Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[09.07.19]
Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer (eds.)

Schizofrenická historiografie. Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský kontext díla, včetně např. způsobů osvojování hrabalovské tvorby konkrétními kulturami v dnešní době (Polsko). Kniha se skládá z bloku historického, který komparuje vybrané historické události v Hrabalově podání v dochovaných pramenech, a bloku literárněvědného, který postihuje svébytnou imaginativní (a/nebo imaginární) historii v Hrabalově díle. Klíčový význam přináleží autorské hře s vlastní identitou, což má mj. vyjádřit hlavní název knihy „Schizofrenická historiografie“.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 228 stran
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 350 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-79-2
[09.07.19]
Stanislava Musilová

Žena za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Monografie nabízí detailní rozbor kriminality žen v období zhruba 1850-1914, v prvním sledu pomocí kvantifikace (sledování sociální, geografické či demografické predispozice odsouzených žen). Data jsou představena pomocí grafů. Na základě studia trestních spisů je pak ženská kriminalita jako genderový jev zasazena do rámce dobových diskurzů (emancipace, modernizace), ale i do rámce komunikačních strategií a sociálních sítí a vazeb kriminalizovaných žen. Publikace je 23. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2019, B5, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 11
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-80-0
[03.07.19]
Veronika Stachurová Kucrová

Dolnobřežansko: pohled do krajiny 16.–19. století

Kniha se věnuje vývoji kulturní krajiny na panství Dolní Břežany v raném novověku, sleduje zejména tři důležité prvky: vývoj intravilánu vsí na Dolnobřežansku (Březová, Zvole, Dolní Břežany, Okrouhlo, Zlatníky, Libeř, Podloučí, Zahořany aj.), proměny krajiny mimo zastavěné plochy (zejm. lesy) a konečně objekty v krajině (kaple, dvory, rybníky štěpnice aj.).

vydáno 2019, A5, vázaná, 168 stran
počet černobílých vyobrazení: 75
náklad: 1400 výtisků, cena 198.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-82-2
[11.06.19]
Kateřina Voleková - Andrea Svobodová (edd.)

Staročeské biblické předmluvy

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského překladu bible byl zřejmě kolem roku 1400 pořízen souborný překlad více než stovky předmluv. V průběhu 15. století byly předmluvy dále užívány, upravovány, ale také nově překládány. Publikace přináší kritickou edici 124 staročeských biblických předmluv, a to jak textů přeložených z latiny, tak i několika původních staročeských předmluv. Vlastní text je opatřen poznámkovým aparátem včetně určení citátů z bible i z dalších autorit a včetně různočtení ze všech zjištěných opisů dané předmluvy. Edici jsou předeslány studie o staročeském překladu biblických prologů a o jejich iluminátorské výzdobě (s vyobrazeními). Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy, které kromě soupisů latinských a českých prologů obsahují mj. zatím nejúplnější seznam staročeských biblických pramenů.

vydáno 2019, B5, vázaná, 624 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 300 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-78-5
[26.02.19]
Michal Dragoun

Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním. Tato příručka ("handbušek") je motivována hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Přináší proto praktický návod popisů fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů,a to s pomocí bohatého obrazového doprovodu. V úvodu knihy se čtenář seznámí s dějinami českých a moravských knihoven ve středověku.

vydáno 2018, B5, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 111
náklad: 250 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-75-4
více ] »
[22.02.19]
(Edd.) Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek

Documenta Pragensia 36. Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii

Stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 7. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2017, B5, vázaná, 736 stran
počet barevných vyobrazení: 227
počet černobílých vyobrazení: 117
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-73-0
více ] »
[13.02.19]
Milada Homolková – Andrea Svobodová (edd.)

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu

Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století vznikl staročeský překlad, který obsahuje Výklad na evangelium sv. Matouše. Rozsáhlá publikace přináší kritickou edici staročeského textu Výkladu doplněnou o lexikální varianty z pěti staročeských biblí. Paralelně k českému znění je otištěn latinský text podle vybraného bohemikálního rukopisu. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského ­písemnictví.

vydáno 2018, B5, vázaná, 952 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 300 výtisků, cena 682.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-76-1
[13.02.19]
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina

DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA VIII. Radnice, rynek a tržiště

Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

vydáno 2018, , brožovaná, 384 stran
počet černobílých vyobrazení: 157
náklad: 450 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-74-7
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY ZE SCRIPTORIA V ROCE 2018
[08.02.19] více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »