Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[11.10.16]
Eva Hajdinová

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Monografie přináší srovnání života komunit tajných nekatolíků na dvou odlišných místech Evropy v 18. století - ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. I přes velmi rozdílné životní podmínky využívaly obě náboženské skupiny podobné ústupky a kompromisy, stejně jako ofenzivní strategie vůči rekatolizačním silám státu a církve. Autorka se zaměřuje na hledání styčných bodů a rozdílů v rámci konkrétních jevů v životě a zbožnosti východočeských a hornolanguedockých tajných evangelíků. Hlavní témata publikace se dotýkají socioprofesního složení komunit, forem tajných bohoslužebných shromáždění, úlohy a rozdílné míry potřebnosti kazatelů, role přechodových rituálů, knižní kultury či mechanismů distribuce zakázané literatury. Monografii vydáváme společně s Masarykovým ústavem - Archivem AV ČR, v.v.i.

vydáno 2016, B5, vázaná, 496 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-26-6
více ] »
[10.10.16]
Pražský sborník historický XLIII

vydáno 2015, B5, vázaná, 732 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 600 výtisků, cena 407.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-32-7
více ] »
[06.10.16]
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga

KRAKAU – NÜRNBERG – PRAG: DIE ELITEN DER STÄDTE IM MITTELALTER UND IN DER FRÜHEN NEUZEIT Herkunft, Nationalität, Mobilität

KRAKOV – NORIMBERK – PRAHA: ELITY MĚST VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, Původ, národnost, mobilita, mentalita – – – První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí pořádaných Institutem historie Pedagogické univerzity Krakov, Národním archivem v Krakově, Archivem města Norimberku a Archivem hlavního města Prahy, zaměřeného na problematiku srovnávacích dějin tří evropských metropolí přednostně v období středověku a raného novověku. (německy, částečně anglicky)

vydáno 2016, A5, vázaná, 276 stran
počet barevných vyobrazení: 19
náklad: 500 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-29-9
[29.09.16]
Jan Lhoták

LIBRI CIVITATIS IX. – Registra památná města Sušice 1550–1628

Odborná edice sušické městské knihy, provázená úvodní studií, rejstříky a obrazovou přílohou. Knihu distribuuje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

vydáno 2016, B5, vázaná, 592 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-30-3
více ] »
[19.09.16]
Jan Klíma

Předchůdci latinskoamerické svobody. Tiradentes, Hidalgo, Artigas

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La Plata), a tak umožňují pochopit specifickou problematiku dotyčných regionů. Po každém životopisu následuje relevantní bibliografie. Kniha je doplněna 33 ilustracemi a 2 mapami.

vydáno 2016, A5, vázaná, 244 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 800 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-34-1
[03.08.16]
Veronika Čapská

Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství

Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna). Monografie také vůbec poprvé edičně zpřístupňuje dlouholetou korespondenci Anny Kateřiny Swéerts-Špork s řeholnicemi kláštera v tyrolském Sonnenburgu. Kniha tak představuje určitou bilanci a výrazný posun ve (swéerts-)šporkovském bádání. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, z velké části barevným, a také rejstříkem.

vydáno 2016, A5, vázaná, 328 stran
počet barevných vyobrazení: 29
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 400 výtisků, cena 250.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-33-4
více ] »
[27.07.16]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IX

Po dvou letech vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici další svazek vlastivědného sborníku, přinášející četné příspěvky ze společenských i přírodních věd. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie, historie a přírodních věd zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze, anotace a bibliografie regionální literatury; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2016, B5, brožovaná, 504 stran
počet barevných vyobrazení: 29
počet černobílých vyobrazení: 180
náklad: 300 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-31-0
více ] »
[06.06.16]
Pavel Matlas (ed.)

Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737)

Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přžes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských. Nobilitován byl i jeho zeť a kolega Jan Adalbert Malý z Tulechova. Oba muži zachovali potomstvu cenné svědectví – rodinné paměti, tedy pamětní zápisky převážně o rodinných událostech. V pamětech Malých z Tulechova pokračovaly ještě další dvě generace potomků (až do 1737). Oba rukopisy jsou v plném znění zpřístupněny v této publikaci. Edice je doprovozena úvodními studiemi, přinášejícími nejen plastické biografie příslušníků obou rodin, ale také hlubší „kulturně antropologický“ vhled do jejich každodennosti a mentality prostřednictvím zmapování přechodových rituálů, které rámovaly životní etapy lidí raného novověku (křest, biřmování, svatba, pohřeb). Kniha vychází jako 8. svazek Manu Propria.

vydáno 2016, B6, vázaná, 364 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 500 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-88013-21-1
Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[12.10.16] Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkala svého třetího vydání. Kromě drobných upřesnění doznává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, ve které byly použity jak historické, tak zcela nové fotografie. více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.05.16] více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[13.05.15] Spolek Scriptorium se zúčastní knižního veletrhu Svět knihy 2016
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »