Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[27.07.20]
Anna Pumprová

Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts / Petr Žitavský: Kázání na velké svátky

Opat zbraslavského kláštera Petr Žitavský (1. pol. 14. st.) je znám především jako autor převážné části Zbraslavské kroniky. Tato publikace přináší vědeckou edici jiného jeho literárního díla - sbírky kázání na velké svátky (Sermones de principalibus festis), a to na základě rukopisu dochovaného v univerzitní knihovně v Lipsku. Edici latinského originálu předchází důkladná úvodní studie (v anglické a české verzi), zabývající se jak okolnostmi vzniku díla, tak jeho historicko-textologickou analýzou, která text zasazuje do kontextu dobové homiletické tvorby. Kniha je doprovozena barevnou obrazovou přílohou (s ukázkami rukopisu) a rejstříky autorit. Vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

vydáno 2020, B5, vázaná, 680 stran
počet barevných vyobrazení: 22
náklad: 250 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-003-1
[04.05.20]
Martin Halata (uspořádal)

Hradu a obci. Sto let Archivu Pražského hradu. 1920-2020

Publikace vychází u příležitosti stoletého trvání Archivu Pražského hradu (založeného roku 1920). Do knihy přispělo svými texty patnáct autorů a autorek – jednak pracovníků a spolupracovníků archivu, jednak badatelů, kteří jsou důvěrně obeznámeni s jeho pramenným bohatstvím. Po bloku studií mapujících dějiny APH zhruba do konce tisíciletí následuje soubor textů představujících některé významné části jeho fondů a sbírek. Dále navazuje stať mapující vývoj archivu v letech 2000-2020. Kniha je bohatě ilustrována.

vydáno 2020, A4, brožovaná, 220 stran
počet barevných vyobrazení: 37
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 300 výtisků, cena 264.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-002-4
[24.04.20]
Filip Herza

Imaginace jinakosti. Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století

Přehlídky tzv. monstrozit, lidských kuriozit či abnormit tvořily nedílnou součást moderní populární kultury 19. i 1. poloviny 20. století. Inscenovaná vystoupení „obrů“, „siamských dvojčat“ nebo „exotických divochů“ lákala návštěvníky ke konfrontaci s jinakostí a ke společnému ohledávání představ o tom, co bylo v dobových souvislostech považováno za normální či nenormální. F. Herza sleduje kulturu vystavování kuriozit v celé šíři jejích nejrůznějších projevů a podob od konce osmnáctého století až po období meziválečného Československa. V pozadí tohoto zkoumání přitom stojí naléhavá otázka po tom, jak představy o ab/normalitě a vtělených odlišnostech mezi lidmi limitují naše každodenní životy i možnosti solidarity a spolupráce napříč nejrůznějšími společenskými rozdíly a pozicemi.

vydáno 2020, B5, vázaná, 256 stran
počet barevných vyobrazení: 25
počet černobílých vyobrazení: 17
náklad: 500 výtisků, cena 242.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-001-7
více ] »
[13.03.20]
Lucie Rychnová

František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově

Interdisciplinárně pojatá monografie zkoumá vztah člověka a (kulturní) krajiny na příkladu barokního šlechtice Františka Josefa Šlika (1656-1740) a jeho aktivit v krajině jeho východočeských panství v okolí Jičína - konkrétně panství Kopidlno, Staré Hrady, Jičíněves, Veliš a Vokšice. Po představení osobnosti F. J. Šlika následuje uvedení do náboženské a hospodářské situace jeho dominií, jakož i do sociálního světa poddaných. Nejrozsáhlejší část se věnuje Šlikovým stavebním aktivitám a směřuje k rekonstrukci podoby krajiny v jeho době. Závěrečný exkurz do Šlikovy knihy na zámku v Jičíněvsi poodhalí, nakolik mohla mít četba spisů vliv na stavební a krajinotvornou činnost aristokrata. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky.

vydáno 2020, B5, brožovaná, 300 stran
počet barevných vyobrazení: 76
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 350 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-99-0
[13.03.20]
Adéla Jůnová Macková - Libor Jůn (eds.)

S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)

Monografie přibližuje osudy prvního československého vyslance v Íránu Miroslava Schuberta (a navazuje tak na monografii o prvním čs. vyslanci v Egyptě Cyrilu Duškovi, vydanou před 5 lety). Těžištěm knihy jsou vzpomínky M. Schuberta na jeho perské působení, "Pět let u Pávího trůnu", které jsou zde vydány vůbec poprvé. Edice je doprovozena úvodními studiemi. Kniha je vybavena rozsáhlým obrazovým doprovodem, který ilustruje nejen íránskou misi M. Schuberta, ale i další diplomatické pobyty (Brazílie, Německo), rodinný život, jakož i život v americkém exilu po 2. světové válce. Kniha vychází ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AVČR, který publikaci distribuuje.

vydáno 2020, B5, vázaná, 216 stran
počet barevných vyobrazení: 70
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-94-5
[04.03.20]
Vojtěch Šustek (ed.)

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 3

Třetí svazek komentované edice německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem) přináší další, v pořadí pátou obsahovou část edice: „V. Střetnutí gestapa s členy ostatních parašutistických skupin vysazených před seskokem skupiny Anthropoid anebo po něm a s příslušníky domácího odboje během druhého stanného práva.“ Soubor 90 dokumentů obeznamuje uživatele edice s činností výsadků Percentage, Silver A, Silver B, Out Distance, Zinc, Bioscop, Bivouac, Steel, Intransitive a Tin, vysazených na území protektorátu od podzimu 1941 do jara 1942.

vydáno 2019, B5, vázaná, 1100 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 1000 výtisků, cena 748.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-85-3
více ] »
[04.03.20]
Zdeňka Kokošková - Jaroslav Pažout - Monika Sedláková

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Publikace obsahuje studii o úřadech oberlandrátů, hlavní částí jsou podrobné biogramy jejich představitelů s odkazy na prameny, provázené mnohdy i jejich fotografiemi, dále publikace obsahuje edici nejdůležitějších dokumentů týkajících se těchto úřadů a kromě samozřejmého aparátu i bohatou obrazovou přílohu.

vydáno 2019, B5, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 69
náklad: 400 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-97-6
[26.02.20]
Lucie Doležalová - Michal Dragoun (edd.)

Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy můžeme identifikovat v alespoň 52 rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách.

vydáno 2020, B5, vázaná, 456 stran
počet barevných vyobrazení: 26
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 250 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-98-3
více ] »
Atentát na Reinharda Heydricha Svazek 3 VYPRODÁN
Obraťte se na Archiv hl. m. Prahy (www.ahmp.cz)
[21.04.20] více ] »
DOTISK – Lucie Rychnová, František Josef Šlik a česká barokní krajina
Dotisk knihy vyjde na začátku srpna 2020
[20.07.20]
Rozšířená elektronická verze knihy The Stars in the Classical and Medieval Traditions (eds. Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott)
Distribuuje Kosmas
[02.12.19] více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[08.02.19] NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY ZE SCRIPTORIA V ROCE 2018
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »