Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[13.03.20]
Lucie Rychnová

František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově

Interdisciplinárně pojatá monografie zkoumá vztah člověka a (kulturní) krajiny na příkladu barokního šlechtice Františka Josefa Šlika (1656-1740) a jeho aktivit v krajině jeho východočeských panství v okolí Jičína - konkrétně panství Kopidlno, Staré Hrady, Jičíněves, Veliš a Vokšice. Po představení osobnosti F. J. Šlika následuje uvedení do náboženské a hospodářské situace jeho dominií, jakož i do sociálního světa poddaných. Nejrozsáhlejší část se věnuje Šlikovým stavebním aktivitám a směřuje k rekonstrukci podoby krajiny v jeho době. Závěrečný exkurz do Šlikovy knihy na zámku v Jičíněvsi poodhalí, nakolik mohla mít četba spisů vliv na stavební a krajinotvornou činnost aristokrata. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky.

vydáno 2020, B5, brožovaná, 300 stran
počet barevných vyobrazení: 76
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 350 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-99-0
[13.03.20]
Adéla Jůnová Macková - Libor Jůn (eds.)

S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)

Monografie přibližuje osudy prvního československého vyslance v Íránu Miroslava Schuberta (a navazuje tak na monografii o prvním čs. vyslanci v Egyptě Cyrilu Duškovi, vydanou před 5 lety). Těžištěm knihy jsou vzpomínky M. Schuberta na jeho perské působení, "Pět let u Pávího trůnu", které jsou zde vydány vůbec poprvé. Edice je doprovozena úvodními studiemi. Kniha je vybavena rozsáhlým obrazovým doprovodem, který ilustruje nejen íránskou misi M. Schuberta, ale i další diplomatické pobyty (Brazílie, Německo), rodinný život, jakož i život v americkém exilu po 2. světové válce. Kniha vychází ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AVČR, který publikaci distribuuje.

vydáno 2020, B5, vázaná, 216 stran
počet barevných vyobrazení: 70
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-94-5
[04.03.20]
Vojtěch Šustek (ed.)

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 3

Třetí svazek komentované edice německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem) přináší další, v pořadí pátou obsahovou část edice: „V. Střetnutí gestapa s členy ostatních parašutistických skupin vysazených před seskokem skupiny Anthropoid anebo po něm a s příslušníky domácího odboje během druhého stanného práva.“ Soubor 90 dokumentů obeznamuje uživatele edice s činností výsadků Percentage, Silver A, Silver B, Out Distance, Zinc, Bioscop, Bivouac, Steel, Intransitive a Tin, vysazených na území protektorátu od podzimu 1941 do jara 1942.

vydáno 2019, B5, vázaná, 1100 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 1000 výtisků, cena 748.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-85-3
více ] »
[04.03.20]
Zdeňka Kokošková - Jaroslav Pažout - Monika Sedláková

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Publikace obsahuje studii o úřadech oberlandrátů, hlavní částí jsou podrobné biogramy jejich představitelů s odkazy na prameny, provázené mnohdy i jejich fotografiemi, dále publikace obsahuje edici nejdůležitějších dokumentů týkajících se těchto úřadů a kromě samozřejmého aparátu i bohatou obrazovou přílohu.

vydáno 2019, B5, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 69
náklad: 400 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-97-6
[26.02.20]
Lucie Doležalová - Michal Dragoun (edd.)

Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy můžeme identifikovat v alespoň 52 rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách.

vydáno 2020, B5, vázaná, 456 stran
počet barevných vyobrazení: 26
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 250 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-98-3
více ] »
[31.12.19]
Pavel Jakubec - Jaroslav Pažout (edd.)

Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Dne 28. října 1918 došlo vedle vyhlášení Československa také k deklaraci Německého Rakouska, jehož součástí se měly stát i převážné německé oblasti českých zemí. Nesouhlas vítězných velmocí a zásah čs. branných jednotek tomuto vývoji zabránily, tento mocenský zásah však do budoucna zatížil vztah českých Němců k čs. státu. Tato monografie se zabývá největší z těchto provincií, Deutschböhmen (Německé Čechy). Mapuje obecný kontext jejího vzniku a existence, její správně-politickou strukturu, důležité osobnosti a některé další aspekty (včetně pozdější reflexe). Publikaci vydáváme ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Technickou univerzitou v Liberci.

vydáno 2019, B5, brožovaná, 288 stran
počet barevných vyobrazení: 49
počet černobílých vyobrazení: 11
náklad: 300 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-95-2
více ] »
[31.12.19]
Jan Klíma

Květy ostrovní Sahary. Kapverdská literatura

Kniha vycházející z autorových osobních kontaktů s kapverdskou intelektuální vrstvou a z jeho výzkumné práce v terénu je věnována výlučně literatuře Kapverdských ostrovů, jejíž dějiny se až dosud skrývaly v kompendiích věnovaných všem lusofonním (portugalskojazyčným) literaturám. Obsahuje historii literární tvorby na Kapverdách od prvních kronikářských zápisů přes počátky umělecké literatury až po rozvoj této literatury v koloniálním období i v době po získání nezávislosti (1975). Pozornost je věnována také non-fiction literatuře s tématy historickými i jinými a literatuře pro mládež. Životopisy a díla autorů jsou uváděny v historických a kulturních souvislostech obtížného budování národní identity a základů politické nezávislosti rasově a kulturně smíšeného společenství malé ostrovní země. Text je vybaven poznámkovým aparátem a doplněn 40 ilustracemi a 1 mapou. Kniha též obsahuje vybrané ukázky literárních textů v portugalském (resp. kreolském) originálu a v českém překladu. Uzavírá ji přehled důležitých událostí, jmenný rejstřík, seznam pramenů a literatury a anglické resumé.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 304 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 300 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-91-4
[31.12.19]
Vladislav Knoll

Církevní slovanština v pozdním středověku

Vedle řečtiny a latiny existuje v Evropě ještě třetí klasický jazyk – církevní slovanština. Ta vychází ze staroslověnštiny, přinesené Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století. Pozdní středověk (tedy zhruba 14.–15. století) představuje jeden z vrcholů církevněslovanské knižní kultury, jež spojovala pravoslavné národy východní Evropy a Balkánu (hovořící slovanskými jazyky nebo rumunsky), katolické Chorvaty a přívržence poněkud tajemné Bosenské církve. Podobami a proměnami církevní slovanštiny v tomto období se zabývá tato kniha. Vychází ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

vydáno 2019, A5, vázaná, 424 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-92-1
Rozšířená elektronická verze knihy The Stars in the Classical and Medieval Traditions (eds. Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott)
Distribuuje Kosmas
[02.12.19] více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[08.02.19] NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY ZE SCRIPTORIA V ROCE 2018
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »