06.21]
Magdaléna Jacková, Jan Linka (ed.)

Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

Edice čtyř biblických her - Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) - Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a o obětování Isaaka (tisk 1586) - Mikuláš Vrána Litomyšlský: Komedia česká o ctné a šlechetné vdově Júdith a o Holofernovi (tisk 1605) - anonym: Historia duchovní o Samsonovi (tisk 1608) - je provázena odbornou studií, vyobrazeními a CD přílohou, která obsahuje faksimile a transliteraci her.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 300 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-005-5
[10.06.21]
Lucie Storchová

Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století

Kniha v návaznosti na nejnovější zahraniční diskusi o dějinách kulturní výměny ukazuje, jak se v českém prostředí prosazoval specifický model vzdělanosti založený na luteránské teologii, který si osvojili čeští studenti na univerzitě ve Wittenbergu. Kromě sdílených čtenářských a literárních postupů tento model zahrnoval také propracovaný soubor představ o stvořeném světě, jeho fungování a významech. Autorka sleduje jeho adaptaci v latinsky, německy i česky psané produkci. Věnuje pozornost také novým funkcím, které wittenberské vědění o stvořeném světě mohlo plnit, ať již v rámci výuky na pražské univerzitě a v městském školství nebo v souvislosti s legitimizací sociální nerovnosti a disciplinací poddaných a dalších ovládaných skupin. Kromě učeneckých spisů o astronomii, medicíně či eschatologii analyzuje představy o genderovém, společenském a politickém řádu ovlivněné wittenberským humanismem, které měly dopad na životy jednotlivců i celých komunit. Kniha je založena na inovativním čtení pestré skupiny pramenů, stojících dosud stranou badatelského zájmu – od univerzitních přednášek či latinské didaktické a příležitostné poezie přes vernakulární kalendáře a spisy o kometách a dalších neobvyklých přírodních jevech až po proroctví a letákovou publicistiku.

vydáno 2021, B5, vázaná, 460 stran
náklad: 300 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-000-0
[22.04.21]
Michal Wanner – Karel Staněk

Císařský orel a vábení Orientu. Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715–1789)

Bohatě ilustrovaná kniha zavádí čtenáře do pestrého světa panovnických dvorů, rušných přístavů, námořních i suchozemských obchodních výprav i orientálních tržišť. Jedná se o první syntézu dějin zámořské obchodní expanze habsburské monarchie v 18. století, tedy v době po válce o španělské dědictví. Autoři líčí budování přístavů na Jadranu a v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii), barvité osudy obchodníků pronikajících do Indie, Číny, Arábie a Afriky, vznik a fungování Ostendské obchodní společnosti a dalších obchodních těles a budování císařských faktorií v Orientu. Neopomíjejí ani obchod s Osmanskou říší, západní Evropou a Amerikou, organizovaný z Terstu a Fiume (Rijeky), ani účast na obchodu s otroky v karibské oblasti. Na sklonku 18. století obchod habsburské monarchie obejmul celou zeměkouli.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 62
náklad: 300 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-010-9
[13.04.21]
Jiří Just – Markéta Růčková ve spolupráci s Martinem Holým a Ondřejem Podavkou

Archiv Matouše Konečného Svazek III. Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem třetího svazku tohoto edičního počinu jsou texty související s bratrskou šlechtou.

vydáno 2020, B5, vázaná, 416 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-016-1
[27.01.21]
Adam Votruba

Lidové písně z Kouřimska, II. díl

Publikace navazuje na knihu Lidové písně z Kouřimska vydanou roku 2012. Autorovi se podařilo nalézt celou řadu další lidových písní z Kouřimska jak terénním výzkumem, tak studiem archivních pramenů. Soubor písní s notami je opět základem knihy. Doprovázejí ho poznámky k písním, odborná studie a rejstříky písní. Knihu vydáváme společně s Regionálním muzeem v Kolíně, které publikaci prodává.

vydáno 2020, A5, vázaná, 404 stran
počet barevných vyobrazení: 2
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-018-5
[22.12.20]
Michal Dragoun – Jindřich Marek – Kamil Boldan – Milada Studničková

Knižní kultura českého středověku

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního okruhu z území Českého království a Moravského markrabství z období od 9. století do roku 1500, tedy do doby, kdy tisky začaly i v české knižní kultuře významně převládat. Zahrnuje jak produkci knih, tak jejich recepci ve společnosti. Sleduje postupné přesuny těžiště knižní kultury mezi různými sociálními prostředími, stejně jako rozšiřování a proměny žánrového spektra opisovaných a tištěných děl a také doplňování zpočátku dominantní latiny texty v národních jazycích. Závěrečná kapitola se věnuje fenoménu iluminovaných rukopisů, včetně rozličných funkcí malířské výzdoby, které se v průběhu středověku částečně měnily. Zabývá se tvorbou nejvýznamnějších iluminátorů jak v obdobích, kdy zásadní roli hrály zahraniční vzory, tak i v dobách, kdy česká knižní malba dosáhla vrcholu a významnou měrou inspirovala okolní země. Text doprovází více než 250 barevných vyobrazení z padesátky zahraničních i domácích paměťových institucí.

vydáno 2020, A4, vázaná, 400 stran
počet barevných vyobrazení: 253
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 450 výtisků, cena 693.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-012-3
[22.12.20]
Martina Jamborová (ed.)

Korunovační řád Karla IV.

Publikace předkládá kritické vydání staročeského textu Korunovačního řádu Karla IV. přihlížející ke všem známým rukopisům. Knihu otevírá pět odborných statí, které zasazují památku do historického kontextu, přinášejí informace o dochovaných rukopisech, přibližují jejich výzdobu a analyzují jazyk staročeského díla jakož i jeho vztah k latinské předloze. Kniha doprovozená barevnými ilustracemi vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2020, B5, vázaná, 148 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 300 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-015-4
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.