Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[02.12.19]
Vladislav Knoll

Církevní slovanština v pozdním středověku

Vedle řečtiny a latiny existuje v Evropě ještě třetí klasický jazyk – církevní slovanština. Ta vychází ze staroslověnštiny, přinesené Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století. Pozdní středověk (tedy zhruba 14.–15. století) představuje jeden z vrcholů církevněslovanské knižní kultury, jež spojovala pravoslavné národy východní Evropy a Balkánu (hovořící slovanskými jazyky nebo rumunsky), katolické Chorvaty a přívržence poněkud tajemné Bosenské církve. Podobami a proměnami církevní slovanštiny v tomto období se zabývá tato kniha. Vychází ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

vydáno 2019, A5, vázaná, 424 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-92-1
[28.11.19]
Jan Klíma

Květy ostrovní Sahary. Kapverdská literatura

Kniha vycházející z autorových osobních kontaktů s kapverdskou intelektuální vrstvou a z jeho výzkumné práce v terénu je věnována výlučně literatuře Kapverdských ostrovů, jejíž dějiny se až dosud skrývaly v kompendiích věnovaných všem lusofonním (portugalskojazyčným) literaturám. Obsahuje historii literární tvorby na Kapverdách od prvních kronikářských zápisů přes počátky umělecké literatury až po rozvoj této literatury v koloniálním období i v době po získání nezávislosti (1975). Pozornost je věnována také non-fiction literatuře s tématy historickými i jinými a literatuře pro mládež. Životopisy a díla autorů jsou uváděny v historických a kulturních souvislostech obtížného budování národní identity a základů politické nezávislosti rasově a kulturně smíšeného společenství malé ostrovní země. Text je vybaven poznámkovým aparátem a doplněn 40 ilustracemi a 1 mapou. Kniha též obsahuje vybrané ukázky literárních textů v portugalském (resp. kreolském) originálu a v českém překladu. Uzavírá ji přehled důležitých událostí, jmenný rejstřík, seznam pramenů a literatury a anglické resumé.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 304 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 300 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-91-4
[27.11.19]
Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott (eds.)

The Stars in the Classical and Medieval Traditions

Anglicky psaná kolektivní monografie obsahuje příspěvky k dějinám antické a středověké astronomie od odborníků z několika evropských zemí. Interdisciplinární kniha propojuje odborné perspektivy historie, geometrie, kodikologie, dějin umění apod. Seznamuje s díly učenců, jako byli Eratosthenes, Manilius, Aratus, Germanicus, al-Sūfī, Ptolemaios či učenci doby Karla Velikého. Kniha vychází zároveň jako el. kniha, která je ovšem rozšířena o pracovní přepis stř. rukopisů obsahujících latinské adaptace Aratova díla (tzv. Revised Aratus Latinus). Vychází ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny a Astronomickým ústavem AVČR.

vydáno 2019, B5, brožovaná, 484 stran
počet barevných vyobrazení: 38
počet černobílých vyobrazení: 8
náklad: 200 výtisků, cena 352.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-88-4
více ] »
[19.11.19]
Jindřich Marek (ed.) - Milada Studničková - Kamil Boldan - Renáta Modráková

Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR

Bohatě vypravená celobarevná publikace vychází ke stejnojmenné výstavě pozdně středověkých modlitebních knih v Národní knihovně ČR (Klementinum, podzim 2019). Obsahuje dvě eseje, které uvádějí do problematiky pozdně středověké zbožnosti. Seznamují s typy privátních modlitebních knih a systémy jejich výzdoby, objasňují funkce obrazů, podávají přehled nejvýznamnějších bohemikálních rukopisů a zabývají se přechodem od rukopisných k tištěným modlitebním knihám na konci 15. století. Za esejemi následují podrobná katalogová hesla k osmi rukopisům a tiskům z období od druhého desetiletí 15. století do raného 16. století, jež jsou v originále prezentovány na uvedené výstavě.

vydáno 2019, A4, vázaná, 164 stran
počet barevných vyobrazení: 137
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 350 výtisků, cena 242.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-93-8
[07.11.19]
Jiří Dynda

Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních

V návaznosti na svoji knihu o reflexi praslovanského pohanství v pramenech latinského Západu (2017) se Jiří Dynda ve své nové knize zabývá stejným tématem v ruské protipohanské homiletice. Zásadní otázkou monografie je, nakolik lze kázání kritizující přežívání pohanských praktik na christianizované Rusi pokládat za spolehlivý pramen poznání skutečného náboženství východních Slovanů před přijetím nové víry. Druhou část knihy tvoří antologie deseti nejvýznamnějších homiletických textů v kritických edicích a (vůbec poprvé) také v komentovaných českých překladech.

vydáno 2019, B5, vázaná, 408 stran
počet barevných vyobrazení: 19
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 400 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-87-7
[29.10.19]
Štěpán Šimek (ed.) - Vlastimil Brom - Michal Dragoun - Jan Hrdina

Staročeská kronika Martimiani

Publikace přináší první edici staročeské světové kroniky zvané Martimiani, která vznikla na přelomu 14.-15. století či v první třetině 15. st. Popisuje děje od stvoření světa přes nejstarší židovské dějiny, trojskou válku a život Alexandra Makedonského až k založení Říma a následně uvádí životopisy římských císařů po Karla IV. a papežů po Jana XXI. O její značné dobové oblibě svědčí i fakt, že se v roce 1488 stala jedním z prvních českých tisků. V poznámkách k edici jsou zachyceny varianty ze všech dochovaných rukopisů. Edici doprovázejí studie interpretující tuto památku z historického, kodikologického a jazykovědného hlediska. Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2019, B5, vázaná, 464 stran
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-77-8
[16.10.19]
Marek Otisk - Richard Psík

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu "De grammatico", který on sám označil za úvod do dialektiky. Edici předchází rozsáhlejší úvodní studie, v níž je stručně představen autor spisu i přeložené dílo, přičemž podrobněji jsou probrána vybraná témata, jimž Anselm ve svém nedlouhém díle věnoval pozornost. Tímto svazkem začíná spolupráce spolku Scriptorium s Ostravskou univerzitou na vydávání ediční řady "Interpretationes". Kniha vychází jako svazek A/5 této řady.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 272 stran
náklad: 200 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-88013-90-7
[19.09.19]
Petr Kozák

Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495): Edice pramene

Předkládaná kniha je vědeckou edicí vzácně dochovaného účetního svazku Registrum omnium proventuum regalium, v němž byly pod dohledem pětikostelského biskupa a uherského královského pokladníka Zikmunda Ernuszta (resp. jeho zástupce Emericha Dombaie) v letech 1494–1495 evidovány příjmy a výdaje dvora uherského a českého krále Vladislava II. Jagellonského.

vydáno 2019, B5, vázaná, 376 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 250 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-84-6
Rozšířená elektronická verze knihy The Stars in the Classical and Medieval Traditions (eds. Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott)
Distribuuje Kosmas
[02.12.19] více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY ZE SCRIPTORIA V ROCE 2018
[08.02.19] více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »