Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[11.06.19]
Kateřina Voleková - Andrea Svobodová (edd.)

Staročeské biblické předmluvy

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského překladu bible byl zřejmě kolem roku 1400 pořízen souborný překlad více než stovky předmluv. V průběhu 15. století byly předmluvy dále užívány, upravovány, ale také nově překládány. Publikace přináší kritickou edici 124 staročeských biblických předmluv, a to jak textů přeložených z latiny, tak i několika původních staročeských předmluv. Vlastní text je opatřen poznámkovým aparátem včetně určení citátů z bible i z dalších autorit a včetně různočtení ze všech zjištěných opisů dané předmluvy. Edici jsou předeslány studie o staročeském překladu biblických prologů a o jejich iluminátorské výzdobě (s vyobrazeními). Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy, které kromě soupisů latinských a českých prologů obsahují mj. zatím nejúplnější seznam staročeských biblických pramenů.

vydáno 2019, B5, vázaná, 624 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 300 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-78-5
[26.02.19]
Michal Dragoun

Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním. Tato příručka ("handbušek") je motivována hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Přináší proto praktický návod popisů fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů,a to s pomocí bohatého obrazového doprovodu. V úvodu knihy se čtenář seznámí s dějinami českých a moravských knihoven ve středověku.

vydáno 2018, B5, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 111
náklad: 250 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-75-4
více ] »
[22.02.19]
(Edd.) Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek

Documenta Pragensia 36. Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii

Stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 7. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2017, B5, vázaná, 736 stran
počet barevných vyobrazení: 227
počet černobílých vyobrazení: 117
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-73-0
více ] »
[13.02.19]
Milada Homolková – Andrea Svobodová (edd.)

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu

Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století vznikl staročeský překlad, který obsahuje Výklad na evangelium sv. Matouše. Rozsáhlá publikace přináší kritickou edici staročeského textu Výkladu doplněnou o lexikální varianty z pěti staročeských biblí. Paralelně k českému znění je otištěn latinský text podle vybraného bohemikálního rukopisu. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského ­písemnictví.

vydáno 2018, B5, vázaná, 952 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 300 výtisků, cena 682.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-76-1
[13.02.19]
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina

DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA VIII. Radnice, rynek a tržiště

Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

vydáno 2018, , brožovaná, 384 stran
počet černobílých vyobrazení: 157
náklad: 450 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-74-7
[03.01.19]
Kryštof Drnek

Nerealizovaná Praha

Tématem předkládané publikace je otázka nerealizovaného regulačního plánu hlavního města Prahy a vybraných stavebních projektů, které byly jeho součástí. Analýza je provedena na základě několika vybraných stavebních projektů, které ovlivňovaly jak samotný regulační plán, tak i městský vývoj. Chronologicky je práce lety 1919–1939 (s určitými předsahy). Publikace se soustřeďuje na vysvětlení vztahů mezi městem, nezávislým regulačním orgánem v podobě Státní regulační komise pro Prahu a okolí, řadou vědeckých pracovišť a státem reprezentovaným ministerstvy, které všechny regulaci ovlivňovaly. Cílem výzkumu bylo též objasnění, z jakých důvodů k plánované regulaci nedošlo, co zabránilo její realizaci, jak vztahy mezi jednotlivými aktéry regulaci ovlivnily a nakolik do ní zasáhly vnější okolnosti. V neposlední řadě se publikace snaží o vysvětlení toho, jak dalece tyto nerealizované plány ovlivnily vývoj města do budoucnosti a nakolik odpovídá dnešní podoba Prahy původním záměrům z 20. a 30. let.

vydáno 2018, A4, vázaná, 344 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 197
náklad: 450 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-71-6
[18.12.18]
Josef Bartoň – Robert Dittmann

Český obrozenec překládá Písmo. Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže – edice Janova evangelia

V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Cílem této knížky je představit Novotného jako originálního překladatele biblického textu, snažícího se obohatit nejvyšší styl tvořící se novodobé spisovné češtiny. Jako ukázka z jeho díla je předložena vědecká edice přetlumočení Janova evangelia. Edici doprovází blok úvodních studií, věnovaných kontextu Novotného díla, jeho jazykovým postupům a pravopisné stránce textu.

vydáno 2018, A5, vázaná, 160 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 220 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-72-3
[01.12.18]
Karel Staněk

Ve službě Bohu a za čest krále. Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 1415 se obecně považuje za počátek evropského kolonialismu, ač zároveň bylo legitimizováno "středověkými" plány na křížové tažení proti muslimům. Maroko mělo zásadní geopolitický význam pro obchodování se vzdálenějšími portugalskými koloniemi. Portugalci je nazývali "Zámořské Algarve", aby zdůraznili jeho úzkou spjatost s jižním Portugalskem, úplné ovládnutí marockého území ale zůstalo jen nenaplněným "marockým snem". Poutavě napsaná kniha je doprovozena řadou ilustrací a vybavena rejstříky.

vydáno 2018, A5, vázaná, 504 stran
počet černobílých vyobrazení: 67
náklad: 350 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-65-5
více ] »
NEJPRODÁVANĚJŠÍ KNIHY ZE SCRIPTORIA V ROCE 2018
[08.02.19] více ] »
Vojtěch Šustek (ed.), Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1
Vyšlo r. 2016 jako e-kniha ve formátu PDF. Digitální verze rozebraného titulu knižně vydaného r. 2012 (dotisk 2013).
[19.04.16] 1196 stran (CXII + 1084), 103 čb. vyobrazení, ISBN 978-80-88013-28-0 více ] »
Pražský uličník 3. díl
Vyšlo pokračování Pražského uličníku
[21.06.12] Pokud vlastníte předchozí díly, nenechte si jej ujít více ] »
[09.05.17] Vážení příznivci, jako minulý rok nás opět najdete na knižním veletrhu Svět knihy 2017
[07.05.17] Třetí (ve Scriptoriu první) vydání publikace Pražské usedlosti Barbory Lašťovkové
[09.05.16] Vyšlo elektronické vydání knihy Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků
[09.03.11] 15 VÝROČÍ
[23.11.10] Publikace Československý vývoz do Číny
[26.02.10] Nové internetové stránky spolku Scriptorium
[26.02.10] DOTISK – Cvičení z pozdně středověké paleografie
[26.02.10] František Julius Lux – západočeský rokokový malíř – Podrobná anotace
[25.02.10] Česko-anglický příruční slovník genealogický - Podrobná anotace
[25.02.10] Ve jménu inky Túpaka Amarua - Podrobná anotace
[20.01.10] 10. výročí spolku Scriptorium
[20.01.10] Martin Nejedlý
[20.01.10] Petr Kreuz a Ivan Martinovský
archiv zpráv »