Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[22.11.17]
Michal Dragoun

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta)

Šestý (a poslední) svazek řady katalogů rukopisných zlomků KNM, který podchycuje jednak zlomky nově objevené roku 2016, jednak celek menších zlomků ukládaných do trezoru již od 20. let 20. století a dosud nezpracovaných. Soubor je po všech stránkách velmi pestrý. I tento svazek je vybaven několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2017, 190×270 mm, vázaná, 320 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 400 výtisků, cena 209.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-55-6
[18.11.17]
Marta Hradilová – Hana Pátková

SCRIPTORES Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350

Jádrem knihy je katalog písem a písařů z Čech z období před založením pražské univerzity (1300–1350), tedy z období prosazování gotických, zběžnějších (kurzivních) písem v diferencujícím se systému písemností (úředních i knižních). Vedle listinného písma je sledována činnost písařů panovnické kanceláře (v době prvních Lucemburků), písařů pražských biskupů a veřejných notářů. Pozornost je věnována zemským deskám, městským a cechovním knihám, urbářům a účetním knihám. Zvláštní oddíl se zabývá knižními písmy na základě studia rukopisných kodexů. Kniha vychází ve dvojjazyčné, česko-anglické podobě a je provázena velkým množstvím ukázek.

vydáno 2017, A4, vázaná, 232 stran
počet černobílých vyobrazení: 295
náklad: 300 výtisků, cena 297.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-54-9
[16.10.17]
Jiří Dynda

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autora a bibliografie. Výbor je rozčleněn do šesti okruhů: (A) texty z 5.–10. století věnované Slovanům na Balkáně, (B) texty o západních Slovanech sídlících mezi Labem a Sálou (zejména o tzv. veletsko-lutickému kmenovému svazu), (C) texty o christianizaci Pomořan a o kultu Polabanů a Havolanů, (D) texty o konci poslední bašty slovanského pohanství na Rujáně, (E) texty o tzv. pohanských přežitcích v Čechách a Chorvatsku ve 12.–13. století a (F) texty o pohanských přežitcích ve středověkém Polsku).

vydáno 2017, B5, vázaná, 368 stran
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 400 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-52-5
více ] »
[30.09.17]
Alexandr Muratov - Dina Muratova

Osudy Čechů v Rusku, 19.–20. století Cesta z Kyjeva do Vladivostoku

Kniha se zabývá problematikou české imigrace do carského Ruska ve druhé polovině 19. století a následným působením našich krajanů v Rusku v posledních dvou desetiletích tohoto a v prvních dvou desetiletích následujícího 20. století. Autoři líčí příchod různých profesních skupin na příkladu mnoha (dnes často pozapomenutých) osobností, velkého zájmu se dočkali čeští podnikatelé (např. v Kyjevě). Je líčena geneze českého, resp. československého hnutí v Rusku před a za první světové války i za občanské války v Rusku, formování a působení České družiny a následně čs. legií v jejich boji za svobodu a samostatnost národa. Osudy některých aktérů jsou sledovány až do období 60.–80. let 20. století.

vydáno 2017, A5, vázaná, 408 stran
počet černobílých vyobrazení: 207
náklad: 900 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-51-8
[19.09.17]
Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor (edd.)

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s různými typy středolatinských textů, představit prameny z pozdně středověkých českých zemí a poskytnout pomoc při samostudiu latiny. Výbor obsahuje především texty obtížně přístupné, dosud nevydané nebo téměř neinterpretované. Kniha tak kromě základního seznámení s vybranými prameny poskytuje rovněž představu o některých směrech současného bádání v české medievistice. Jsou vybrány texty neliterární povahy. Každý příspěvek obsahuje obecný úvod k danému typu a úvod ke konkrétním zvoleným úryvkům. Vedle latinského textu, opatřeného poznámkami usnadňujícími porozumění textu, se vždy nachází český překlad s poznámkami k obsahu.

vydáno 2017, B5, vázaná, 356 stran
počet černobílých vyobrazení: 48
náklad: 400 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-50-1
více ] »
[19.09.17]
Zdeněk R. Nešpor

Slovník institucionálního zázemí české sociologie

Kniha podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní České republiky nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. Doplňuje informace shromážděné v Nešporově Slovníku českých sociologů (2013).

vydáno 2017, A5, brožovaná, 172 stran
náklad: 150 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-53-2
[24.07.17]
Petr Wohlmuth

KREV, ČEST A HRŮZA. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie, vede autora k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, především otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.

vydáno 2017, B5, vázaná, 480 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 400 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-49-5
více ] »
[12.07.17]
Miroslava Přikrylová

Fotografický ateliér H. Eckert v Praze. Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy – Rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů

Katalog obsahuje náhledy více než 3500 fotografií (negativů či pozitivů) ateliéru H. Eckert v Praze dochovaných ve sbírce fotografií Archivu hl. m. Prahy. Jedná se o fotografie pražské i mimopražské - budovy, přírodní památky, hrady, zámky, události a akce z konce 19. a počátku 20. století. Knihu provází úvodní studie k historii ateliéru a okolnostem rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených dobových zápisníků obsahujících seznamy pořízených fotografií.

vydáno 2017, A4 našíř, vázaná, 704 stran
počet černobílých vyobrazení: 3653
náklad: 700 výtisků, cena 1500.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-47-1
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »