Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[22.04.21]
Michal Wanner – Karel Staněk

Císařský orel a vábení Orientu. Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715–1789)

Bohatě ilustrovaná kniha zavádí čtenáře do pestrého světa panovnických dvorů, rušných přístavů, námořních i suchozemských obchodních výprav i orientálních tržišť. Jedná se o první syntézu dějin zámořské obchodní expanze habsburské monarchie v 18. století, tedy v době po válce o španělské dědictví. Autoři líčí budování přístavů na Jadranu a v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii), barvité osudy obchodníků pronikajících do Indie, Číny, Arábie a Afriky, vznik a fungování Ostendské obchodní společnosti a dalších obchodních těles a budování císařských faktorií v Orientu. Neopomíjejí ani obchod s Osmanskou říší, západní Evropou a Amerikou, organizovaný z Terstu a Fiume (Rijeky), ani účast na obchodu s otroky v karibské oblasti. Na sklonku 18. století obchod habsburské monarchie obejmul celou zeměkouli.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 62
náklad: 300 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-010-9
[13.04.21]
Jiří Just – Markéta Růčková ve spolupráci s Martinem Holým a Ondřejem Podavkou

Archiv Matouše Konečného Svazek III. Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem třetího svazku tohoto edičního počinu jsou texty související s bratrskou šlechtou.

vydáno 2020, B5, vázaná, 416 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-016-1
[27.01.21]
Adam Votruba

Lidové písně z Kouřimska, II. díl

Publikace navazuje na knihu Lidové písně z Kouřimska vydanou roku 2012. Autorovi se podařilo nalézt celou řadu další lidových písní z Kouřimska jak terénním výzkumem, tak studiem archivních pramenů. Soubor písní s notami je opět základem knihy. Doprovázejí ho poznámky k písním, odborná studie a rejstříky písní. Knihu vydáváme společně s Regionálním muzeem v Kolíně, které publikaci prodává.

vydáno 2020, A5, vázaná, 404 stran
počet barevných vyobrazení: 2
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-018-5
[22.12.20]
Michal Dragoun – Jindřich Marek – Kamil Boldan – Milada Studničková

Knižní kultura českého středověku

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního okruhu z území Českého království a Moravského markrabství z období od 9. století do roku 1500, tedy do doby, kdy tisky začaly i v české knižní kultuře významně převládat. Zahrnuje jak produkci knih, tak jejich recepci ve společnosti. Sleduje postupné přesuny těžiště knižní kultury mezi různými sociálními prostředími, stejně jako rozšiřování a proměny žánrového spektra opisovaných a tištěných děl a také doplňování zpočátku dominantní latiny texty v národních jazycích. Závěrečná kapitola se věnuje fenoménu iluminovaných rukopisů, včetně rozličných funkcí malířské výzdoby, které se v průběhu středověku částečně měnily. Zabývá se tvorbou nejvýznamnějších iluminátorů jak v obdobích, kdy zásadní roli hrály zahraniční vzory, tak i v dobách, kdy česká knižní malba dosáhla vrcholu a významnou měrou inspirovala okolní země. Text doprovází více než 250 barevných vyobrazení z padesátky zahraničních i domácích paměťových institucí.

vydáno 2020, A4, vázaná, 400 stran
počet barevných vyobrazení: 253
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 450 výtisků, cena 693.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-012-3
[22.12.20]
Martina Jamborová (ed.)

Korunovační řád Karla IV.

Publikace předkládá kritické vydání staročeského textu Korunovačního řádu Karla IV. přihlížející ke všem známým rukopisům. Knihu otevírá pět odborných statí, které zasazují památku do historického kontextu, přinášejí informace o dochovaných rukopisech, přibližují jejich výzdobu a analyzují jazyk staročeského díla jakož i jeho vztah k latinské předloze. Kniha doprovozená barevnými ilustracemi vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2020, B5, vázaná, 148 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 300 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-015-4
[11.12.20]
Jakub Varga

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Během vrcholného a pozdního stře­do­věku narůstal zájem o logická bádání a další filosofické disciplíny. V 1. polovině 14. století do vývoje logiky výrazně zasáhl i anglický mistr známý pod jménem Walter Burley (cca 1275 – cca 1344/45), autor více než 70 spisů především o problémech logiky, přírodní filosofie a metafyziky. Tato monografie si dala za cíl komplexně prozkoumat jeden z ústředních aspektů Burleyho reisticky uchopené logiky – tzv. propoziční realismus, jenž se vyznačuje tvrzením, že logika jakožto věda nezkoumá primárně slova a pojmy, ale spíše reálně existující věci jako entity uchopené lidskou myslí, která s nimi může dále operovat a vytvořit z nich komplexní entitu, oznamovací větu neboli propozici. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jako svazek B/6 ediční řady "Interpretationes".

vydáno 2020, A5, brožovaná, 240 stran
náklad: 300 výtisků, cena 230.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-017-8
[07.12.20]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy XI

Další svazek vlastivědného sborníku, který každý sudý rok vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, přinášející četné regionální příspěvky z oblasti dějin umění, archeologie a historie. Zvláštností tohoto svazku je oddíl věnovaný fenoménu venkovských Židů. Dále zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze a anotace; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2020, B5, brožovaná, 456 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 105
náklad: 200 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-011-6
[19.11.20]
Jana Tomešová

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův. Hebrejský středověký Dopis proti filosofii z pera anonymního autora

V 15. století vznikl nepříliš známý, nicméně myšlenkově hodnotný "Dopis proti filosofii", sepsaný anonymním židovským autorem, patrně v některém aškenázském filosofickém centru ve střední Evropě. Jde o kritiku zvnitřku, která přispívá k řešení otázky „co je to židovská filosofie“. Tato kniha, věnující se hlavně metafilosofické problematice židovské filosofie, nabízí studii, která otevře svět středověkých nábožensko-filosofických kontroverzí, představí analýzu jazyka a zdrojů Dopisu a především do hloubky prozkoumá jednotlivé argumenty anonymního autora. Poté se čtenář může díky bilingvnímu hebrejsko-českému vydání Dopisu seznámit se samotným textem a nahlédnout tak do bohaté myšlenkové studnice střetu dvou různých sfér, ze které ve formě židovské filosofie čerpá intelektuální historie dodnes. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jako svazek A/7 ediční řady "Interpretationes".

vydáno 2020, A5, brožovaná, 160 stran
náklad: 300 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-014-7
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.