Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[16.10.17]
Jiří Dynda

slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autora a bibliografie. Výbor je rozčleněn do šesti okruhů: (A) texty z 5.–10. století věnované Slovanům na Balkáně, (B) texty o západních Slovanech sídlících mezi Labem a Sálou (zejména o tzv. veletsko-lutickému kmenovému svazu), (C) texty o christianizaci Pomořan a o kultu Polabanů a Havolanů, (D) texty o konci poslední bašty slovanského pohanství na Rujáně, (E) texty o tzv. pohanských přežitcích v Čechách a Chorvatsku ve 12.–13. století a (F) texty o pohanských přežitcích ve středověkém Polsku).

vydáno 2017, B5, vázaná, 368 stran
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 400 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-52-5
více ] »
[30.09.17]
Alexandr Muratov - Dina Muratova

Osudy Čechů v Rusku, 19.–20. století Cesta z Kyjeva do Vladivostoku

Kniha se zabývá problematikou české imigrace do carského Ruska ve druhé polovině 19. století a následným působením našich krajanů v Rusku v posledních dvou desetiletích tohoto a v prvních dvou desetiletích následujícího 20. století. Autoři líčí příchod různých profesních skupin na příkladu mnoha (dnes často pozapomenutých) osobností, velkého zájmu se dočkali čeští podnikatelé (např. v Kyjevě). Je líčena geneze českého, resp. československého hnutí v Rusku před a za první světové války i za občanské války v Rusku, formování a působení České družiny a následně čs. legií v jejich boji za svobodu a samostatnost národa. Osudy některých aktérů jsou sledovány až do období 60.–80. let 20. století.

vydáno 2017, A5, vázaná, 408 stran
počet černobílých vyobrazení: 207
náklad: 900 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-51-8
[19.09.17]
Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor (edd.)

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s různými typy středolatinských textů, představit prameny z pozdně středověkých českých zemí a poskytnout pomoc při samostudiu latiny. Výbor obsahuje především texty obtížně přístupné, dosud nevydané nebo téměř neinterpretované. Kniha tak kromě základního seznámení s vybranými prameny poskytuje rovněž představu o některých směrech současného bádání v české medievistice. Jsou vybrány texty neliterární povahy. Každý příspěvek obsahuje obecný úvod k danému typu a úvod ke konkrétním zvoleným úryvkům. Vedle latinského textu, opatřeného poznámkami usnadňujícími porozumění textu, se vždy nachází český překlad s poznámkami k obsahu.

vydáno 2017, B5, vázaná, 356 stran
počet černobílých vyobrazení: 48
náklad: 400 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-50-1
více ] »
[19.09.17]
Zdeněk R. Nešpor

Slovník institucionálního zázemí české sociologie

Kniha podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní České republiky nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. Doplňuje informace shromážděné v Nešporově Slovníku českých sociologů (2013).

vydáno 2017, A5, brožovaná, 172 stran
náklad: 150 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-53-2
[24.07.17]
Petr Wohlmuth

KREV, ČEST A HRŮZA. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie, vede autora k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, především otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.

vydáno 2017, B5, vázaná, 480 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 400 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-49-5
více ] »
[12.07.17]
Miroslava Přikrylová

Fotografický ateliér H. Eckert v Praze. Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy – Rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů

Katalog obsahuje náhledy více než 3500 fotografií (negativů či pozitivů) ateliéru H. Eckert v Praze dochovaných ve sbírce fotografií Archivu hl. m. Prahy. Jedná se o fotografie pražské i mimopražské - budovy, přírodní památky, hrady, zámky, události a akce z konce 19. a počátku 20. století. Knihu provází úvodní studie k historii ateliéru a okolnostem rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených dobových zápisníků obsahujících seznamy pořízených fotografií.

vydáno 2017, A4 našíř, vázaná, 704 stran
počet černobílých vyobrazení: 3653
náklad: 700 výtisků, cena 1500.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-47-1
[15.06.17]
Alena Hadravová

Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z ­Národní knihovny v Praze - The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague

Práce přináší transkripce dvou nově identifikovaných rukopisů české prove­nience s latinským textem tzv. Druhého vatikánského mytografa, tedy středověkého souhrnu antické mytologie. Autorem prvního rukopisu z roku 1401 je Šimon z Rokycan, pozdější rektor pražské univerzity, upálený Janem Žižkou při dobytí Berouna v roce 1421. Druhý opis je anonymní a možná ještě o několik let starší. Transkripce obou rukopisů jsou obsaženy na připojeném CD spolu s transkripcemi dalších čtyř vybraných rukopisů textu pro potřeby dalšího studia.

vydáno 2017, B5, vázaná, 372 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 300 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-48-8
[05.06.17]
Jaroslav Jásek – Hana Vobrátilková – Zuzana Drnková Vašáková

Vodné a stočné v Praze – cena vody pitné, užitkové a odpadní

Monografie se zabývá dějinami cen za vodu (tedy vodného a stočného, ale i dalších poplatků) i za odklízení odpadní vody (resp. fekálií) v Praze od nejstarších dob až do současnosti. Je členěna chronologicky do kapitol věnovaných době do sjednocení pražských měst (1784), období 1784–1888, dále 1888– 1954, 1954–1998 a 1998–2014. Zvláštní kapitola je věnována technickému a provoznímu zázemí pro odběratelské vztahy a stanovení vodného či stočného (odměřovací kohouty, vodoměry apod.), včetně přehledu o vývoji výroby vodoměrů pro hlavní město Prahu. Knihu provází bohatá fotografická dokumentace a edice dobových pramenů.

vydáno 2017, B5, vázaná, 256 stran
počet černobílých vyobrazení: 83
náklad: 500 výtisků, cena 319.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-45-7
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »