Scriptorium - spolek pro nekomerční vydávání odborné literatury
Spolek Knihy Objednávky Různé English summary

spolek Scriptorium
Nad Pazdernou čp. 397
252 41 Dolní Břežany

scriptorium@centrum.cz

[29.04.24]
Kateřina Portmann

Vyrovnání se s válečnými zločiny a zločiny kolaborace pro druhé světové válce v Liberci

Publikace si klade za cíl charakterizovat podobu retribuce v konkrétním městě a jeho regionu. V Liberci, bývalém hlavním městě Říšské župy Sudety, otázka potrestání válečných zločinců a kolaborantů výrazně rezonovala. Text vychází z rozsáhlé analýzy pramenů nejrůznější povahy a jejich komparace s poznatky získanými z odborné literatury.

vydáno 2024, B5, vázaná, 244 stran
počet černobílých vyobrazení: 28
náklad: 400 výtisků, cena 390.00 Kč
ediční řada: Edice a studie SOA Litoměřice
ISBN 978-80-7649-049-9
více ] »
[12.03.24]
Věra Slavíková

Určeni jsme k ­nevypřáhnutí… Farní archivy jako svědectví o roli ­duchovního správce a jejích proměnách v dlouhém 19. století

Práce jako na kostele… Dodnes užívané rčení vypovídá také o náročnosti kněžského povolání. Jsou občasná postesknutí dnešních duchovních na množství práce opodstatněná? Jak na tom byli jejich předchůdci? Tato publikace by ráda byla příspěvkem k hledání odpovědí. Činí tak zejména v dochovaných písemnostech z farního úřadování v dlouhém 19. století, a to ve východní části královéhradecké diecéze. Záměrem textu je postihnout různé role duchovního správce v tomto období. Představuje je jako individuality, vidí je jako „náboženské profesionály“ – udělovatele svátostí a svátostin, celebranty či kazatele. Dále vystupují jako katecheté a školdozorci i jako iniciátoři různých duchovních aktivit (poutí, lidových misií, bratrstev a spolků), ale též jako součást širších vazeb – ve vztahu k obyvatelstvu své farnosti, k zaměstnancům, k předchůdcům i následovníkům či k světské a církevní vrchnosti. Dále je farář zachycen jako správce zádušního i obročního jmění, movitého majetku, nadačního jmění i jako garant chudinské péče. Stranou nemohly zůstat proměny, k nimž v tomto směru během zmíněného období došlo – některé role zůstaly proti změnám doby téměř imunní (udílení svátostí, celebrování bohoslužeb), jiné prošly zásadní proměnou (působení ve školství).

vydáno 2023, B5, vázaná, 500 stran
počet barevných vyobrazení: 35
počet černobílých vyobrazení: 83
náklad: 400 výtisků, cena 495.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-054-3
[15.01.24]
Martin Čapský a kolektiv

Reprezentace a praxe sociální kontroly v pozdně středověkých městech

Kniha připravená týmem předních historiků a historiček pod vedením Martina ­Čapského otevírá v české historiografii dosud málo prozkoumané téma: počátky institucionalizované sociální kontroly v pozdně středověkých městech. Předkládaná interpretace městských nepokojů v 15. a 16. století spojuje přístupy moderní urbánní historiografie s rozsáhlou archivní heuristikou. Na městskou politiku sledovaného období je nahlíženo prizmatem změny doložené v řadě říšských měst. Model vyjednávání konsensu mezi městskou radou a vlivnými korporacemi začal v pozdním středověku ustupovat nové politice magistrátů, které se opíraly o novou městskou byrokracii, jež jim umožňovala plošně kontrolovat celý městský prostor. Podobné tendence se nyní podařilo doložit i v českých zemích, a to včetně nástrojů, kterých městské rady k plošné kontrole využívaly. Posilování sociální kontroly přitom nebylo projevem dominance městských rad, ale probíhalo na různých úrovních a přes dílčí protesty (například vůči volnému vstupu rychtářů do domů) i za obecného souhlasu většiny měšťanů.

vydáno 2023, A5, vázaná, 444 stran
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 400 výtisků, cena 460.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-053-6
[07.12.23]
Anna Pumprová – Jan Slíva – Richard Psík

Soukromé modlitby Jana z Jenštejna / The Private Prayers of John of Jenstein

Třetí pražský arcibiskup Jan z Jenštejna (z. 1400) se do obecného povědomí zapsal především svými spory s králem Václavem IV., které vedly k umučení Jana z Pomuku (později svatořečeného Jana Nepomuckého). Mnohem méně je známo, že Jenštejn byl plodným a nadaným literárním tvůrcem, jenž ve svém rozsáhlém díle reflektoval palčivé problémy tehdejší doby, stěžejní otázky lidské existence i hlubokou osobní zbožnost. Právě tomuto rozměru Jenštejnova působení je věnována naše kniha. Přináší první kritickou edici kompletní sbírky arcibiskupových soukromých modliteb (Oraciones) s českým překladem a začleňuje ji do kontextu jeho životních osudů i stavu zpřístupnění jeho tvorby. Sbírka zahrnuje osmnáct prozaických i veršovaných modliteb, které vydávají jedinečné svědectví o Jenštejnově niterném duchovním životě, o jeho obavách i nadějích. Svou autentičností a naléhavým tónem však tyto texty mohou oslovit rovněž dnešního člověka, a získat si tak srdce čtenářů i po šesti staletích od svého vzniku. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jako svazek A/8 ediční řady "Interpretationes".

vydáno 2023, A5, brožovaná, 324 stran
náklad: 250 výtisků, cena 380.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-052-9
[27.09.23]
Alena M. Černá – Tereza Hejdová – Štěpán Šimek – Miloslava Vajdlová (eds.)

Inspirace slovy. Sborník příspěvků k 70. narozeninám Petra Nejedlého

Soubor odborných statí a dalších příspěvků věnovaných Petru Nejedlému, přednímu diachronnímu bohemistovi a dlouholetému vědeckému pracovníkovi oddělení vývoje jazyka Ústavu pro jazyk český AV ČR, u příležitosti jeho 70. narozenin. Příspěvky tuzemských i zahraničních autorů reflektují jubilantovy široké, nejen odborné zájmy, zahrnující problematiku lingvistického zkoumaní starších fází češtiny, zejména slovní zásoby, s přesahy do historie, slavistiky, etymologie nebo klasické filologie. Bez povšimnutí však nezůstala ani oblast pedagogická, která se u jubilanta neomezuje jen na působení ve vzdělávacích institucích, ale promítla se také do jeho činnosti související s organizací Olympiády v českém jazyce. Součástí sborníku je též kompletní bibliografický soupis Nejedlého prací.

vydáno 2023, B5, vázaná, 332 stran
počet barevných vyobrazení: 8
počet černobílých vyobrazení: 8
náklad: 200 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-051-2
více ] »
[03.08.23]
Jiří Dynda

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Druhé, upravené a rozšířené vydání komentované antologie textů nejvýznamnějších latinských pramenů ke slovanskému pohanství (první vydání 2017). Ve dvojjazyčném, latinsko-českém vydání se stručnými úvody, kritickým aparátem a výkladovými poznámkami systematicky předkládá čtenáři zmínky o náboženství, svatyních, bozích a zvycích starých Slovanů na Balkáně, v Polabí a Pobaltí, o christianizaci Pomořanska a Rujány či o údajných pohanských přežitcích v lidové kultuře středověkých Čech a Polska. Mimořádně cenná svědectví přinášejí rozsáhlé úryvky ze Životů biskupa Oty Bamberského, pojednávající mimo jiné o kultu bohů Triglava a Gerovita v Pomořansku, anebo obsáhlé pasáže z Činů Dánů Saxona Grammatika, vyprávějící o pádu svatyně boha Svantovita v rujánské Arkoně. Oproti prvnímu vydání je kniha rozšířena o šest nových textů.

vydáno 2023, B5, vázaná, 408 stran
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 350 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-050-5
[19.07.23]
Robert Dittmann a kol. (edd.)

Kralický Nový zákon z roku 1601. Kritická edice s variantami bratrských vydání z let 1564 až 1613

Bible kralická zaujímá v bohaté tradici českých převodů Písma postavení výjimečné. Specificky český nápravný směr středověké západní církve, jednota bratrská, vytvořila soustředěným kolektivním úsilím svých vzdělaneckých elit vybroušený a jednolitý převod z původních jazyků a soudobých nejlepších protestantských překladů. Po šestidílném vydání, v němž novozákonní svazek představoval revidovaný a v poznámkovém aparátu výrazně rozšířený Blahoslavův překlad, následovaly další edice. Nejpodrobněji komentovaným biblickým dílem bratří se stalo druhé vydání posledního dílu Šestidílky, samostatně publikovaný Nový zákon z roku 1601, na němž se výrazně podílel kalvinisticky orientovaný biskup Zachariáš Ariston. Právě zmíněná úprava z počátku 17. století, v níž se završuje předbělohorská bratrská tradice komentovaného novozákonního překladu a jež předznamenává znění poslední Kralické bible z roku 1613, je nyní čtenářům předložena v kritické edici, zachycující všechny jazykové varianty od Blahoslavova prvního vydání Nového zákona z roku 1564 do poslední kralické verze z roku 1613 a hlavní dobové cizojazyčné předlohy, z nichž bratří mohli čerpat. V dějinách vědeckého úsilí se tak díky kolektivu bohemistů a biblistů poprvé uskutečňuje myšlenka, o jejíž realizaci usilovaly generace předchozích badatelů: kritické vydání novozákonního textu Bible kralické.

vydáno 2023, A4, vázaná, 832 stran
počet barevných vyobrazení: 30
náklad: 300 výtisků, cena 869.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-048-2
[22.06.23]
Marcela Zemanová

"Kéž bych byl malířem." František Thun mezi rodinou a uměním

Biografie hraběte Františka Thun-Hohensteina (1809–1870), z děčínské větve rodu, významného podporovatele a organizátora umění, filantropa, politika a památkáře. Thun, sám výtvarně nadaný, byl činný zejména ve Společnosti vlasteneckých přátel umění a v Krasoumné jednotě. Stál rovněž u počátků české památkové péče a představoval jednu z klíčových osobností v dějinách dostavby Chrámu sv. Víta v Praze. Autorka kromě veřejného působení hraběte Thuna sleduje také jeho soukromou sféru, zabývá se rodinným zázemím a vztahy, dětstvím, výchovou a vzděláním v kontextu rodinných strategií. Thunův pozdější mesalianční sňatek, v jehož důsledku přišel o nástupnictví v rodovém fideikomisu, nahlíží jako vyvrcholení hlubšího osobního a generačního konfliktu zejména s otcem. Kniha je opatřena barevnou obrazovou přílohou, anglickým resumé, jmenným rejstříkem a bibliografií. Publikace je 26. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2022, B5, vázaná, 360 stran
počet barevných vyobrazení: 33
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-7649-045-1
[24.05.23]
Kateřina Voleková – Andrea Svobodová – Hana Kreisingerová (eds.)

První tištěný žaltář. Kritická edice staročeského překladu

V roce 1487 vyšel v Praze u anonymního tiskaře, snad Martina z Tišnova, první český tisk žaltáře, který představuje nejstarší známý záznam čtvrtého překladu žalmů z latiny do staré češtiny. Tento přelomový překlad, stojící na pomezí staro- a středněčeského období, překonává předchozí převody především důrazem na srozumitelnost textu a užitím soudobých jazykových prostředků. Tato publikace přináší kritickou edici uvedeného prvního pražského tisku Knihy žalmů včetně předmluvy, deseti chvalozpěvů, hymnu Te Deum a Athanasiova vyznání víry. Text je opatřen poznámkovým aparátem s kritikou textu a s různočtením. Edici je předeslána studie, která se zabývá okolnostmi vydání Prvního tištěného žaltáře, jeho uspořádáním a pěti dochovanými exempláři, dále přináší jazykový popis čtvrtého překladu žalmů a sleduje jeho tradici v tiscích a rukopisných opisech z konce 15. a počátku 16. století. Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy (tabulky, soupisy, grafy, stemma, barevná obrazová příloha). Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2023, B5, vázaná, 348 stran
počet barevných vyobrazení: 18
náklad: 300 výtisků, cena 352.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-046-8
[19.04.23]
Dalibor Janiš

Landfrýdy jako pramen zemského práva na stavovské Moravě

Publikace přináší analýzu landfrýdů jako jednoho ze základních pramenů zemského práva na Moravě v období od konce 14. do začátku 17. století. Ve 14. a 15. století landfrýdní smlouvy uzavírané mezi panovníkem a stavy byly především reakcí na válečné události. Později v 16. a na začátku 17. století landfrýdy zůstaly zachovány a staly se fakticky policejními řády a byly začleněny do tištěných zemských zřízení (1516 až 1604). Vznik a vývoj moravských landfrýdů jako důležitého pramene pro právní, politické a sociální dějiny je interpretován v kontextu vývoje této instituce v rámci zemí České koruny (Čechy, Slezsko, Lužice) a také v kontextu obdobných pramenů ve střední a západní Evropě (vlivy zejm. německých landfrýdů, komparace ustanovení, vlivy textace atd.)

vydáno 2023, B5, vázaná, 464 stran
počet barevných vyobrazení: 22
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 400 výtisků, cena 517.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-043-7
[26.01.23]
Petr Wohlmuth (ed.)

Vojenská služba v interdisciplinární perspektivě

První svazek nové ed. řady Militaria academica přináší šest studií věnovaných tématu vojenské služby v dlouhém 19. a 20. století, jež je zde pojato v interdisciplinárním duchu, zarámovaném do přístupu známého jako „new military history“. Autoři se věnují kulturním dějinám prusko-rakouské války 1866, opomíjeným kulturním souvislostem fenoménu geografické dislokace jednotek rakouské a rakousko-uherské armády, unikátnímu, nově objevovanému historickému prameni, jímž jsou památníky z vojny, skrytým třídním privilegiím v Polské lidové armádě po roce 1945, traumatickým zkušenostem a paměti na povinnou základní vojenskou službu v normalizačním Československu a konečně účasti vojáků základní služby v Československém samostatném protichemickém praporu nasazeném během první války v Zálivu v letech 1990–1991. Publikace je vybavena obrazovým doprovodem a rejstříkem.

vydáno 2022, A5, brožovaná, 176 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 300 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: Militaria academica
ISBN 978-80-7649-047-5
více ] »
[28.11.22]
Lucie Doležalová – Magda Králová (edd.)

Opuscula. Neznámá dílka z rukopisů Kříže z Telče

Latinský výraz opuscula označuje „drobná dílka“ či „maličkosti“. Cílem této publikace je představit rozsahem nevelká, doposud většinou opomíjená dílka z pozdně středověkých Čech a poukázat na různorodost krátké textové formy ve středověku. Ve svazku tak lze nalézt např. přísloví, hádanky, exempla, veršíky, výklady snů či návod, jak najít poklad. Všechny zařazené texty pocházejí z rukopisů, které prošly rukama snad nejpilnějšího českého písaře, Kříže z Telče (1434–1504). Vedle dvou staročeských jde především o opuscula latinská. Texty v tomto svazku předkládáme v zrcadlovém latinsko-českém vydání a díky netradiční editorské strategii má čtenář možnost seznámit se i s často zarážející podobou pozdně středověké písařské kultury – s chybami, nejasnostmi a rozpory, které opisování provázely. Kniha vybavena bohatým ilustračním doprovodem a rejstříky.

vydáno 2022, B5, vázaná, 424 stran
počet barevných vyobrazení: 25
počet černobílých vyobrazení: 27
náklad: 300 výtisků, cena 352.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-042-0
více ] »
[24.11.22]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy XII

Po dvou letech vychází další svazek vlastivědného sborníku Muzea Šumavy v Sušici. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie a historie zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze a anotace regionální literatury; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2022, B5, brožovaná, 480 stran
počet barevných vyobrazení: 30
počet černobílých vyobrazení: 171
náklad: 200 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-040-6
[24.11.22]
Lucie Rychnová

František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově [2. vydání]

Druhé, mírně upravené a rozšířené vydání publikace z roku 2020. Interdisciplinárně pojatá monografie zkoumá vztah člověka a (kulturní) krajiny na příkladu barokního šlechtice Františka Josefa Šlika (1656-1740) a jeho aktivit v krajině jeho východočeských panství v okolí Jičína - konkrétně panství Kopidlno, Staré Hrady, Jičíněves, Veliš a Vokšice. Po představení osobnosti F. J. Šlika následuje uvedení do náboženské a hospodářské situace jeho dominií, jakož i do sociálního světa poddaných. Nejrozsáhlejší část se věnuje Šlikovým stavebním aktivitám a směřuje k rekonstrukci podoby krajiny v jeho době. Závěrečný exkurz do Šlikovy knihy na zámku v Jičíněvsi poodhalí, nakolik mohla mít četba spisů vliv na stavební a krajinotvornou činnost aristokrata. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky.

vydáno 2022, B5, brožovaná, 312 stran
počet barevných vyobrazení: 76
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-044-4
[02.11.22]
Pavel Baloun

„Metla našeho venkova!“ Kriminalizace Romů od první republiky až po ­prvotní fázi protektorátu (1918–1941)

V roce 1927 Československo přijalo zákon č. 117/1927 „o potulných cikánech“. Tato právní norma prvorepublikovým policejním orgánům umožňovala z některých jednotlivců či skupin obyvatel učinit občany druhé kategorie, jejichž každodenní život, obživa, rodinné vazby atd. měly být postaveny pod takřka neustálý policejní dohled a kontrolu. Odkud se myšlenka speciálních opatření zacílených na skupiny obyvatel označované termínem „cikáni“ vzala? Koho měli zákonodárci při přípravě zákona na mysli? Jakým způsobem se legislativní termín „potulní cikáni“ uplatňoval v praxi různých státních orgánů? Hrála při tom roli spíše sociální kritéria způsobu života a získávání obživy, nebo dobová kategorie „rasy“? Jak se prvorepubliková proticikánská opatření proměnila po mnichovské dohodě a po vyhlášení Protektorátu Čechy a Morava? To jsou pouze některé z otázek, na něž předložená kniha nabízí odpovědi. Odhaluje rozmanité způsoby, jakými byli obyvatelé označovaní jako „cikáni“ v dlouhodobém horizontu první poloviny 20. století kriminalizováni. Poskytuje vhled do dobového kriminologického myšlení, policejní praxe, soudnictví, školství, obranných strategií podomních obchodníků i kočovných živnostníků, motivací obecních samospráv a také jednání samotných „cikánů“. Kniha je doprovozena ilustracemi a vybavena rejstříky.

vydáno 2022, B5, vázaná, 408 stran
počet barevných vyobrazení: 13
počet černobílých vyobrazení: 17
náklad: 400 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-041-3
[27.09.22]
Vlastislav Janík, Jaroslav Čvančara, Václav Ledvinka, Vojtěch Šustek

Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu

Pamětní album obsahující biogramy a fotografie 294 obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu, provázené úvodní studií a obrazovou přílohou. 2. opravené a doplněné vydání. KNIHU DISTRIBUUJE Památník národního útlaku a odboje v Panenských Břežanech (Oblastní muzeum Praha-východ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav)

vydáno 2022, B5 na šířku, vázaná, 384 stran
počet barevných vyobrazení: 266
náklad: 800 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-038-3
[09.09.22]
Petr Kreuz

Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě

Publikace je věnována kouzelnickým a čarodějnickým procesům v českých zemích a v některých oblastech střední Evropy od sklonku 15. do 2. poloviny 18. století. V rozsáhlé úvodní kapitole podává autor podrobný přehled dosavadního bádání a kriticky se vyrovnává s jeho výsledky. Následuje přehled a charakteristika nejvýznamnějších pramenů ke studiu dějin kouzelnických a čarodějnických procesů v českých zemích. Zvláštní pozornost je věnována vývoji právních norem upravujících postih deliktu magie (kouzelnictví a čarodějnictví) v českých zemích od středověku do tereziánské epochy. V dalších kapitolách jsou analyzovány vybrané významné kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích. Publikace je opatřena barevnou obrazovou přílohou, anglickým a německým resumé, podrobnými rejstříky a bibliografií.

vydáno 2022, B5, vázaná, 564 stran
počet barevných vyobrazení: 32
náklad: 400 výtisků, cena 594.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-033-8
[05.08.22]
Jiří Goldschmíd

Vzpomínky (1925–2002)

Edice vzpomínek novináře Jiřího Goldschmída (1925–2004). Autor pocházející z českožidovské rodiny vzpomíná na dětství, prožitek holocaustu (Terezín, Osvětim), který přežil jako jediný z rodiny, poválečnou dráhu novináře v ČTK, vedení mezinárodní žurnalistické školy pro školení agenturních novinářů v rozvojových zemích (1959–1969), cesty po Africe a Asii v 60. letech (Mali, Keňa, Alžírsko, Indie, Pákistán, Japonsko atd.), pražské jaro 1968 a jeho konec, perzekuci za normalizace (vyhození z ČTK, dělnické zaměstnání na stavbě pražského metra), rok 1989 a dění 90. let až po 11. září 2001. Edice bude doprovozena poznámkami, doslovem, četnými ilustracemi a rejstříky. Ediční řada Manu propria maior, sv. 1.

vydáno 2022, 155×225, vázaná, 364 stran
počet barevných vyobrazení: 26
počet černobílých vyobrazení: 68
náklad: 500 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-7649-039-0
[07.06.22]
Marie Červinková-Riegrová

Zápisky III (1887-1889)

Po delší přestávce vydáváme třetí svazek edice deníkových zápisků české spisovatelky a libretistky Marie Červinkové-Riegrové (1854–1895), dcery českého politika Františka Ladislava Riegra. Zápisky z let 1887-1889 opět nabízejí unikátní a velmi plastický vhled do "kuchyně" české politiky v období dlouhé vlády Eduarda Taaffeho, která se mj. opírala i o hlasy českých poslanců. Autorka byla v častých kontaktech i s předními osobnostmi české hudby, divadla a literatury (Dvořák, Stroupežnický, Vrchlický, Hlávka). Svazek je vybaven jmenným rejstříkem. Knihu vydáváme ve spolupráci s Národním archivem.

vydáno 2022, B5, vázaná, 800 stran
náklad: 400 výtisků, cena 693.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-037-6
[04.02.22]
Kateřina Smyčková

Krátká věčnost. Vytržení z času v narativních textech od středověku na práh moderní doby

Od raného středověku rezonují v evropské literatuře příběhy o lidech, kteří navštívili nebe, peklo či očistec, pobyli tam zdánlivě krátkou chvíli, ale když se vrátili zpět do lidského světa, zjistili, že uplynulo mnoho let. Kniha se věnuje způsobům, jakými byla tato vytržení z času ztvárňována v literatuře, a ukazuje, jak mohou tyto příběhy vypovídat o dobovém vnímání času a věčnosti. Výklad doplňuje edice tří příběhů, pro něž je téma vytržení z času zásadní: mnich a ptáček, svatba urozeného mládence Theofila a uherská panna Terezie v nebi. Publikaci vydáváme ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

vydáno 2022, A5, brožovaná, 144 stran
náklad: 400 výtisků, cena 165.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-035-2
[20.01.22]
Adéla Ebersonová

Roudnická statuta. Zvyklosti augustiniánské kanonie v ­Roudnici nad Labem (komentovaná edice a překlad)

Roudnická statuta byla sepsána pro první kanonii řádu řeholních kanovníků sv. Augustina v českých zemích, kterou založil roku 1333 pražský biskup Jan IV. z Dražic v Roudnici nad Labem. Představují doplněk Augustinovy řehole, kterou se tento řád řídil, a konkrétně upravují některé oblasti společného života kanovníků. Byla pravděpodobně vytvořena v době založení roudnické kanonie či krátce po něm, ale postupně byl text ještě opakovaně upravován a definitivní podobu získal až během několika desítek let. Brzy se těmito statuty začaly řídit všechny augustiniánské kanonie na území pražské arcidiecéze, později se rozšířila i do okolních zemí a byla užívána v některých kanoniích v dnešním Polsku, ­Rakousku a v Německu. Tato kniha přináší první moderní edici textu roudnických statut na základě jejich nejstaršího zápisu v rukopisu Národní knihovny ČR XIX B 3, a vychází také z dalších deseti dosud identifikovaných středověkých opisů a dvou tisků z 18. století. Kritická edice je doplněna úvodním pojednáním a podrobným přehledem rukopisné tradice tohoto textu. Publikace obsahuje také překlad roudnických statut do češtiny, čímž tento text zpřístupňuje širšímu okruhu čtenářů.

vydáno 2021, A5, vázaná, 184 stran
počet barevných vyobrazení: 11
náklad: 300 výtisků, cena 253.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-031-4
[22.12.21]
Přemysl Vacek

Barokáři. Historicky poučená interpretace staré hudby v Česku očima jejích aktérů

Historicky poučená (autentická) interpretace se během posledních let etablovala jako autonomní a inspirativní proud uvnitř klasické hudby. Od počátečních snah rekonstruo­vat původní znění starých partitur v souladu s autorskou intencí dospěli její vyznavači k osobitému a komplexnímu vyjádření, odkrývajícímu původní krásu a smysl historických hudebních artefaktů dnešnímu posluchači. Autor této knihy, sám profesionální hudebník, nahlíží na společenství českých „barokářů“ z historickoantropologické perspektivy a na základě analýzy a interpretace orálněhistorických rozhovorů získává důvěrný vhled do aktérského vnímání a prožívání jeho protagonistů. Text věnující se pohnutkám k volbě specifického alternativního oboru, sociálnímu statusu, vztahům uvnitř komunity, vnímání historického času a místa nebo dopadu pandemie covidu-19 zprostředkovává netradiční pohled na hnutí novodobých hudebních autenticistů a obohacuje fixovaný muzikologický přístup k této tematice.

vydáno 2021, A5, brožovaná, 236 stran
náklad: 400 výtisků, cena 253.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-032-1
[09.12.21]
Jiří Smrž

Podíl cechmistrů na správě pražských měst v raném novověku

Chystaná monografie zodpovídá otázku, do jaké míry (a zda vůbec) se podíleli představení městských cechů – cechmistři, na politickém a správním životě pražských měst v 16.–18. století. Kniha je rozdělena do dvou částí – textové a přehledové (tabulky). V první části jsou představeny rozšířené pamětní zápisy o obnovách městských rad coby ústřední pramen vedeného výzkumu, zároveň je rozebrána jejich výpovědní hodnota, možnosti studia a jeho limity. Autor byl za tuto knihu oceněn Cenou Josefa Hlávky!

vydáno 2021, B5, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 20
náklad: 250 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-030-7
více ] »
[02.12.21]
Marek Lašťovka a Jitka Močičková ve spolupráci s Barborou Lašťovkovou a Johanou Langerovou

Hergetův plán Prahy 1790/1791

Monografie věnovaná unikátnímu rukopisnému plánu Prahy olbřímích rozměrů (245×294 cm), jejíž podstatnou součástí je jeho knižní faksimile v měřítku 1:1 s originálem rozvržená na 99 stran. Knihu provází obsáhlá biografie F. A. L. Hergeta, podrobné rejstříky a mnoho dobových i vysvětlujících vyobrazení.

vydáno 2021, A4+ (215×300 mm), vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 44
náklad: 800 výtisků, cena 935.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-7649-029-1
více ] »
[27.10.21]
Michal Dragoun – Adéla Ebersonová – Lucie Doležalová

Středověké knihovny augustiniánských kanonií v Třeboni a Borovanech

Knihovna augustiniánské kanonie v Třeboni je největší dochovanou středověkou klášterní knihovnou v Čechách. Knihovna augustiniánů v Borovanech s ní byla institucionálně úzce propojena. Oběma knihovnám se důkladně věnuje nová třísvazková publikace. První svazek přináší první detailní katalog rukopisů a inkunábulí obou knihoven včetně kodexů, které se do jejich vlastnictví dostaly až v novověku. Druhý svazek podrobně popisuje rukopisy, v nichž zanechal svou stopu Kříž z Telče (1434–1504), učitel, student artistické fakulty pražské univerzity, kněz a kazatel, sběratel rukopisů a vášnivý písař, který do třeboňské kanonie vstoupil v roce 1478 a přinesl s sebou několik desítek kodexů. Do třetího svazku byly zařazeny rejstříky. Úvodní studie se po přehledu dějin obou kanonií zaměřují na zhodnocení jejich středověkých knihoven: popisují užívané vlastnické záznamy a signatury, evidují doložené dárce a jiné způsoby akvizic, detailně zpracovávají obsah rukopisů i tisků, edičně zpřístupňují dochované středověké a novověké soupisy rukopisů a inkunábulí a shrnují poznatky o notovaných třeboňských kodexech. Dílo vychází zároveň jako e-book (distribuuje Kosmas).

vydáno 2021, A4, vázaná, 1668 stran
počet černobílých vyobrazení: 53
náklad: 200 výtisků, cena 770.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-026-0
[19.07.21]
Hana Beránková

Barokní frontispisy v ­tiskařské bohemikální ­produkci

Frontispis, tedy celostránková ilustrace umístěná zpravidla proti titulnímu listu, představoval u barokních tisků jakési "okno" do tématu knihy, zprostředkovával potenciálnímu kupci obsah svazku. Toto dvousvazkové dílo je prvním souhrnným zpracováním problematiky frontispisů u bohemikálních tisků ze 17.–18. století. První svazek obsahuje výkladovou část, v níž autorka přibližuje vývoj barokního frontispisu, třídí frontispisy z hlediska tiskařů a nakladatelů, analyzuje ve vztahu k obsahu a žánru tisků, podává ikonografický rozbor, přibližuje jejich tvůrce a zamýšlí se nad rolí frontispisu v barokní knižní kultuře. Druhý svazek přináší soupis více než 1200 bohemikálních tisků s frontispisy. Oba svazky doprovází více než 300 vyobrazení frontispisů a oba jsou vybaveny rejstříky. Dvousvazkový komplet vychází ve spolupráci s Knihovnou Akademie věd ČR.

vydáno 2021, A4, vázaná, 708 stran
počet barevných vyobrazení: 5
počet černobílých vyobrazení: 322
náklad: 350 výtisků, cena 880.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-022-2
[17.06.21]
Magdaléna Jacková, Jan Linka (ed.)

Komedie nové a duchovní. Raně novověké biblické drama v českých zemích

Edice čtyř biblických her - Mikuláš Konáč z Hodiškova: Judyth. Hra z Hystorií Judyth pilnie vybraná (tisk 1547) - Daniel Stodolius z Požova: Historica tragaedia, nová žalostivá hra...o strašlivém podvrácení Sodomy a Gomorry a o obětování Isaaka (tisk 1586) - Mikuláš Vrána Litomyšlský: Komedia česká o ctné a šlechetné vdově Júdith a o Holofernovi (tisk 1605) - anonym: Historia duchovní o Samsonovi (tisk 1608) - je provázena odbornou studií, vyobrazeními a CD přílohou, která obsahuje faksimile a transliteraci her.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 300 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-005-5
[10.06.21]
Lucie Storchová

Řád přírody, řád společnosti. Adaptace melanchthonismu v českých zemích v polovině 16. století

Kniha v návaznosti na nejnovější zahraniční diskusi o dějinách kulturní výměny ukazuje, jak se v českém prostředí prosazoval specifický model vzdělanosti založený na luteránské teologii, který si osvojili čeští studenti na univerzitě ve Wittenbergu. Kromě sdílených čtenářských a literárních postupů tento model zahrnoval také propracovaný soubor představ o stvořeném světě, jeho fungování a významech. Autorka sleduje jeho adaptaci v latinsky, německy i česky psané produkci. Věnuje pozornost také novým funkcím, které wittenberské vědění o stvořeném světě mohlo plnit, ať již v rámci výuky na pražské univerzitě a v městském školství nebo v souvislosti s legitimizací sociální nerovnosti a disciplinací poddaných a dalších ovládaných skupin. Kromě učeneckých spisů o astronomii, medicíně či eschatologii analyzuje představy o genderovém, společenském a politickém řádu ovlivněné wittenberským humanismem, které měly dopad na životy jednotlivců i celých komunit. Kniha je založena na inovativním čtení pestré skupiny pramenů, stojících dosud stranou badatelského zájmu – od univerzitních přednášek či latinské didaktické a příležitostné poezie přes vernakulární kalendáře a spisy o kometách a dalších neobvyklých přírodních jevech až po proroctví a letákovou publicistiku.

vydáno 2021, B5, vázaná, 460 stran
náklad: 300 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-000-0
[22.04.21]
Michal Wanner – Karel Staněk

Císařský orel a vábení Orientu. Zámořská obchodní expanze habsburské monarchie (1715–1789)

Bohatě ilustrovaná kniha zavádí čtenáře do pestrého světa panovnických dvorů, rušných přístavů, námořních i suchozemských obchodních výprav i orientálních tržišť. Jedná se o první syntézu dějin zámořské obchodní expanze habsburské monarchie v 18. století, tedy v době po válce o španělské dědictví. Autoři líčí budování přístavů na Jadranu a v Rakouském Nizozemí (dnešní Belgii), barvité osudy obchodníků pronikajících do Indie, Číny, Arábie a Afriky, vznik a fungování Ostendské obchodní společnosti a dalších obchodních těles a budování císařských faktorií v Orientu. Neopomíjejí ani obchod s Osmanskou říší, západní Evropou a Amerikou, organizovaný z Terstu a Fiume (Rijeky), ani účast na obchodu s otroky v karibské oblasti. Na sklonku 18. století obchod habsburské monarchie obejmul celou zeměkouli.

vydáno 2021, B5, vázaná, 528 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 62
náklad: 300 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-010-9
[13.04.21]
Jiří Just – Markéta Růčková ve spolupráci s Martinem Holým a Ondřejem Podavkou

Archiv Matouše Konečného Svazek III. Bratrská šlechta v Čechách a na Moravě a formování konfesní identity v raném novověku

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem třetího svazku tohoto edičního počinu jsou texty související s bratrskou šlechtou.

vydáno 2020, B5, vázaná, 416 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-016-1
[27.01.21]
Adam Votruba

Lidové písně z Kouřimska, II. díl

Publikace navazuje na knihu Lidové písně z Kouřimska vydanou roku 2012. Autorovi se podařilo nalézt celou řadu další lidových písní z Kouřimska jak terénním výzkumem, tak studiem archivních pramenů. Soubor písní s notami je opět základem knihy. Doprovázejí ho poznámky k písním, odborná studie a rejstříky písní. Knihu vydáváme společně s Regionálním muzeem v Kolíně, které publikaci prodává.

vydáno 2020, A5, vázaná, 404 stran
počet barevných vyobrazení: 2
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-018-5
[22.12.20]
Michal Dragoun – Jindřich Marek – Kamil Boldan – Milada Studničková

Knižní kultura českého středověku

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního okruhu z území Českého království a Moravského markrabství z období od 9. století do roku 1500, tedy do doby, kdy tisky začaly i v české knižní kultuře významně převládat. Zahrnuje jak produkci knih, tak jejich recepci ve společnosti. Sleduje postupné přesuny těžiště knižní kultury mezi různými sociálními prostředími, stejně jako rozšiřování a proměny žánrového spektra opisovaných a tištěných děl a také doplňování zpočátku dominantní latiny texty v národních jazycích. Závěrečná kapitola se věnuje fenoménu iluminovaných rukopisů, včetně rozličných funkcí malířské výzdoby, které se v průběhu středověku částečně měnily. Zabývá se tvorbou nejvýznamnějších iluminátorů jak v obdobích, kdy zásadní roli hrály zahraniční vzory, tak i v dobách, kdy česká knižní malba dosáhla vrcholu a významnou měrou inspirovala okolní země. Text doprovází více než 250 barevných vyobrazení z padesátky zahraničních i domácích paměťových institucí.

vydáno 2020, A4, vázaná, 400 stran
počet barevných vyobrazení: 253
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 450 výtisků, cena 968.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-012-3
[22.12.20]
Martina Jamborová (ed.)

Korunovační řád Karla IV.

Publikace předkládá kritické vydání staročeského textu Korunovačního řádu Karla IV. přihlížející ke všem známým rukopisům. Knihu otevírá pět odborných statí, které zasazují památku do historického kontextu, přinášejí informace o dochovaných rukopisech, přibližují jejich výzdobu a analyzují jazyk staročeského díla jakož i jeho vztah k latinské předloze. Kniha doprovozená barevnými ilustracemi vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2020, B5, vázaná, 148 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 300 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-015-4
[11.12.20]
Jakub Varga

Jazyk a svět. Propoziční realismus Waltera Burleyho

Během vrcholného a pozdního stře­do­věku narůstal zájem o logická bádání a další filosofické disciplíny. V 1. polovině 14. století do vývoje logiky výrazně zasáhl i anglický mistr známý pod jménem Walter Burley (cca 1275 – cca 1344/45), autor více než 70 spisů především o problémech logiky, přírodní filosofie a metafyziky. Tato monografie si dala za cíl komplexně prozkoumat jeden z ústředních aspektů Burleyho reisticky uchopené logiky – tzv. propoziční realismus, jenž se vyznačuje tvrzením, že logika jakožto věda nezkoumá primárně slova a pojmy, ale spíše reálně existující věci jako entity uchopené lidskou myslí, která s nimi může dále operovat a vytvořit z nich komplexní entitu, oznamovací větu neboli propozici. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jako svazek B/6 ediční řady "Interpretationes".

vydáno 2020, A5, brožovaná, 240 stran
náklad: 300 výtisků, cena 230.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-017-8
[07.12.20]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy XI

Další svazek vlastivědného sborníku, který každý sudý rok vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, přinášející četné regionální příspěvky z oblasti dějin umění, archeologie a historie. Zvláštností tohoto svazku je oddíl věnovaný fenoménu venkovských Židů. Dále zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze a anotace; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2020, B5, brožovaná, 456 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 105
náklad: 200 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-011-6
[19.11.20]
Jana Tomešová

Bůh Abrahamův versus bůh Aristotelův. Hebrejský středověký Dopis proti filosofii z pera anonymního autora

V 15. století vznikl nepříliš známý, nicméně myšlenkově hodnotný "Dopis proti filosofii", sepsaný anonymním židovským autorem, patrně v některém aškenázském filosofickém centru ve střední Evropě. Jde o kritiku zvnitřku, která přispívá k řešení otázky „co je to židovská filosofie“. Tato kniha, věnující se hlavně metafilosofické problematice židovské filosofie, nabízí studii, která otevře svět středověkých nábožensko-filosofických kontroverzí, představí analýzu jazyka a zdrojů Dopisu a především do hloubky prozkoumá jednotlivé argumenty anonymního autora. Poté se čtenář může díky bilingvnímu hebrejsko-českému vydání Dopisu seznámit se samotným textem a nahlédnout tak do bohaté myšlenkové studnice střetu dvou různých sfér, ze které ve formě židovské filosofie čerpá intelektuální historie dodnes. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou jako svazek A/7 ediční řady "Interpretationes".

vydáno 2020, A5, brožovaná, 160 stran
náklad: 300 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-014-7
[27.10.20]
Jaroslav Jásek – Kryštof Drnek

Vodovody předměstských obcí před vznikem Velké Prahy

Publikace mapující výstavbu jednotlivých vodovodů v obcích, které byla s Prahou spojeny až v roce 1922 při vytvoření Velké Prahy. Kniha přináší kromě zásadního faktografického materiálu vzešlého z pramenného studia také bohatou a cennou obrazovou dokumentaci.

vydáno 2020, B5, vázaná, 176 stran
počet černobílých vyobrazení: 149
náklad: 400 výtisků, cena 253.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-7649-006-2
[20.10.20]
Marek Otisk - Richard Psík

Raně středověký latinský abakus. Gerbert z Remeše: Regulae de numerorum abaci rationibus / Pravidla počítání na abaku. Bernelin mladší z Paříže: Liber abaci / Kniha o abaku

V poslední třetině 10. století se na křesťanských latinských školách začíná opětovně užívat matematická počtářská pomůcka zvaná abakus. V této knize jsou bilingvně latinsko-česky publikovány dva texty o způsobech počítání na abaku od dvou hlavních představitelů abacistické metody, Gerberta z Remeše a Bernelina ml. z Paříže. Edici předchází úvodní studie seznamující s tradicí abacistického počtářství na latinském křesťanském Západě a knihu završují přílohy, v nichž jsou graficky zachyceny výpočty na abacistické desce, jak je ve svých dílech oba středověcí autoři popsali. Kniha vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou svazek A/6 ediční řady "Interpretationes". vyjde v půli října.

vydáno 2020, A5, brožovaná, 360 stran
náklad: 300 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-7649-009-3
[13.08.20]
Marek Brčák – Jiří Wolf (edd.)

Pax et Bonum. Kapucíni v Čechách a na Moravě v raném novověku

Kniha představuje historii kapucínského řádu v českých zemích raného novověku z hlediska konkrétních rolí, v rámci kterých působili na tehdejší společnost. Kapucíni byli činní především jako kazatelé, misionáři, zpovědníci, diplomaté, vojenští kaplani, ošetřovatelé nemocných během morových epidemií, spisovatelé, organizátoři duchovního života, knihovníci či lékárníci. Tyto oblasti jejich činnosti jsou v knize reflektovány jednak v obecné rovině (například kazatelství, misie, caritas v době morových epidemií atd.), jednak konkrétně formou životopisů významných členů řádu, kteří působili v českých zemích (Valerián Magni, Vavřinec z Brindisi, Basilius z Aire či Marek z Aviana). Kniha je mj. též doprovodnou publikací ke stejnojmenné výstavě na pražské Loretě.

vydáno 2020, A5, brožovaná, 272 stran
počet černobílých vyobrazení: 14
náklad: 350 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-004-8
[27.07.20]
Anna Pumprová

Peter of Zittau: Sermons on the Principal Feasts / Petr Žitavský: Kázání na velké svátky

Opat zbraslavského kláštera Petr Žitavský (1. pol. 14. st.) je znám především jako autor převážné části Zbraslavské kroniky. Tato publikace přináší vědeckou edici jiného jeho literárního díla - sbírky kázání na velké svátky (Sermones de principalibus festis), a to na základě rukopisu dochovaného v univerzitní knihovně v Lipsku. Edici latinského originálu předchází důkladná úvodní studie (v anglické a české verzi), zabývající se jak okolnostmi vzniku díla, tak jeho historicko-textologickou analýzou, která text zasazuje do kontextu dobové homiletické tvorby. Kniha je doprovozena barevnou obrazovou přílohou (s ukázkami rukopisu) a rejstříky autorit. Vychází ve spolupráci s Ostravskou univerzitou.

vydáno 2020, B5, vázaná, 680 stran
počet barevných vyobrazení: 22
náklad: 250 výtisků, cena 440.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-003-1
[04.05.20]
Martin Halata (uspořádal)

Hradu a obci. Sto let Archivu Pražského hradu. 1920-2020

Publikace vychází u příležitosti stoletého trvání Archivu Pražského hradu (založeného roku 1920). Do knihy přispělo svými texty patnáct autorů a autorek – jednak pracovníků a spolupracovníků archivu, jednak badatelů, kteří jsou důvěrně obeznámeni s jeho pramenným bohatstvím. Po bloku studií mapujících dějiny APH zhruba do konce tisíciletí následuje soubor textů představujících některé významné části jeho fondů a sbírek. Dále navazuje stať mapující vývoj archivu v letech 2000-2020. Kniha je bohatě ilustrována.

vydáno 2020, A4, brožovaná, 220 stran
počet barevných vyobrazení: 37
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 300 výtisků, cena 264.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-002-4
[24.04.20]
Filip Herza

Imaginace jinakosti. Pražské přehlídky lidských kuriozit v 19. a 20. století

Přehlídky tzv. monstrozit, lidských kuriozit či abnormit tvořily nedílnou součást moderní populární kultury 19. i 1. poloviny 20. století. Inscenovaná vystoupení „obrů“, „siamských dvojčat“ nebo „exotických divochů“ lákala návštěvníky ke konfrontaci s jinakostí a ke společnému ohledávání představ o tom, co bylo v dobových souvislostech považováno za normální či nenormální. F. Herza sleduje kulturu vystavování kuriozit v celé šíři jejích nejrůznějších projevů a podob od konce osmnáctého století až po období meziválečného Československa. V pozadí tohoto zkoumání přitom stojí naléhavá otázka po tom, jak představy o ab/normalitě a vtělených odlišnostech mezi lidmi limitují naše každodenní životy i možnosti solidarity a spolupráce napříč nejrůznějšími společenskými rozdíly a pozicemi.

vydáno 2020, B5, vázaná, 256 stran
počet barevných vyobrazení: 25
počet černobílých vyobrazení: 17
náklad: 500 výtisků, cena 242.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-7649-001-7
více ] »
[13.03.20]
Lucie Rychnová

František Josef Šlik a česká barokní krajina. Život šlechtice na východočeském venkově

Interdisciplinárně pojatá monografie zkoumá vztah člověka a (kulturní) krajiny na příkladu barokního šlechtice Františka Josefa Šlika (1656-1740) a jeho aktivit v krajině jeho východočeských panství v okolí Jičína - konkrétně panství Kopidlno, Staré Hrady, Jičíněves, Veliš a Vokšice. Po představení osobnosti F. J. Šlika následuje uvedení do náboženské a hospodářské situace jeho dominií, jakož i do sociálního světa poddaných. Nejrozsáhlejší část se věnuje Šlikovým stavebním aktivitám a směřuje k rekonstrukci podoby krajiny v jeho době. Závěrečný exkurz do Šlikovy knihy na zámku v Jičíněvsi poodhalí, nakolik mohla mít četba spisů vliv na stavební a krajinotvornou činnost aristokrata. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky.

vydáno 2020, B5, brožovaná, 300 stran
počet barevných vyobrazení: 76
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 350 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-99-0
[13.03.20]
Adéla Jůnová Macková - Libor Jůn (eds.)

S diplomatem v Orientu. Miroslav Schubert: Pět let u Pávího trůnu (1927-1932)

Monografie přibližuje osudy prvního československého vyslance v Íránu Miroslava Schuberta (a navazuje tak na monografii o prvním čs. vyslanci v Egyptě Cyrilu Duškovi, vydanou před 5 lety). Těžištěm knihy jsou vzpomínky M. Schuberta na jeho perské působení, "Pět let u Pávího trůnu", které jsou zde vydány vůbec poprvé. Edice je doprovozena úvodními studiemi. Kniha je vybavena rozsáhlým obrazovým doprovodem, který ilustruje nejen íránskou misi M. Schuberta, ale i další diplomatické pobyty (Brazílie, Německo), rodinný život, jakož i život v americkém exilu po 2. světové válce. Kniha vychází ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem AVČR, který publikaci distribuuje.

vydáno 2020, B5, vázaná, 216 stran
počet barevných vyobrazení: 70
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-94-5
[04.03.20]
Vojtěch Šustek (ed.)

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 3

Třetí svazek komentované edice německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem) přináší další, v pořadí pátou obsahovou část edice: „V. Střetnutí gestapa s členy ostatních parašutistických skupin vysazených před seskokem skupiny Anthropoid anebo po něm a s příslušníky domácího odboje během druhého stanného práva.“ Soubor 90 dokumentů obeznamuje uživatele edice s činností výsadků Percentage, Silver A, Silver B, Out Distance, Zinc, Bioscop, Bivouac, Steel, Intransitive a Tin, vysazených na území protektorátu od podzimu 1941 do jara 1942.

vydáno 2019, B5, vázaná, 1100 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 1000 výtisků, cena 748.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-85-3
více ] »
[04.03.20]
Zdeňka Kokošková - Jaroslav Pažout - Monika Sedláková

Úřady oberlandrátů v systému okupační správy Protektorátu Čechy a Morava a jejich představitelé

Publikace obsahuje studii o úřadech oberlandrátů, hlavní částí jsou podrobné biogramy jejich představitelů s odkazy na prameny, provázené mnohdy i jejich fotografiemi, dále publikace obsahuje edici nejdůležitějších dokumentů týkajících se těchto úřadů a kromě samozřejmého aparátu i bohatou obrazovou přílohu.

vydáno 2019, B5, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 69
náklad: 400 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-97-6
[26.02.20]
Lucie Doležalová - Michal Dragoun (edd.)

Kříž z Telče (1434–1504). Písař, sběratel a autor

Kniha se věnuje osobnosti pozdně středověkého písaře a sběratele Kříže z Telče (1434–1504), kněze působícího ke konci života v augustiniánské kanonii v Třeboni. Kříž se intenzivně zabýval knihami – opsal nejméně 4300 folií nejrůznějších textů a jeho zásahy můžeme identifikovat v alespoň 52 rukopisech. Mnohé rukopisy doplnil svými poznámkami, opravami, doplňky či překlady. Monografie se zaměřuje především na Křížovu opisovačskou činnost, jejímž výsledkem jsou opisy jsou někdy velmi věrné, jindy tvůrčí. Případové studie k opisům textů různých žánrů z různých období Křížova života nabízejí vhled do rukopisné kultury v pozdně středověkých Čechách.

vydáno 2020, B5, vázaná, 456 stran
počet barevných vyobrazení: 26
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 250 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-98-3
více ] »
[31.12.19]
Pavel Jakubec - Jaroslav Pažout (edd.)

Vznik Československa a provincie Deutschböhmen

Dne 28. října 1918 došlo vedle vyhlášení Československa také k deklaraci Německého Rakouska, jehož součástí se měly stát i převážné německé oblasti českých zemí. Nesouhlas vítězných velmocí a zásah čs. branných jednotek tomuto vývoji zabránily, tento mocenský zásah však do budoucna zatížil vztah českých Němců k čs. státu. Tato monografie se zabývá největší z těchto provincií, Deutschböhmen (Německé Čechy). Mapuje obecný kontext jejího vzniku a existence, její správně-politickou strukturu, důležité osobnosti a některé další aspekty (včetně pozdější reflexe). Publikaci vydáváme ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Litoměřicích a Technickou univerzitou v Liberci.

vydáno 2019, B5, brožovaná, 288 stran
počet barevných vyobrazení: 49
počet černobílých vyobrazení: 11
náklad: 300 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-95-2
více ] »
[31.12.19]
Jan Klíma

Květy ostrovní Sahary. Kapverdská literatura

Kniha vycházející z autorových osobních kontaktů s kapverdskou intelektuální vrstvou a z jeho výzkumné práce v terénu je věnována výlučně literatuře Kapverdských ostrovů, jejíž dějiny se až dosud skrývaly v kompendiích věnovaných všem lusofonním (portugalskojazyčným) literaturám. Obsahuje historii literární tvorby na Kapverdách od prvních kronikářských zápisů přes počátky umělecké literatury až po rozvoj této literatury v koloniálním období i v době po získání nezávislosti (1975). Pozornost je věnována také non-fiction literatuře s tématy historickými i jinými a literatuře pro mládež. Životopisy a díla autorů jsou uváděny v historických a kulturních souvislostech obtížného budování národní identity a základů politické nezávislosti rasově a kulturně smíšeného společenství malé ostrovní země. Text je vybaven poznámkovým aparátem a doplněn 40 ilustracemi a 1 mapou. Kniha též obsahuje vybrané ukázky literárních textů v portugalském (resp. kreolském) originálu a v českém překladu. Uzavírá ji přehled důležitých událostí, jmenný rejstřík, seznam pramenů a literatury a anglické resumé.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 304 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 300 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-91-4
[31.12.19]
Vladislav Knoll

Církevní slovanština v pozdním středověku

Vedle řečtiny a latiny existuje v Evropě ještě třetí klasický jazyk – církevní slovanština. Ta vychází ze staroslověnštiny, přinesené Cyrilem a Metodějem na Velkou Moravu v 9. století. Pozdní středověk (tedy zhruba 14.–15. století) představuje jeden z vrcholů církevněslovanské knižní kultury, jež spojovala pravoslavné národy východní Evropy a Balkánu (hovořící slovanskými jazyky nebo rumunsky), katolické Chorvaty a přívržence poněkud tajemné Bosenské církve. Podobami a proměnami církevní slovanštiny v tomto období se zabývá tato kniha. Vychází ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

vydáno 2019, A5, vázaná, 424 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-92-1
[31.12.19]
Štěpán Šimek (ed.) - Vlastimil Brom - Michal Dragoun - Jan Hrdina

Staročeská kronika Martimiani

Publikace přináší první edici staročeské světové kroniky zvané Martimiani, která vznikla na přelomu 14.-15. století či v první třetině 15. st. Popisuje děje od stvoření světa přes nejstarší židovské dějiny, trojskou válku a život Alexandra Makedonského až k založení Říma a následně uvádí životopisy římských císařů po Karla IV. a papežů po Jana XXI. O její značné dobové oblibě svědčí i fakt, že se v roce 1488 stala jedním z prvních českých tisků. V poznámkách k edici jsou zachyceny varianty ze všech dochovaných rukopisů. Edici doprovázejí studie interpretující tuto památku z historického, kodikologického a jazykovědného hlediska. Kniha vychází ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČR.

vydáno 2019, B5, vázaná, 464 stran
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-77-8
[31.12.19]
kolektiv

SOLA FIDE – Pouhou vírou. Luterská šlechta na Ústecku a Děčínsku a její kulturní dědictví 2019

Katalog výstavy konané na zámku v Děčíně 25. dubna–30. září 2018. Katalog je provázen mnoha barevnými vyobrazeními, Scriptorium jej vydalo pro Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

vydáno 2019, 20 × 22 cm, jiná, 288 stran
počet barevných vyobrazení: 104
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-88013-81-5
více ] »
[31.12.19]
Jan Hrdina – Kateřina Jíšová

DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA IX – Úřední písemná kultura v českých a moravských městech ve středověku a raném novověku

Další ze svazků sborníků z kolokvií pořádaných Archivem hlavního města Prahy

vydáno 2019, A5, brožovaná, 400 stran
počet černobílých vyobrazení: 48
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-96-9
více ] »
[12.12.19]
Martina Chromá

Apocryphal Questions of Bartholomew in the Slavonic Tradition

Anglicky psaná monografie se zabývá církevně slovanskými překlady novozákonního apokryfu "Otázky Bartolomějovy". Text byl napsán ve 3. st. řecky, avšak zvláštního rozšíření se dočkal ve slovanském prostředí (je dochováno 6 slovanských rukopisů). Cílem knihy je zhodnotit jeho místo v kontextu staroslověnských a církevně slovanských památek. Filologický rozbor jednotlivých verzí je doplněn edicí všech zachovaných slovanských rukopisů, synoptickými tabulkami a podrobnými indexy verborum. Kniha vychází ve spolupráci se Slovanským ústavem AV ČR.

vydáno 2019, A5, vázaná, 332 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 264.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-86-0
[27.11.19]
Alena Hadravová, Petr Hadrava, Kristen Lippincott (eds.)

The Stars in the Classical and Medieval Traditions

Anglicky psaná kolektivní monografie obsahuje příspěvky k dějinám antické a středověké astronomie od odborníků z několika evropských zemí. Interdisciplinární kniha propojuje odborné perspektivy historie, geometrie, kodikologie, dějin umění apod. Seznamuje s díly učenců, jako byli Eratosthenes, Manilius, Aratus, Germanicus, al-Sūfī, Ptolemaios či učenci doby Karla Velikého. Kniha vychází zároveň jako el. kniha, která je ovšem rozšířena o pracovní přepis stř. rukopisů obsahujících latinské adaptace Aratova díla (tzv. Revised Aratus Latinus). Vychází ve spolupráci s Ústavem pro soudobé dějiny a Astronomickým ústavem AVČR.

vydáno 2019, B5, brožovaná, 484 stran
počet barevných vyobrazení: 38
počet černobílých vyobrazení: 8
náklad: 200 výtisků, cena 352.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-88-4
více ] »
[19.11.19]
Jindřich Marek (ed.) - Milada Studničková - Kamil Boldan - Renáta Modráková

Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR

Bohatě vypravená celobarevná publikace vychází ke stejnojmenné výstavě pozdně středověkých modlitebních knih v Národní knihovně ČR (Klementinum, podzim 2019). Obsahuje dvě eseje, které uvádějí do problematiky pozdně středověké zbožnosti. Seznamují s typy privátních modlitebních knih a systémy jejich výzdoby, objasňují funkce obrazů, podávají přehled nejvýznamnějších bohemikálních rukopisů a zabývají se přechodem od rukopisných k tištěným modlitebním knihám na konci 15. století. Za esejemi následují podrobná katalogová hesla k osmi rukopisům a tiskům z období od druhého desetiletí 15. století do raného 16. století, jež jsou v originále prezentovány na uvedené výstavě.

vydáno 2019, A4, vázaná, 164 stran
počet barevných vyobrazení: 137
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 350 výtisků, cena 242.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-93-8
[07.11.19]
Jiří Dynda

Slovanské pohanství ve středověkých ruských kázáních

V návaznosti na svoji knihu o reflexi praslovanského pohanství v pramenech latinského Západu (2017) se Jiří Dynda ve své nové knize zabývá stejným tématem v ruské protipohanské homiletice. Zásadní otázkou monografie je, nakolik lze kázání kritizující přežívání pohanských praktik na christianizované Rusi pokládat za spolehlivý pramen poznání skutečného náboženství východních Slovanů před přijetím nové víry. Druhou část knihy tvoří antologie deseti nejvýznamnějších homiletických textů v kritických edicích a (vůbec poprvé) také v komentovaných českých překladech.

vydáno 2019, B5, vázaná, 408 stran
počet barevných vyobrazení: 19
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 400 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-87-7
[16.10.19]
Marek Otisk - Richard Psík

Anselm z Canterbury: De grammatico. Úvod do dialektiky

Anselm z Canterbury (1033–1109) je jednou z nejvýraznějších osobností intelektuálního světa konce 11. století, za což si vysloužil vznosné označení Otec scholastiky. V této publikaci vychází vůbec poprvé český překlad jeho dialogu "De grammatico", který on sám označil za úvod do dialektiky. Edici předchází rozsáhlejší úvodní studie, v níž je stručně představen autor spisu i přeložené dílo, přičemž podrobněji jsou probrána vybraná témata, jimž Anselm ve svém nedlouhém díle věnoval pozornost. Tímto svazkem začíná spolupráce spolku Scriptorium s Ostravskou univerzitou na vydávání ediční řady "Interpretationes". Kniha vychází jako svazek A/5 této řady.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 272 stran
náklad: 200 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: Interpretationes
ISBN 978-80-88013-90-7
[19.09.19]
Petr Kozák

Účty budínského dvora krále Vladislava II. Jagellonského (1494–1495): Edice pramene

Předkládaná kniha je vědeckou edicí vzácně dochovaného účetního svazku Registrum omnium proventuum regalium, v němž byly pod dohledem pětikostelského biskupa a uherského královského pokladníka Zikmunda Ernuszta (resp. jeho zástupce Emericha Dombaie) v letech 1494–1495 evidovány příjmy a výdaje dvora uherského a českého krále Vladislava II. Jagellonského.

vydáno 2019, B5, vázaná, 376 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 250 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-84-6
[19.09.19]
Jiří Smrž

CECHY V PRAŽSKÝCH MĚSTECH od prvních zpráv ve 13. století až do jejich zrušení v roce 1860

Kniha přináší přehled vývoje cechovních organizací v Praze, její podstatnou částí je encyklopedický přehled jednotlivých cechů, je bohatě ilustrována.

vydáno 2019, B5, vázaná, 464 stran
počet černobílých vyobrazení: 50
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-83-9
[09.07.19]
Jakub Češka, Marek Ďurčanský, Petra James, Holt Meyer (eds.)

Schizofrenická historiografie. Literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století

Kniha přináší příspěvky z konference pořádané před 2 lety v Nymburce. Tematickou osu tvoří mnohotvárnost styčných ploch mezi Hrabalovou tvorbou a historií / historiografií. Badatelé se věnují spisovatelovu přístupu k různým historickým obdobím, postavám, specifickým kulturám a prostředím apod. Stranou nezůstává ani středoevropský kontext díla, včetně např. způsobů osvojování hrabalovské tvorby konkrétními kulturami v dnešní době (Polsko). Kniha se skládá z bloku historického, který komparuje vybrané historické události v Hrabalově podání v dochovaných pramenech, a bloku literárněvědného, který postihuje svébytnou imaginativní (a/nebo imaginární) historii v Hrabalově díle. Klíčový význam přináleží autorské hře s vlastní identitou, což má mj. vyjádřit hlavní název knihy „Schizofrenická historiografie“.

vydáno 2019, A5, brožovaná, 228 stran
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 350 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-79-2
[09.07.19]
Stanislava Musilová

Žena za katrem. V síti trestněprávních a kriminalizačních mechanismů druhé poloviny dlouhého 19. století

Monografie nabízí detailní rozbor kriminality žen v období zhruba 1850-1914, v prvním sledu pomocí kvantifikace (sledování sociální, geografické či demografické predispozice odsouzených žen). Data jsou představena pomocí grafů. Na základě studia trestních spisů je pak ženská kriminalita jako genderový jev zasazena do rámce dobových diskurzů (emancipace, modernizace), ale i do rámce komunikačních strategií a sociálních sítí a vazeb kriminalizovaných žen. Publikace je 23. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2019, B5, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 11
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-80-0
[03.07.19]
Veronika Stachurová Kucrová

Dolnobřežansko: pohled do krajiny 16.–19. století

Kniha se věnuje vývoji kulturní krajiny na panství Dolní Břežany v raném novověku, sleduje zejména tři důležité prvky: vývoj intravilánu vsí na Dolnobřežansku (Březová, Zvole, Dolní Břežany, Okrouhlo, Zlatníky, Libeř, Podloučí, Zahořany aj.), proměny krajiny mimo zastavěné plochy (zejm. lesy) a konečně objekty v krajině (kaple, dvory, rybníky štěpnice aj.).

vydáno 2019, A5, vázaná, 168 stran
počet černobílých vyobrazení: 75
náklad: 1400 výtisků, cena 198.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-82-2
[11.06.19]
Kateřina Voleková - Andrea Svobodová (edd.)

Staročeské biblické předmluvy

Biblické prology, tj. úvody k biblickým knihám, byly ve středověku obvyklou součástí latinské Vulgáty. V omezeném počtu se předmluvy staly součástí už nejstaršího překladu celé bible do češtiny z počátku 50. let 14. století. V rámci nové verze staročeského překladu bible byl zřejmě kolem roku 1400 pořízen souborný překlad více než stovky předmluv. V průběhu 15. století byly předmluvy dále užívány, upravovány, ale také nově překládány. Publikace přináší kritickou edici 124 staročeských biblických předmluv, a to jak textů přeložených z latiny, tak i několika původních staročeských předmluv. Vlastní text je opatřen poznámkovým aparátem včetně určení citátů z bible i z dalších autorit a včetně různočtení ze všech zjištěných opisů dané předmluvy. Edici jsou předeslány studie o staročeském překladu biblických prologů a o jejich iluminátorské výzdobě (s vyobrazeními). Součástí knihy jsou rejstříky a přílohy, které kromě soupisů latinských a českých prologů obsahují mj. zatím nejúplnější seznam staročeských biblických pramenů.

vydáno 2019, B5, vázaná, 624 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 300 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-78-5
[26.02.19]
Michal Dragoun

Středověké rukopisy v českých zemích. Handbušek kodikologa

Kodikologie je pomocná věda historická zabývající se literárními (neúředními) rukopisy, a to jak jejich materiální stránkou, tak jejich vznikem, funkcí a užíváním. Tato příručka ("handbušek") je motivována hlavně absencí přesnějších pravidel kodikologického popisu rukopisů. Přináší proto praktický návod popisů fyzické i obsahové stránky středověkých kodexů,a to s pomocí bohatého obrazového doprovodu. V úvodu knihy se čtenář seznámí s dějinami českých a moravských knihoven ve středověku.

vydáno 2018, B5, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 111
náklad: 250 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-75-4
více ] »
[22.02.19]
(Edd.) Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek

Documenta Pragensia 36. Od veduty k fotografii. Inscenování města v jeho historii

Stati a rozšířené příspěvky z 34. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy a Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem ve dnech 6. a 7. října 2015 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2017, B5, vázaná, 736 stran
počet barevných vyobrazení: 227
počet černobílých vyobrazení: 117
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-73-0
více ] »
[13.02.19]
Milada Homolková – Andrea Svobodová (edd.)

Výklad Mikuláše Lyry na evangelium sv. Matouše. Kritická edice staročeského překladu

Výklad bible od francouzského minority, teologa a univerzitního mistra Mikuláše z Lyry ze 20. let 14. st. (Postilla litteralis) se hned po svém vzniku dočkal velké obliby, byl opisován a později výběrově překládán do národních jazyků. Na sklonku 2. desetiletí 15. století vznikl staročeský překlad, který obsahuje Výklad na evangelium sv. Matouše. Rozsáhlá publikace přináší kritickou edici staročeského textu Výkladu doplněnou o lexikální varianty z pěti staročeských biblí. Paralelně k českému znění je otištěn latinský text podle vybraného bohemikálního rukopisu. Vydání je doprovozeno přehledem rukopisného dochování Lyrových děl v bohemikálním prostředí a studií věnovanou staročeskému překladu uvedené části Lyrovy Postilly, který je jedinečnou a svébytnou památkou českého předhusitského ­písemnictví.

vydáno 2018, B5, vázaná, 952 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 300 výtisků, cena 682.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-76-1
[13.02.19]
Sestavili Kateřina Jíšová a Jan Hrdina

DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA VIII. Radnice, rynek a tržiště

Místa setkávání, obchodu a reprezentace ve středověkých a raně novověkých městech

vydáno 2018, , brožovaná, 384 stran
počet černobílých vyobrazení: 157
náklad: 450 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-74-7
[03.01.19]
Kryštof Drnek

Nerealizovaná Praha

Tématem předkládané publikace je otázka nerealizovaného regulačního plánu hlavního města Prahy a vybraných stavebních projektů, které byly jeho součástí. Analýza je provedena na základě několika vybraných stavebních projektů, které ovlivňovaly jak samotný regulační plán, tak i městský vývoj. Chronologicky je práce lety 1919–1939 (s určitými předsahy). Publikace se soustřeďuje na vysvětlení vztahů mezi městem, nezávislým regulačním orgánem v podobě Státní regulační komise pro Prahu a okolí, řadou vědeckých pracovišť a státem reprezentovaným ministerstvy, které všechny regulaci ovlivňovaly. Cílem výzkumu bylo též objasnění, z jakých důvodů k plánované regulaci nedošlo, co zabránilo její realizaci, jak vztahy mezi jednotlivými aktéry regulaci ovlivnily a nakolik do ní zasáhly vnější okolnosti. V neposlední řadě se publikace snaží o vysvětlení toho, jak dalece tyto nerealizované plány ovlivnily vývoj města do budoucnosti a nakolik odpovídá dnešní podoba Prahy původním záměrům z 20. a 30. let.

vydáno 2018, A4, vázaná, 344 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 197
náklad: 450 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-71-6
[18.12.18]
Josef Bartoň – Robert Dittmann

Český obrozenec překládá Písmo. Překladatelské dílo Františka Novotného z Luže – edice Janova evangelia

V roce 2018 uběhlo 250 let od narození pozapomenutého českého obrozence Františka Novotného z Luže (1768–1826), činorodého kněze, historika a filologa, který spolupracoval s předními osobnostmi českého národního obrození, včetně J. Dobrovského a J. Jungmanna. Cílem této knížky je představit Novotného jako originálního překladatele biblického textu, snažícího se obohatit nejvyšší styl tvořící se novodobé spisovné češtiny. Jako ukázka z jeho díla je předložena vědecká edice přetlumočení Janova evangelia. Edici doprovází blok úvodních studií, věnovaných kontextu Novotného díla, jeho jazykovým postupům a pravopisné stránce textu.

vydáno 2018, A5, vázaná, 160 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 220 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-72-3
[01.12.18]
Karel Staněk

Ve službě Bohu a za čest krále. Portugalská expanze v Maroku (1415-1769)

Podobně jak předchozí kniha K. Staňka o kolonizaci Šrí Lanky se i tato práce zabývá jednou kapitolou v budování portugalské zámořské říše - a to kapitolou první, totiž bojem o ovládnutí Maroka. Dobytí Ceuty v roce 1415 se obecně považuje za počátek evropského kolonialismu, ač zároveň bylo legitimizováno "středověkými" plány na křížové tažení proti muslimům. Maroko mělo zásadní geopolitický význam pro obchodování se vzdálenějšími portugalskými koloniemi. Portugalci je nazývali "Zámořské Algarve", aby zdůraznili jeho úzkou spjatost s jižním Portugalskem, úplné ovládnutí marockého území ale zůstalo jen nenaplněným "marockým snem". Poutavě napsaná kniha je doprovozena řadou ilustrací a vybavena rejstříky.

vydáno 2018, A5, vázaná, 504 stran
počet černobílých vyobrazení: 67
náklad: 350 výtisků, cena 462.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-65-5
více ] »
[28.11.18]
Kamil Boldan

Počátek českého knihtisku

Publikace našeho předního odborníka na počátky knihtisku a tzv. inkunábule (prvotisky) objasňuje historické souvislosti založení první plzeňské tiskárny ve druhé polovině 15. století a na pozadí evropské typografie 15. století seznamuje s podobou a obsahem nejstarších knih vytištěných na našem území. Představuje i dosud neznámý tisk, který se podařilo objevit v roce 2017. Na základě starších i zcela nových výzkumů uvádí na pravou míru dříve tradovanou dataci prvního českého tisku do roku 1468, která však vznikla jen sazečovým omylem. Kniha je bohatě ilustrována a vybavena rejstříky.

vydáno 2018, B5, vázaná, 320 stran
počet barevných vyobrazení: 94
počet černobílých vyobrazení: 5
náklad: 450 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-69-3
[20.11.18]
Jan Lhoták

Město Sušice a jeho poddaní. K úloze a významu vrchnostenského hospodaření královských měst v raném novověku

Rozsáhlá publikace je příspěvkem k problematice hospodářského vývoje českých zeměpanských měst v pobělohorské době, konkrétně k vzniku, rozsahu a významu jejich vrchnostenských aktivit. Tento fenomén je zasazen do obecného vývoje, ale především je zkoumán na příkladu konkrétního města – Sušice v jihozápadních Čechách. Růst sušického městského velkostatku začal s husitskými válkami a územního maxima dosáhl před rokem 1547, kdy Sušice ovládala 28 vsí, jejich dílů a dvorů o asi 225 usedlých. Následkem účasti na prvním stavovském odboji přišla konfiskacemi o téměř všechny své poddanské vesnice a jen pozvolna je získávala nazpět, takže do Bílé hory se město spokojovalo jen s pasivním hospodářským využitím, intenzivnější formy začalo zavádět až po třicetileté válce, kdy na sušickém panství postupně vyrostlo sedm poplužních dvorů a vrchnostenský pivovar. Připojená analýza dobového účetního materiálu názorně ukazuje, jak peněžní příjmy právě z těchto provozů zajišťovaly hospodářskou rovnováhu města. O to hůře měšťané přijímali reformy Josefa II., které vrchnostenskou půdu rozdělily poddaným. Ti se bránili převodu svých povinností z hotových peněz na odvody obilí, čímž docházelo mezi nimi a sušickou městskou vrchností k dlouholetému sporu. Kniha je doprovozena tabulkovými i textovými přílohami, barevnou obrazovou přílohou a důkladnými rejstříky. Vychází ve spolupráci s městem Sušice a Západočeskou univerzitou v Plzni.

vydáno 2018, A4, vázaná, 984 stran
počet barevných vyobrazení: 88
počet černobílých vyobrazení: 83
náklad: 350 výtisků, cena 792.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-63-1
více ] »
[20.11.18]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy X

Další svazek vlastivědného sborníku, který každý sudý rok vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici, přinášející četné regionální příspěvky ze společenských i přírodních věd. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie, historie a přírodních věd zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze, anotace a bibliografie regionální literatury; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2018, B5, brožovaná, 552 stran
počet barevných vyobrazení: 33
počet černobílých vyobrazení: 202
náklad: 200 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-66-2
[13.11.18]
Pražský sborník historický XLV

vydáno 2017, B5, vázaná, 804 stran
počet barevných vyobrazení: 45
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-67-9
více ] »
[06.11.18]
Josef Förster (ed.)

Admodum Reverende, Religiosissime ac Eximie P. Rector! Korespondence mezi Mikulášem Adauktem Voigtem a Gelasiem Dobnerem

Korespondence dvou klíčových osobností naší osvícenské vědy a rané fáze národního obrození je přímým svědectvím utváření národního vědomí a rozvoje vědeckého života v poslední třetině 18. století v českých zemích. Na pozadí dvou individuálních osudů v ní rezonují některé otázky a problémy celospolečenského charakteru (josefínské reformy, rušení klášterů), dobové učenecké spory, proměny estetických forem – doznívání konceptu historia litteraria a nástup narativních tendencí v díle Františka Faustina Procházky a Josefa Dobrovského a její přirozenou součástí jsou i zprávy všední, běžné, každodenní, tedy takové, které vstupují do každé soukromé učenecké korespondence.

vydáno 2018, A5, vázaná, 144 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 250 výtisků, cena 210.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-68-6
[06.11.18]
Tomáš Velička

Sepsání – užívání – uchovávání. Panovnické listiny v životě českých královských měst ve středověku

Předmětem zájmu čtvrtého svazku řady Edice a studie SOA Litoměřice jsou panovnické písemnosti 13. až do roku 1526, které byly určeny pro česká královská města. Cílem je popsat existenci těchto písemností v duchu titulu=motta knihy. Nepůjde tedy pouze o sledování fáze jejich vzniku, které bývá v rámci diplomatických studií věnováno nejvíce prostoru, ale také o přiblížení jejich dalších osudů.

vydáno 2018, B5, vázaná, 224 stran
počet černobílých vyobrazení: 27
náklad: 400 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: Edice a studie SOA Litoměřice
ISBN 978-80-88013-70-9
[31.08.18]
Kamil Podroužek

Člověk a pískovec – Tři případové studie osídlení pískovců s teoretickým úvodem o metodě formální analýzy archeologizovaných staveb

Publikace představuje ve třech tematických studiích a teoretickém úvodu část výsledků výzkumu, prováděného autorem od roku 1986 v pískovcových oblastech České republiky. Expozé Stavby v pískovcovém podloží – pramen historického poznání seznamuje s obecnou metodou výzkumu archeologizovaných staveb v pískovcích. Studie o kapli Božího hrobu ve Velenicích ukazuje na jediné stavbě možnosti využití souboru digitálních technik pro dokumentaci a vyhodnocovaní torzální sakrální architektury. Sídelní vývoj lokality Hvězda u České Lípy je modelován na základě analýz formální struktury osídlení, které je ledováno od stop a reliktů, až po urbanismus jednotlivých sídelních areálů. V závěrečné studii Sušárny ovoce v pískovcích je interpretován plošně rozšířený typ výrobních objektů, které díky zániku své funkce ztratily i své obecné označení a stojí tak zcela mimo stávající živou kulturu.

vydáno 2018, B5, vázaná, 304 stran
počet barevných vyobrazení: 150
počet černobílých vyobrazení: 100
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-64-8
více ] »
[29.04.18]
Táňa Šimková

„Hrad přepevný je Pánbůh náš.“ Saská luterská šlechta severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury

Luterská šlechta usazená v okrajových částech Českého království 16. století tvořila klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území vytvořila, byla natolik specifická, že vzbuzovala pozornost již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích. Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě jednotlivé rody navíc zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž poměrně nezvyklá podoba dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se jedná o zajímavé stavby z hlediska stavební historie, je lze vnímat rovněž jako symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě prostřednictvím původem saských šlechtických rodů. Studium symbolického významu kostelů prostřednictvím kombinovaného rozboru písemných a hmotných pramenů, stejně jako poznání především duchovního působení a vlivu jednotlivých rodů se stalo hlavním předmětem této knihy.

vydáno 2018, B5, vázaná, 336 stran
počet barevných vyobrazení: 88
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-58-7
více ] »
[27.03.18]
(Edd.) Olga Fejtová, Václav Ledvinka, Martina Maříková a Jiří Pešek

Documenta Pragensia 35. Nezměrné ztráty a jejich zvládání. Obyvatelstvo evropských velkoměst a I. světová válka

Stati a rozšířené příspěvky z 33. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy, Wiener Stadt- und Landesarchiv, Institut für Zeitgeschichte der Universität Wien a Lehrstuhl für Neueste Geschichte der Goethe-Universität Frankfurt am Main ve dnech 7. a 8. října 2014 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2016, A5, brožovaná, 544 stran
počet černobílých vyobrazení: 42
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-00000-00-0
více ] »
[20.03.18]
Pavla Slavíčková

ÚČETNICTVÍ MEZI TRADICÍ A RACIONALITOU v českých zemích od středověku do počátku 18. století

Dějiny účetnictví nemají v české knižní produkci zvlášť hojné zastoupení, a i proto je kniha Pavly Slavíčkové Účetnictví mezi tradicí a racionalitou od středověku do počátku 18. století v jistém smyslu unikátní. Jejím záměrem je na základě analýzy širokého spektra soudobých historických pramenů seznámit čtenáře s podobou nejstarší účetní soustavy používané na našem území, vysvětlit, v čem spočívala její specifika a proč u nás, na rozdíl od zemí zejména západní Evropy, nenašlo v tomto období uplatnění podvojné účetnictví. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů, které poskytují čtenáři mimo jiné vhled do soudobé účetní teorie, pojednávají o struktuře a účelu vedených účetních záznamů, vyhodnocují míru vyspělosti účetní techniky oproti jiným historickým účetním soustavám používaným ve stejném období jak u nás, tak i v zahraničí. I proto může tato kniha sloužit nejen jako praktická pomůcka badatelům pro potřeby interpretace výpovědní hodnoty u nás dochovaných historických účetních záznamů, ale i jako dosud nejpodrobnější vhled do problematiky vývoje účetnictví a účetních soustav na našem území v období středověku a raného novověku.

vydáno 2017, A5, vázaná, 240 stran
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 350 výtisků, cena 265.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-60-0
[18.03.18]
Pražský sborník historický XLIV

vydáno 2016, B5, vázaná, 592 stran
počet barevných vyobrazení: 27
počet černobílých vyobrazení: 121
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-61-7
více ] »
[02.02.18]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA VI. Městský farní kostel v českých zemích ve středověku

Svazek přináší příspěvky z konference pořádané Archivem hl. m. Prahy ve spolupráci s Katedrou historie FF UJEP Ústí nad Labem v listopadu 2013. Městský farní kostel je představen v rozličných rovinách - nejev v primární kultovní roli, ale též v rovině správní, politické, umlěecké (architektonické) či obecněji sociální a kulturní (memoriální kultura, rodová prestiž).

vydáno 2015, B5, brožovaná, 360 stran
počet černobílých vyobrazení: 64
náklad: 450 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-59-4
více ] »
[29.01.18]
Jan Hrdina

Relikvie - odpustky - poutní odznaky. Čtyři kapitoly z náboženského života lucemburské Prahy

Monografie přináší čtyři dílčí sondy do náboženského života Prahy Karla IV. a Václava IV., které více či méně spojuje bývalá kaple Božího Těla na dnešním Karlově náměstí. Jedná se o ukazování svatých ostatků při procesích, otázky dalšího zasvěcení kaple, prodej papežských odpustků v Čechách a nález poutního odznaku v Praze v širším středoevropském kontextu. Publikaci vydáváme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem.

vydáno 2017, A5, vázaná, 192 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 400 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-44-0
[29.01.18]
Hana Pátková (ed.)

Tisíc kilometrů v sedle. Dálkové jízdy Bohuslava Taraby

Již devátý svazek ed. řady Manu propria zavede čtenáře do prostředí prvorepublikového jezdeckého sportu. Přináší edici deníků ze dvou dálkových jízd hudebního skladatele a publicisty, ale také aktivního sokolského jezdce Bohuslava Taraby. V roce 1934 projel s redaktorem Radovanem Šimáčkem trasu Praha-Košice, v roce 1938 absolvoval jízdu z podkarpatoruské Teresvy do Lán ke hrobu TGM. Z druhé jízdy jsou otištěny též zápisky Tarabovy manželky Milady, účastnící se jakožto "ubytovatel". Texty jsou svědectvím nejen o dobovém jezdeckém sportu, ale i o vzrušené atmosféře období ohrožení Československé republiky v létě 1938.

vydáno 2017, B6, jiná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 14
náklad: 400 výtisků, cena 209.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-88013-57-0
[22.11.17]
Michal Dragoun

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 K (Dodatky ke sbírkám Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta)

Šestý (a poslední) svazek řady katalogů rukopisných zlomků KNM, který podchycuje jednak zlomky nově objevené roku 2016, jednak celek menších zlomků ukládaných do trezoru již od 20. let 20. století a dosud nezpracovaných. Soubor je po všech stránkách velmi pestrý. I tento svazek je vybaven několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2017, 190×270 mm, vázaná, 320 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 400 výtisků, cena 209.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-55-6
[18.11.17]
Marta Hradilová – Hana Pátková

SCRIPTORES Písemná kultura a její tvůrci v pozdně středověkých Čechách 1300–1350

Jádrem knihy je katalog písem a písařů z Čech z období před založením pražské univerzity (1300–1350), tedy z období prosazování gotických, zběžnějších (kurzivních) písem v diferencujícím se systému písemností (úředních i knižních). Vedle listinného písma je sledována činnost písařů panovnické kanceláře (v době prvních Lucemburků), písařů pražských biskupů a veřejných notářů. Pozornost je věnována zemským deskám, městským a cechovním knihám, urbářům a účetním knihám. Zvláštní oddíl se zabývá knižními písmy na základě studia rukopisných kodexů. Kniha vychází ve dvojjazyčné, česko-anglické podobě a je provázena velkým množstvím ukázek.

vydáno 2017, A4, vázaná, 232 stran
počet černobílých vyobrazení: 295
náklad: 300 výtisků, cena 297.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-54-9
[16.10.17]
Jiří Dynda

Slovanské pohanství ve středověkých latinských pramenech

Kniha přináší výbor latinských středověkých textů informujících o náboženství pohanských Slovanů z doby od 5. do 15. století. texty jsou vždy otištěny v originálu a moderním českém překladu, doprovází je medailonek autora a bibliografie. Výbor je rozčleněn do šesti okruhů: (A) texty z 5.–10. století věnované Slovanům na Balkáně, (B) texty o západních Slovanech sídlících mezi Labem a Sálou (zejména o tzv. veletsko-lutickému kmenovému svazu), (C) texty o christianizaci Pomořan a o kultu Polabanů a Havolanů, (D) texty o konci poslední bašty slovanského pohanství na Rujáně, (E) texty o tzv. pohanských přežitcích v Čechách a Chorvatsku ve 12.–13. století a (F) texty o pohanských přežitcích ve středověkém Polsku).

vydáno 2017, B5, vázaná, 368 stran
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 400 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-52-5
více ] »
[30.09.17]
Alexandr Muratov - Dina Muratova

Osudy Čechů v Rusku, 19.–20. století Cesta z Kyjeva do Vladivostoku

Kniha se zabývá problematikou české imigrace do carského Ruska ve druhé polovině 19. století a následným působením našich krajanů v Rusku v posledních dvou desetiletích tohoto a v prvních dvou desetiletích následujícího 20. století. Autoři líčí příchod různých profesních skupin na příkladu mnoha (dnes často pozapomenutých) osobností, velkého zájmu se dočkali čeští podnikatelé (např. v Kyjevě). Je líčena geneze českého, resp. československého hnutí v Rusku před a za první světové války i za občanské války v Rusku, formování a působení České družiny a následně čs. legií v jejich boji za svobodu a samostatnost národa. Osudy některých aktérů jsou sledovány až do období 60.–80. let 20. století.

vydáno 2017, A5, vázaná, 408 stran
počet černobílých vyobrazení: 207
náklad: 900 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-51-8
[19.09.17]
Lucie Doležalová, Michal Dragoun, Jan Ctibor (edd.)

Čítanka latinských textů z pozdně středověkých Čech

Cílem této knihy je seznámit čtenáře s různými typy středolatinských textů, představit prameny z pozdně středověkých českých zemí a poskytnout pomoc při samostudiu latiny. Výbor obsahuje především texty obtížně přístupné, dosud nevydané nebo téměř neinterpretované. Kniha tak kromě základního seznámení s vybranými prameny poskytuje rovněž představu o některých směrech současného bádání v české medievistice. Jsou vybrány texty neliterární povahy. Každý příspěvek obsahuje obecný úvod k danému typu a úvod ke konkrétním zvoleným úryvkům. Vedle latinského textu, opatřeného poznámkami usnadňujícími porozumění textu, se vždy nachází český překlad s poznámkami k obsahu.

vydáno 2017, B5, vázaná, 356 stran
počet černobílých vyobrazení: 48
náklad: 400 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-50-1
více ] »
[19.09.17]
Zdeněk R. Nešpor

Slovník institucionálního zázemí české sociologie

Kniha podává základní informace o korporativních, institucionálních a organizačních složkách české sociologie. Tím se rozumí sociologie praktikovaná na území dnešní České republiky nezávisle na jazyce či národnosti svých tvůrců, a v omezenější míře rovněž zahraniční institucionální zázemí poskytované české sociologii. Doplňuje informace shromážděné v Nešporově Slovníku českých sociologů (2013).

vydáno 2017, A5, brožovaná, 172 stran
náklad: 150 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-53-2
[24.07.17]
Petr Wohlmuth

KREV, ČEST A HRŮZA. Historická antropologie pevnostní války na příkladu britských deníků z obléhání pevnosti Bergen op Zoom z roku 1747

Kniha nabízí analýzu dobové kultury války a jejích proměnných, jejich vzájemného vztahu a jeho rekonfigurace v průběhu boje o nizozemskou pevnost Bergen op Zoom v kulminačním bodě války o rakouské dědictví v roce 1747. Alternativní způsob práce s prameny, který opouští chápání vojenského střetu podle klasických konzervativních šablon vojenské historie, vede autora k závěru, že dobově mimořádný a dramatický boj o pevnost Bergen op Zoom se odvíjel primárně od zásadního nedorozumění mezi útočníky a obránci ve smyslu kultury války, především otázek vojenské cti a s ní spojených legitimních způsobů vedení boje.

vydáno 2017, B5, vázaná, 480 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 400 výtisků, cena 418.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-49-5
více ] »
[12.07.17]
Miroslava Přikrylová

Fotografický ateliér H. Eckert v Praze. Obrazový katalog fotografií uložených v Archivu hl. m. Prahy – Rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených pramenů

Katalog obsahuje náhledy více než 3500 fotografií (negativů či pozitivů) ateliéru H. Eckert v Praze dochovaných ve sbírce fotografií Archivu hl. m. Prahy. Jedná se o fotografie pražské i mimopražské - budovy, přírodní památky, hrady, zámky, události a akce z konce 19. a počátku 20. století. Knihu provází úvodní studie k historii ateliéru a okolnostem rekonstrukce fotografické produkce ateliéru na základě nově objevených dobových zápisníků obsahujících seznamy pořízených fotografií.

vydáno 2017, A4 našíř, vázaná, 704 stran
počet černobílých vyobrazení: 3653
náklad: 700 výtisků, cena 1500.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-47-1
[15.06.17]
Alena Hadravová

Druhý vatikánský mytograf. Dva nově identifikované rukopisy z ­Národní knihovny v Praze - The Second Vatican Mythographer. Two Newly Identified Manuscripts from the National Library in Prague

Práce přináší transkripce dvou nově identifikovaných rukopisů české prove­nience s latinským textem tzv. Druhého vatikánského mytografa, tedy středověkého souhrnu antické mytologie. Autorem prvního rukopisu z roku 1401 je Šimon z Rokycan, pozdější rektor pražské univerzity, upálený Janem Žižkou při dobytí Berouna v roce 1421. Druhý opis je anonymní a možná ještě o několik let starší. Transkripce obou rukopisů jsou obsaženy na připojeném CD spolu s transkripcemi dalších čtyř vybraných rukopisů textu pro potřeby dalšího studia.

vydáno 2017, B5, vázaná, 372 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 300 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-48-8
[05.06.17]
Jaroslav Jásek – Hana Vobrátilková – Zuzana Drnková Vašáková

Vodné a stočné v Praze – cena vody pitné, užitkové a odpadní

Monografie se zabývá dějinami cen za vodu (tedy vodného a stočného, ale i dalších poplatků) i za odklízení odpadní vody (resp. fekálií) v Praze od nejstarších dob až do současnosti. Je členěna chronologicky do kapitol věnovaných době do sjednocení pražských měst (1784), období 1784–1888, dále 1888– 1954, 1954–1998 a 1998–2014. Zvláštní kapitola je věnována technickému a provoznímu zázemí pro odběratelské vztahy a stanovení vodného či stočného (odměřovací kohouty, vodoměry apod.), včetně přehledu o vývoji výroby vodoměrů pro hlavní město Prahu. Knihu provází bohatá fotografická dokumentace a edice dobových pramenů.

vydáno 2017, B5, vázaná, 256 stran
počet černobílých vyobrazení: 83
náklad: 500 výtisků, cena 319.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-45-7
[15.05.17]
Karel Staněk

Sen o novém Portugalsku v tropech. Portugalský pokus o osídlení Šrí Lanky (1580–1630)

Kniha poutavě popisuje portugalskou objevitelskou epopej v Orientu, která započala na přelomu 15. a 16. století jako převážně obchodní podnik, ale vyústila v pokus vybudovat plnohodnotné osídlení na Šrí Lance. Ostrov Šrí Lanka hrál zpočátku význačnou roli jako producent prvotřídní skořice, avšak v letech 1580–1630 nabyl pro Portugalce specifického významu – toužili z něj vytvořit „nové Portugalsko“ či „druhou Brazílii“. Autor se zevrubně věnuje ambicióznímu kolonizačnímu projektu i příčinám jeho konečného neúspěchu.

vydáno 2017, A5, vázaná, 400 stran
počet černobílých vyobrazení: 57
náklad: 500 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-46-4
více ] »
[15.04.17]
Documenta Pragensia 34. „Chudé budete mít mezi sebou stále…“ Od charity k sociální politice ve městech 18.–20. století

Stati a rozšířené příspěvky z 32. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy,uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i.,a Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy ve dnech 8. a 9. října 2013 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2015, A5, brožovaná, 732 stran
počet černobílých vyobrazení: 19
náklad: 550 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-43-3
více ] »
[30.03.17]
Tomáš Klír a kol. (Martin Hůrka, Wolfgang Janka, Hana Pátková, Dana Vodáková)

Knihy chebské zemské berně z let 1438 a 1456

Edice představuje další svazek ediční řady Libri civitatis. Edici uvozuje obsáhlá studie zasazující knihy chebské zemské berně do širokého kontextu historického vývoje celého Chebska a jeho správy ve středověku. Obsah ediční části tvoři: Smíšený berní rejstřík z roku 1438 (chebský opis J. J. Klausera z roku 1769), Komentář J. J. Klausera, připojený k opisu berního rejstříku z roku 1438, a Oceňovací berní kniha z roku 1456. Edici provází smíšený rejstřík úvodních kapitol, místní, osobní a věcný rejstřík edice, lokalizační tabulka vsí a česko-německých ekvivalentů, obrazová a mapová příloha.

vydáno 2016, B5, vázaná, 712 stran
počet černobílých vyobrazení: 51
náklad: 385 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-35-8
[28.02.17]
Milada Homolková - Michal Dragoun (edd.)

Tabule staré a nové barvy Mikuláše z Drážďan ve staročeském překladu

V době těsně před vypuknutím husitské revoluce vznikl v Praze latinský traktát Mikuláše z Drážďan "Tabule veteris et novi coloris", který se pomocí kombinace obrazu a slova kriticky vyjadřoval ke stavu církve. O jeho popularitě svědčí řada opisů, mj. dva staročeské - pod názvem "Tabule staré a nové barvy". jejich kritickou edici přináší tato publikace. Úvodní studie zasazují Tabule do historického, kodikologického a ikonografického kontextu, zkoumají vztah latinského a českého textu a věnují se struktuře a jazyku českého překladu. V obrazové příloze jsou reprodukována všechna folia obou verzí tabulí. Kniha je vybavena rejstříkem osob. Vyjde na začátku března 2017.

vydáno 2017, B5, vázaná, 416 stran
počet barevných vyobrazení: 113
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-41-9
[31.01.17]
Václav Ledvinka

Documenta pragensia supplementa VII. MĚSTA A ŠLECHTA VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU. Výbor statí Václava Ledvinky

Výbor statí doc. PhDr. Václava Ledvinky, pedagoga a dlouholetého Archiváře hl. m. Prahy, vydaný k jeho životnímu jubileu.

vydáno 2016, A5, brožovaná, 400 stran
počet černobílých vyobrazení: 12
náklad: 400 výtisků, cena 300.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-42-6
více ] »
[16.01.17]
Jana Janišová – Dalibor Janiš

Moravská zemská zřízení a kodifikace zemského práva ve střední Evropě v 16. a na začátku 17. století

Obsáhlá monografie přibližující kodifikaci zemského práva na Moravě v 16. a 17. století. Monografii provází edice materiálů k revizi Moravského zřízení zemského z roku 1604 a z let 1605–1620. Publikace navazuje na předchozí publikaci Zřízení zemské markrabství moravského z roku 1604. Je bohatě ilustrována a provázena nezbytným aparátem.

vydáno 2016, B5, vázaná, 480 stran
počet černobílých vyobrazení: 112
náklad: 300 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-37-2
[10.01.17]
Jaroslava Mendelová

Liber inquilinorum Nového Města pražského 1585/1586

Edice rukopisu 1127 Archivu hl. m. Prahy obsahující soupis obyvatel Nového Města pražského z přelomu let 1585/1586 představuje další svazek ediční řady měských knih z edice Libri civitatis. Edici provází úvodní studie, rejstříky, obrazová příloha a vysvětlivky.

vydáno 2016, B5, vázaná, 416 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-40-2
[14.12.16]
Jaroslav Panáček (ed.)

Kronika města České Lípy mistra Hanse Kriescheho

Třetí svazek ed. řady Státního oblastního archivu v Litoměřicích "Edice a studie" přináší edici rukopisné kroniky města České Lípy, kterou na přelomu 16. a 17. století sepsal písař pekařského cechu Hans Kriesche. Kronika, dnes uložená ve sbírkách Knihovna Národního muzea, zahrnuje dějiny města od počátků až do roku 1621. je vydána paralelně, tedy v německém originálu a moderním českém překladu, s potřebným kritickým a výkladovým komentářem. Knihu doprovází studie, rejstříky a barevná obrazová příloha.

vydáno 2016, B5, vázaná, 376 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 450 výtisků, cena 407.00 Kč
ediční řada: Edice a studie SOA Litoměřice
ISBN 978-80-88013-39-6
více ] »
[14.12.16]
Martin Nejedlý

Pohleďte do zrcadla! Čtyři příběhy o autorech a čtenářích pramenů pozdního středověku

Kniha čtenářům tlumočí otázky, jež může historik položit souboru literárních děl sepsaných v 15. století na dvoře burgundských vévodů. Představuje příběhy života a tvorby několika básníků, kronikářů, romanopisců a cestovatelů, které spojuje osoba mecenáše, vévody Filipa Dobrého (1396-1467): básníka a cestovatele Guilleberta de Lannoy, jeho následovníka, "zvěda" Bertrandona de la Broquière, dvorských literátů Michaulta Tailleventa a jeho přítele Jeana Régniera a básníka a kronikáře Georgese Chastelaina. Výpravná monografie profesora pražské filozofické fakulty UK Martina Nejedlého je doprovozena velkým množstvím čb i barevných vyobrazení.

vydáno 2016, B5, vázaná, 748 stran
počet barevných vyobrazení: 56
počet černobílých vyobrazení: 509
náklad: 600 výtisků, cena 550.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-38-9
více ] »
[02.12.16]
Tomáš Okurka

"Vynikající hospodářský a národní čin". Průmyslové a všeobecné výstavy v Čechách 1891-1914. Aktéři a jejich motivace

První práce, která přináší širší komparativní pohled na dějiny průmyslových a všeobecných výstav v Čechách v období jejich vrcholného rozkvětu. Autor zkoumá výstavy jako sociální jev, zajímá se o jejich aktéry (tedy pořadatele, účastníky i návštěvníky) a o motivace vedoucí k jejich pořádání (a navštěvování), a to v sociálním kontextu (mj. v kontextu česko-německého národního antagonismu). Na konci je připojen přehled všech průmyslových a všeobecných výstav v Čechách v l. 1891-1914. Kniha je doprovozena zajímavými ilustracemi. Publikace je 17. svazkem řady STUDIA HISTORICA, vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2016, B5, vázaná, 252 stran
počet černobílých vyobrazení: 29
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-23-5
více ] »
[15.11.16]
V. Brom – V. Čermák – M. Dragoun – A. Ebersonová – O. Halama – J. Marek – O. Sixtová – K. Spurná – D. Timofejev – T. Visi

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 D, 1 E a 1 G

Již pátý svazek nově zpracovaných rukopisů zlomků významné české knihovny. Jedná se o velmi pestrý soubor, mj. o staroslovanské (hlaholské i cyrilské) zlomky, zlomky jazykově české, německé i latinské, materiály k dějinám jednoty bratrské v Polsku, jakož i hebrejské a orientální fragmenty. Publikace je opět vybavena několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2016, 190×270 mm, vázaná, 376 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 400 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-36-5
[11.10.16]
Eva Hajdinová

Z cesty své nesejdeme. Osudy východočeských a hornolanguedockých protestantských komunit v 18. století

Monografie přináší srovnání života komunit tajných nekatolíků na dvou odlišných místech Evropy v 18. století - ve východních Čechách a v jihofrancouzské oblastí Horní Languedoc. I přes velmi rozdílné životní podmínky využívaly obě náboženské skupiny podobné ústupky a kompromisy, stejně jako ofenzivní strategie vůči rekatolizačním silám státu a církve. Autorka se zaměřuje na hledání styčných bodů a rozdílů v rámci konkrétních jevů v životě a zbožnosti východočeských a hornolanguedockých tajných evangelíků. Hlavní témata publikace se dotýkají socioprofesního složení komunit, forem tajných bohoslužebných shromáždění, úlohy a rozdílné míry potřebnosti kazatelů, role přechodových rituálů, knižní kultury či mechanismů distribuce zakázané literatury. Monografii vydáváme společně s Masarykovým ústavem - Archivem AV ČR, v.v.i.

vydáno 2016, B5, vázaná, 496 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 400 výtisků, cena 429.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-26-6
více ] »
[10.10.16]
Pražský sborník historický XLIII

vydáno 2015, B5, vázaná, 732 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 600 výtisků, cena 407.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-32-7
více ] »
[06.10.16]
Michael Diefenbacher, Olga Fejtová a Zdzisław Noga

KRAKAU – NÜRNBERG – PRAG: DIE ELITEN DER STÄDTE IM MITTELALTER UND IN DER FRÜHEN NEUZEIT Herkunft, Nationalität, Mobilität

KRAKOV – NORIMBERK – PRAHA: ELITY MĚST VE STŘEDOVĚKU A RANÉM NOVOVĚKU, Původ, národnost, mobilita, mentalita – – – První publikace příspěvků z evropského projektu mezinárodních konferencí pořádaných Institutem historie Pedagogické univerzity Krakov, Národním archivem v Krakově, Archivem města Norimberku a Archivem hlavního města Prahy, zaměřeného na problematiku srovnávacích dějin tří evropských metropolí přednostně v období středověku a raného novověku. (německy, částečně anglicky)

vydáno 2016, A5, vázaná, 576 stran
počet barevných vyobrazení: 19
náklad: 500 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-29-9
[29.09.16]
Jan Lhoták

LIBRI CIVITATIS IX. – Registra památná města Sušice 1550–1628

Odborná edice sušické městské knihy, provázená úvodní studií, rejstříky a obrazovou přílohou. Knihu distribuuje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

vydáno 2016, B5, vázaná, 592 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-30-3
více ] »
[19.09.16]
Jan Klíma

Předchůdci latinskoamerické svobody. Tiradentes, Hidalgo, Artigas

Čtivý soubor tří životopisů významných bojovníků za nezávislost v období od konce 18. století do vyvrcholení latinskoamerických revolucí ve 20. letech 19. století. Jejich osudy se týkají různých prostorů (Brazílie, Mexiko, La Plata), a tak umožňují pochopit specifickou problematiku dotyčných regionů. Po každém životopisu následuje relevantní bibliografie. Kniha je doplněna 33 ilustracemi a 2 mapami.

vydáno 2016, A5, vázaná, 244 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 800 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-34-1
[03.08.16]
Veronika Čapská

Mezi texty a textiliemi. (Swéerts-)Šporkové, textové praxe a kulturní výměna na přelomu baroka a osvícenství

Kniha přináší nové, interdisciplinárně ukotvené, interpretace textů a předmětů hmotné kultury spjatých s generací dědiců Františka Antonína Šporka, v pozadí jejichž vzniku a oběhu často stály procesy kulturních přenosů a dárcovské vazby (jako patronace či směna). Monografie také vůbec poprvé edičně zpřístupňuje dlouholetou korespondenci Anny Kateřiny Swéerts-Špork s řeholnicemi kláštera v tyrolském Sonnenburgu. Kniha tak představuje určitou bilanci a výrazný posun ve (swéerts-)šporkovském bádání. Publikace je vybavena bohatým obrazovým materiálem, z velké části barevným, a také rejstříkem.

vydáno 2016, A5, vázaná, 328 stran
počet barevných vyobrazení: 29
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 400 výtisků, cena 250.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-33-4
více ] »
[27.07.16]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy IX

Po dvou letech vydáváme ve spolupráci s Muzeem Šumavy v Sušici další svazek vlastivědného sborníku, přinášející četné příspěvky ze společenských i přírodních věd. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie, historie a přírodních věd zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze, anotace a bibliografie regionální literatury; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2016, B5, brožovaná, 504 stran
počet barevných vyobrazení: 29
počet černobílých vyobrazení: 180
náklad: 300 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-31-0
více ] »
[06.06.16]
Pavel Matlas (ed.)

Z poddaného šlechticem. Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737)

Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přžes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských. Nobilitován byl i jeho zeť a kolega Jan Adalbert Malý z Tulechova. Oba muži zachovali potomstvu cenné svědectví – rodinné paměti, tedy pamětní zápisky převážně o rodinných událostech. V pamětech Malých z Tulechova pokračovaly ještě další dvě generace potomků (až do 1737). Oba rukopisy jsou v plném znění zpřístupněny v této publikaci. Edice je doprovozena úvodními studiemi, přinášejícími nejen plastické biografie příslušníků obou rodin, ale také hlubší „kulturně antropologický“ vhled do jejich každodennosti a mentality prostřednictvím zmapování přechodových rituálů, které rámovaly životní etapy lidí raného novověku (křest, biřmování, svatba, pohřeb). Kniha vychází jako 8. svazek Manu Propria.

vydáno 2016, B6, vázaná, 364 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 500 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-88013-21-1
[09.05.16]
Barbora Lašťovková

Pražské usedlosti

Encyklopedie provázející čtenáře po pražských, zejména viničních, usedlostech se dočkala svého třetího vydání. Kromě drobných upřesnění doznává změn zejména v rozsáhlé obrazové příloze, ve které byly použity jak historické, tak zcela nové fotografie.

vydáno 2016, A5, vázaná, 368 stran
počet černobílých vyobrazení: 210
náklad: 700 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-27-3
více ] »
[09.05.16]
Jan Pařez

Česko-anglický příruční slovník genealogický

Druhé doplněné a opravené vydání úspěšné pomůcky pro genealogy.

vydáno 2016, 120x205, vázaná, 288 stran
náklad: 500 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-16-7
více ] »
[18.04.16]
Bohdan Zilynskyj

Kozojedy v letech 1848–1990 (Stručný nástin vývoje)

Publikace přibližuje hlavní události politického, hospodářského a kulturního vývoje obce Kozojedy na severním Plzeňsku v daném období – s výjimkou spolkového života v Kozojedech v 19. a 20. století, jemuž byla věnována samostatná brožura téhož autora (spolu s Jiřím Svobodou, Scriptorium 1999). Obsahuje obrazovou přílohu na křídovém papíru. Vydáno pro obec Kozojedy.

vydáno 2015, A5, brožovaná, 76 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-20-4
více ] »
[04.04.16]
Fontes ipsi sitiunt. Sborník prací k sedmdesátinám archiváře a historika Eduarda Mikuška

Jubilejní sborník jehož obsah zobrazíte kliknutím na položku "více".

vydáno 2016, A5, brožovaná, 288 stran
počet černobílých vyobrazení: 39
náklad: 250 výtisků, cena 288.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-22-8
více ] »
[22.03.16]
Documenta Pragensia 33. Město v převratech konfesionalizace v 15. až 18. století.

Stati a rozšířené příspěvky z 31. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy,uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, v. v. i., a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 9. a 10. října 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2014, A5, brožovaná, 760 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 550 výtisků, cena 374.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-24-2
více ] »
[20.01.16]
Alena Bočková

Historia S. Joannis Nepomuceni. Zpráva historická o životě sv. Jana Nepomuckého aneb Podoby barokního překladu

Jádrem monografie je kritická edice dobového barokního životopisu sv. Jana Nepomuckého z pera jezuity Maxmiliána Wietrowského (1729), a to paralelně latinského originálu i dobového českého překladu. Edici doprovází rozsáhlá studie přinášející Wietrowského biografii, analýzu vzniku jeho díla v kontextu nepomucenského kultu v době světcovy kanonizace a rozbor českého překladu na pozadí dobových trendů v překladatelství. Kniha obsahuje obrazové přílohy z originálních tisků Historie, kritický aparát a rejstříky.

vydáno 2015, B5, vázaná, 544 stran
počet černobílých vyobrazení: 11
náklad: 300 výtisků, cena 473.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-18-1
více ] »
[06.01.16]
Jana Janišová

Zřízení zemské markrabství moravského z roku 1604

Kritická edice moravského zemského zřízení, provázená podrobnou úvodní studií a mnoha vyobrazeními. Kromě vlastní edice publikace obsahuje podrobný soupis dochovaných exemplářů, popisuje proces kodifikace zemského práva a samozřejmě je vybavena seznamem pramenů, literatury a rejstříky.

vydáno 2015, B5, vázaná, 544 stran
počet černobílých vyobrazení: 70
náklad: 300 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-17-4
více ] »
[08.12.15]
Pražský sborník historický XLII

vydáno 2014, B5, vázaná, 660 stran
počet barevných vyobrazení: 44
počet černobílých vyobrazení: 43
náklad: 600 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-88013-11-2
více ] »
[30.11.15]
Jiří Beneš – Dalibor Dobiáš – Michal Dragoun – Ota Halama – Markéta Klosová – Iva Lelková – Matěj Měřička

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatury 1 B a 1 C

Již čtvrtý svazek nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Jde o část sbírky obsahově velmi pestrou, v níž významnější celky tvoří komeniana (vč. dopisů Komenského) a cenná dokumentace k rukopisům Královodvorskému a Zelenohorskému (vč. např. dopisů ohlašujících jejich nález). Publikace je opět vybavena několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2015, 190×270 mm, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 400 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-15-0
[15.10.15]
Pavel Holub (ve spolupráci s Karlem Kučerou)

LIBRI CIVITATIS VII. Pamětní kniha města Pacova 1473–1712

Odborná edice pacovské městské knihy, provázená úvodní studií, rejstříky a obrazovou přílohou. Knihu distribuuje Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

vydáno 2015, B5, vázaná, 592 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 21
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-88013-13-6
více ] »
[24.09.15]
Petr Čornej, Václav Ledvinka a kol.

Praha Husova a husitská. 1415-2015

Publikace vychází u příležitosti stejnojmenné výstavy, kterou si Archiv hl. města Prahy a Muzeum hl. města Prahy připomínají šestisté výročí mučednické smrti mistra Jana Husa. Populárně vědecká kniha s příspěvky 22 autorů nejrůznějších historických specializací přibližuje Husův skutečný i druhý život od pozdního 14. století do současnosti a jeho postupný přerod z církevního reformátora v ideální a idealizovaný vzor, k němuž se pražská i česká společnost v pozitivním i negativním pohledu vztahovala. Součástí knihy jsou na dvě stovky převážně barevných reprodukcí písemných, hmotných a obrazových pramenů, které rozvíjejí textovou složku díla a dokumentují proměny husovské a husitské tradici v pražských městech.

vydáno 2015, 20 × 22 cm, vázaná, 332 stran
počet barevných vyobrazení: 166
počet černobílých vyobrazení: 30
náklad: 800 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-88013-14-3
[24.09.15]
Vojtěch Šustek (ed.)

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 2

Druhý svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů (opatřených doslovným českým překladem), vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně. Přináší dvě další obsahové části edice: III. Situační a denní zprávy Bezpečnostní služby říšského vůdce SS (soubor 44 dokumentů vypovídá o politické náladě a celkové atmosféře v české, ale i v německé společnosti na území tzv. protektorátu Čechy a Morava v době druhého stanného práva); IV. Propagandistická kampaň a její odraz po odstranění Reinharda Heydricha (106 dokumentů vztahujících se k masivní propagandistické kampani zahájené hned po úderu na Heydricha).

vydáno 2015, B5, vázaná, 1072 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 1250 výtisků, cena 726.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-96-4
[17.09.15]
Jan Kilián - Robert Rebitsch - Milan Svoboda

Hermann Hallwich 1838-1913. Historik, politik, byrokrat, sběratel a básník

Kolektivní monografie o jednom z nejvýznamnějších německých historiků z českých zemí, Hermannu Hallwichovi. Teplický rodák byl celým svým životem i tvorbou spjat se severozápadními Čechami. Příspěvky českých a rakouských historiků líčí jeho působení jako historika, politika, člověka spjatého s podnikatelskými kruhy (činnost ve svazu rakouských průmyslníků), ale též literáta, sběratele apod. Jedná se o českou verzi knihy vydané již loni v německém znění v Innsbrucku, kniha je vybavena též barevnou obrazovou přílohou a rejstříky.

vydáno 2015, A5, vázaná, 240 stran
počet barevných vyobrazení: 16
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 350 výtisků, cena 253.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-12-9
více ] »
[03.08.15]
Michal Dragoun - Lucie Doležalová - Adéla Ebersonová (edd.)

Ubi est finis huius libri deus scit. Středověká knihovna augustiniánských kanovníků v Roudnici nad Labem

Rozsáhlá kolektivní monografie o knihovně augustiniánské kanonie v Roudnici nad Labem (založené Janem IV. z Dražic 1333), jež se stala významným ohniskem vzdělanosti v předhusitských Čechách. Kniha přináší soubory studií k osudům knihovny, k literární činnosti roudnických kanovníků a k vybraným skupinám rukopisů i ke konkrétním zajímavým kodexům. Následuje soupis roudnických rukopisů a několik rejstříků. Publikaci doprovází četné ilustrace (vč. barevné přílohy).

vydáno 2015, B5, vázaná, 676 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 80
náklad: 300 výtisků, cena 451.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-09-9
více ] »
[11.07.15]
Documenta Pragensia 32/2. Města ve středověku a raném ­novověku jako badatelské téma, sv. 2

Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2013, A5, brožovaná, 712 stran
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 550 výtisků, cena 352.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-88013-10-5
více ] »
[24.06.15]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA V. Jeho Praha – Výbor statí Jiřího Peška k dějinám Prahy.

Sborník vydaný k životnímu jubileu Jiřího Peška obsahuje 42 jeho statí a článků věnovaných dějinám Prahy, dějinám pražské univerzity a jejího vztahu k městu, měšťanům a jejich každodennímu životu a pražské chudině. Časově zaujímají období od raného novověku až po nejnovější dějiny. Knihu provází soupis prací Jiřího Peška k dějinám Prahy. Podrobněji viz přiložený obsah (odkaz"více").

vydáno 2014, A5, brožovaná, 816 stran
počet barevných vyobrazení: 2
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 400 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-92-6
více ] »
[08.04.15]
Adéla Jůnová Macková - Hana Navrátilová - Libor Jůn - Hana Havlůjová

S diplomatem v Orientu. Cyril a Pavla Duškovi v Egyptě (1922-1924)

Monografie přibližuje osudy manželů Cyrila a Pavly Duškových. Cyril Dušek je neprávem pozapomenutou osobností české žurnalistiky, politiky a diplomacie, byl prvním československým vyslancem ve Švýcarsku a v Egyptě - kde v pouhých 43 letech podlehl tuberkulóze. Jeho egyptské období dokumentuje zachovaný soubor 42 dopisů jeho ženy Pavly příbuzným do vlasti. Jejich edice tvoří jádro nové monografie, doprovázejí ji však také cenné studie zasazující životní dráhu a působení obou manželů do společenského, kulturního a politického kontextu. Kniha obsahuje barevnou obrazovou přílohu a jmenný rejstřík.

vydáno 2015, B5, vázaná, 356 stran
počet barevných vyobrazení: 41
náklad: 400 výtisků, cena 319.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-06-8
[17.03.15]
Documenta Pragensia 32/1. Města ve středověku a raném ­novověku jako badatelské téma, sv. 1

Stati a rozšířené příspěvky z 30. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR, Katedrou historie Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 11. a 12. října 2011 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2013, A5, brožovaná, 600 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 550 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-95-7
více ] »
[01.03.15]
Stanislav Holubec

Ještě nejsme za vodou. Obrazy druhých a historická paměť v období postkomunistické transformace

Studie se zabývá představami české postkomunistické společnosti o vlastních moderních dějinách a svém postavení ve světě mezi Východem a Západem. První část charakterizuje, jak se česká historická paměť a vnímání druhých transformovaly během 20. století. Druhá část se zaměřuje na porevoluční 90. léta a pomocí analýzy tehdejšího tisku ukazuje, jak bylo nové společenské uspořádání legitimizováno vytvořením dvou významných kategorií společenského diskurzu: dobré minulosti i dobré části světa (první republika a Západ) stojící proti minulosti špatné a zlým sousedům („komunistická totalita“ a Východ, resp. Rusko). Studie si všímá i kategorií, u kterých nepanovala z hlediska jejich zařazení shoda a probíhaly o nich diskurzivní bitvy (katolická tradice, odboj a odsun, rok 1968, role Německa a Ruska v Evropě, česko-slovenské vztahy). Dále se autor zabývá vnímáním těchto kategorií u dvou hlavních představitelů transformace, Václava Havla a Václava Klause. Poslední kapitolu věnuje komparaci s ostatními postkomunistickými zeměmi a hledá odpověď na otázku, nakolik bylo Česko v rámci středovýchodní Evropy specifickým případem.

vydáno 2015, A5, brožovaná, 312 stran
náklad: 700 výtisků, cena 286.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-07-5
[01.03.15]
Petr Rak

Správa města Kadaně v letech 1465–1620

Práce vychází z všestranného diplomatického a obsahového zhodnocení kadaňských městských knih z let 1465–1620, dochovaných ve Státní okresním archivu Chomutov se sídlem v Kadani jako nejdůležitejšího pramenného zdroje pro poznání fungování správy města, neopomíjí však ani dochované komplementární prameny, a to i z dalších paměťových institucí. Tato kniha je součástí řady STUDIA HISTORICA vydávané FILOZOFICKOU FAKULTOU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ v Ústí nad Labem, která ji také distribuuje.

vydáno 2014, B5, vázaná, 320 stran
počet černobílých vyobrazení: 36
náklad: 300 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Studia Historica
ISBN 978-80-88013-05-1
více ] »
[29.01.15]
Zdeňka Hledíková

SVĚCENÍ DUCHOVENSTVA V CÍRKVI PODJEDNOU Edice pramenů z let 1438–1521. ORDINATIONES CLERICORUM IN ECCLESIA „SUB UNA SPECIE“ Editio fontium ad Bohemiam Moraviamque spectantium annis 1438–1521

Edice pramenů dokládajících svěcění duchovních církve podjednou v uvedeném období zahrnuje dvě části pramenů. První, registra zvaná Libri formatarum, obsahuje záznamy o svěceních při římské kurii. Doklady o svěceních českých kleriků mimo římskou kurii se pak dochovaly ve formě opisů v tzv. administrátorských aktech. Edice jsou provázeny úvodními studiemi a několika typy rejtříků.

vydáno 2014, A5, brožovaná, 186 stran
náklad: 250 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-00-6
[23.01.15]
Lenka Řezníková a kol.

Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století

Kolektivní monografie Figurace paměti analyzuje způsoby, jimiž se obyvatelé českých zemí v minulých dvou stoletích vztahovali k postavě Jana Amose Komenského. Kolektivní, resp. sociální paměť chápe jako rozsáhlý soubor kulturních praxí, s jejichž pomocí společenství generují významy, organizují svou historickou zkušenost, vytvářejí si představy o sobě, a zajišťují tak současně i svou kontinuitu a koherenci. Práce vychází z konceptu „míst paměti“, jak jej v polovině 80. let 20. století založil Pierre Nora, reflektuje však i zásadní posuny, jichž tento koncept doznal v rámci paměťových studií během následujících desetiletí. Kniha je vybavena barevnou obrazovou přílohou (16 str.) a třemi rejstříky. Vyšlo 23. ledna 2015.

vydáno 2014, B5, vázaná, 508 stran
počet barevných vyobrazení: 30
počet černobílých vyobrazení: 43
náklad: 400 výtisků, cena 368.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-08-2
[19.12.14]
Jakub Feige

Budování nové epochy – Kolektivizace zemědělství ve vsi Horská Kamenice

Kniha se zabývá kolektivizací zemědělství v podhorské vsi Horská Kamenice (okres Jablonec nad Nisou). Mikrohistorickým přístupem je sledován postup kolektivizačního procesu v obci od roku 1949 do založení JZD v roce 1957, včetně vývoje přesvědčovacích metod agitátorů a průběhu náborových akcí. Poté jsou rozebrány počáteční kroky JZD, vedoucí k přechodu od soukromé výroby ke společnému hospodaření, a průběh prvního „družstevního“ hospodářského roku 1957/1958. Pro každého rolníka hospodařícího na výměře přesahující 2 hektary zemědělské půdy (celkem 30 usedlostí) je navíc zpracován individuální biogram.

vydáno 2014, B5, vázaná, 288 stran
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 400 výtisků, cena 387.00 Kč
ediční řada: Edice a studie SOA Litoměřice
ISBN 978-80-88013-02-2
[10.12.14]
Richard Němec

ARCHITEKTURA - VLÁDA - ZEMĚ. Rezidence Karla IV. v Praze a zemích Koruny české

Monografie R. Němce analyzuje rezidence Karla IV. na rodovém území Lucemburků ve střední Evropě: Pražský Hrad, Lauf v Horní Falci, Mylau ve Fojtlandsku, Ojvín a přidružené objekty v Žitavsku a Tangermünde v Braniborsku. Architektonické komplexy jsou zařazeny do panovníkovy koncepce vládnutí; rezidenční architektura je pojednána jako aktivní nástroj při tvorbě zemské domény, jako prostředek identitotvorné koncepce vládnutí. Autor tak nabízí vhled do způsobu myšlení a jednání jednoho z nejvýznamnějších nositelů moci ve 14. století. Kniha je přeložena z německého originálu a vychází zároveň s německým vydáním, a to jako reprezentativní publikace s četnými vyobrazeními (layout byl s laskavým svolením nakladatelství Imhof převzat z německého vydání).

vydáno 2015, 220×300 mm, vázaná, 384 stran
počet barevných vyobrazení: 61
počet černobílých vyobrazení: 260
náklad: 600 výtisků, cena 667.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-04-4
[20.11.14]
Jitka Janečková

Mráz kopřivu nepálí. Život a dílo Fridolína Macháčka a Václava Vojtíška ve vzájemné korespondenci z let 1905-1954

Kniha sleduje osudy F. Macháčka, dlouholetého tajemníka Městského historického muzea v Plzni a plzeňského městského archiváře, a Václava Vojtíška, archiváře hl. m. Prahy a profesora pomocných věd historických na UK v Praze - a to především s ohledem na jejich celoživotní přátelství. Po obsáhlé biografické studii následuje edice dochované vzájemné korespondence (1905-1954), čítající 413 dopisů. Knihu vydáváme ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy. Vydání knihy podpořili: Město Plzeň, o.p.s. Plzeň 2015 a Nadace 700 let města Plzně.

vydáno 2014, B5, vázaná, 696 stran
počet barevných vyobrazení: 22
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 400 výtisků, cena 490.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-88013-01-3
[10.10.14]
Markéta Růčková

Archiv Matouše Konečného Svazek II. „Poslušenství synovské vzkazuji Vám, můj nejmilejší pane otče“ Studium a korespondence kněžského dorostu Jednoty bratrské v letech 1610–1618

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Obsahem druhého svazku je ta část Konečného archivu, která se týká studia kněžského dorostu Jednoty bratrské na zahraničních vzdělávacích institucích. Cílem tohoto svazku je podat zevrubnou analýzu písemností studentů, budoucích církevních služebníků Jednoty bratrské, kteří byli v letech 1610–1618 vysíláni svými biskupy za dalším vzděláním především do Brém a dolnoslezské Bytomi nad Odrou, zasadit je do širších dobových souvislostí a v neposlední řadě zpřístupnit tyto písemnosti odborné i laické veřejnosti.

vydáno 2014, B5, vázaná, 640 stran
počet černobílých vyobrazení: 72
náklad: 400 výtisků, cena 500.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-90-2
[29.09.14]
Marek Brčák – Dalibor Dobiáš – Michal Dragoun – Martina Jamborová – Matěj Měřička – Kateřina Voleková

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Signatura 1 A

Další z řady nově zpracovávaných katalogů k rukopisných fondům jedné z největších knihoven v ČR. Zde se jedná o sbírku obsahující autografy panovníků a dalších významných osobností, originály známých rukopisů Královodvorského a Zelenohorského (včetně dokumentace ke sporům o RKZ) a některé jazykově české středověké zlomky. Publikace je opět vybavena několika rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2014, 190×270 mm, vázaná, 212 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 400 výtisků, cena 184.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-88013-03-7
[14.09.14]
Pražský sborník historický XLI

vydáno 2013, B5, vázaná, 588 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-87271-99-5
více ] »
[18.07.14]
Lucie Storchová a kol.

Koncepty a dějiny. Proměny pojmů v současné historické vědě

V českém prostředí první pokus o komplexní zmapování klíčových trendů a vývoje moderní světové historiografie v poválečném období. Jako východisko si autoři zvolili analýzu konkrétních pojmů, které měly rozhodující úlohu při formování inovativních postupů v rámci oboru. Výsledkem je rozsáhlé kompendium, které nejen popisuje a kriticky zhodnocuje vývoj a zlomy v jednotlivých konceptualizacích minulosti, ale nabízí rovněž inspiraci pro další bádání. Interdisciplinarita je pak nezbytným rysem celkového pojetí knihy. Důraz byl kladen především na systematický a srozumitelný výklad, který však neslevuje z nároku na teoretický jazyk, jejž si historická věda za několik posledních desetiletí osvojila. Text je určen jak studujícím historických oborů na vysokých školách, tak širší odborné veřejnosti, pro kterou může sloužit nejen jako přínosný systematický přehled dnešní historiografie, ale rovněž jako zdroj poznatků o dosud u nás opomíjených badatelských směrech.

vydáno 2014, B5, vázaná, 452 stran
náklad: 500 výtisků, cena 322.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-87-2
[11.06.14]
Vlastivědný sborník Muzea Šumavy VIII

Sborník příspěvků ze společenských a přírodních věd k problematice Šumavy a Pošumaví, který vydává s převážně dvouletou periodicitou Muzeum Šumavy Sušice; VIII. svazek vychází nově ve spolupráci Muzea Šumavy a spolku Scriptorium. Kromě studií z oblasti dějin umění, archeologie, historie a přírodních věd zde čtenář nalezne aktuální zprávy, recenze, anotace a bibliografie regionální literatury; publikace obsahuje též barevnou obrazovou přílohu.

vydáno 2014, B5, brožovaná, 532 stran
počet barevných vyobrazení: 25
počet černobílých vyobrazení: 95
náklad: 300 výtisků, cena 391.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-94-0
[11.06.14]
Martin Nejedlý

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

Druhé, rozšířené vydání úspěšné a atraktivní publikace, jejíž první vydání jsme vydali roku 2007. Kniha vyznačující se poutavou formou a poetickým jazykem hledá cestu ke kultuře a mentalitě středověku prostřednictvím mytologických a dobrodružných vyprávění, která vznikala kolem základní osy pověsti o zakleté Meluzíně a rytíři Raymondinovi, bájným předkům lucemburské dynastie. Pro druhé vydání byla kniha mj. doplněna o nové poznatky a interpretace, nejnovější literaturu a jmenný rejstřík. Bohatý obrazový doprovod, včetně barevných příloh, byl převzat z prvního vydání.

vydáno 2014, B5, vázaná, 532 stran
počet barevných vyobrazení: 40
počet černobílých vyobrazení: 217
náklad: 400 výtisků, cena 540.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-97-1
[27.05.14]
Petr Kozák

ÚČTY DVORA PRINCE ZIKMUNDA JAGELLONSKÉHO, vévody hlohovského a opavského, nejvyššího hejtmana Slezska a Lužic, z let (1493) 1500–1507

Kritická edice pramene, provázená úvodní studí a rejstříky. Kralevic Zikmund (pozdější polsko-litevský vládce Zikmund I. Starý) pobýval v letech 1498–1506 na pozvání bratra Vladislava mimo jiné též v českých zemích a stal se z jeho milosti knížetem hlohovským, opavským a nakonec, od roku 1504, místodržícím ve Slezsku a v Lužicích. V úplnosti dochované knihy účtů svým geografickým záběrem pokrývají oblasti Uher, Slezska, Lužic, Moravy, Malopolska a Velkopolska. Pramen je jedinečným zdrojem informací z oblasti kulturních, sociálních, hospodářských i politických dějin a jeho vydání bylo podpořeno Grantovou agenturou ČR.

vydáno 2014, B5, vázaná, 808 stran
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 400 výtisků, cena 499.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-98-8
[07.05.14]
Jan Čopík

Proměny a kontinuita české komunální politiky. Územní samospráva v nové době (1850-2010) / Díl I - do roku 1945

Monografie se zabývá vývojem moderní územní samosprávy v českých zemích po revoluci roku 1848. První díl pokrývá období Rakouska (Předlitavska), meziválečného Československa a Protektorátu Čechy a Morava. Předmětem zájmu je jak obecný vývoj obecní, okresní a zemské samosprávy a jejích orgánů ze správního hlediska, tak každodenní fungování komunální politiky (personální složení, obsah politických debat apod). PO obecné části následuje oddíl s případovými studiemi, kde je analyzováno a komparováno 6 obcí (5 v okrese Náchod, jedna u Prahy). Kniha je vybavena přílohami se složením zastupitelstev, jmenným rejstříkem a čb. ilustracemi.

vydáno 2014, B5, jiná, 320 stran
počet černobílých vyobrazení: 18
náklad: 350 výtisků, cena 360.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-89-6
[07.05.14]
Olga Fejtová

Jednota bratrská v městech pražských v době předbělohorské a rejstřík členů pražského sboru

V roce 2006 došlo v Mladé Boleslavi k významnému nálezu archivu Matouše Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Jeho součástí je i evidence jejích členů z Prahy a ze středních Čech, jejíž edici spolu s úvodní studií a biogramy všech členů přináší tato kniha.

vydáno 2014, A5, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 29
počet černobílých vyobrazení: 2
náklad: 400 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-93-3
[27.03.14]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XIV. Pamětní kniha města Broumova 1403-1472, Kniha soudní města Litomyšle 1402-1485, Kniha pamětní města Litomyšle 1482-1564, Pamětní kniha města Náchoda 1442-1495

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2013, A4, sešit, 60 stran
náklad: 250 výtisků, cena 175.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-91-9
[20.02.14]
Jaroslav Čvančara, Vlastislav Janík, Václav Ledvinka, Vojtěch Šustek

Pamětní kniha 294 hrdinů a obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu

Pamětní album obsahující biogramy a fotografie 294 obětí heydrichiády popravených v Mauthausenu, provázené úvodní studií a obrazovou přílohou. KNIHU DISTRIBUUJE ARCHIV HL. M. PRAHY (www.ahmp.cz).

vydáno 2014, B5 na šířku, vázaná, 384 stran
počet barevných vyobrazení: 266
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-80-3
[20.02.14]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XII/3. Kniha pamětní města Přibyslavi 1441–1600.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2013, A4, sešit, 16 stran
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 250 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-54-4
[10.12.13]
Adéla Jůnová Macková - Hana Navrátilová - Hana Havlůjová - Libor Jůn - Lucie Storchová - Wolf B. Oerter

Českoslovenští vědci v Orientu, II. díl

Druhý a závěrečný díl monografie mapující cesty československých vědců 1. poloviny 20. století na Blízký Východ a jejich reflexi Orientu na základě jejich vlastních textů (vzpomínky, korespondence, beletrie). Jedná se o orientalistu-popularizátora Václava Zelenku, egyptologa Theodora Hopfnera, biology Jiřího Bauma a Jaroslava Petrboka, ale také sochaře Františka V. Foita. Po edicích následují doprovodné studie, které shrnují látkou obou svazků z různých pohledů (jednotlivé vědní obory, konstrukce orientální alterity, ženská reflexe Orientu). Svazek obsahuje též bibliografii a jmenný rejstřík k oběma dílům. Kniha je doporovozena barevnou obrazovou přílohou. Vydána ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

vydáno 2013, B5, vázaná, 520 stran
počet barevných vyobrazení: 26
počet černobílých vyobrazení: 5
náklad: 500 výtisků, cena 425.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-81-0
[14.11.13]
Emil Zimmler (Michaela Havelková - Jan Hozák edd.)

Moje inženýrské paměti, 1.+2. díl

„Inženýrské paměti“ vodohospodáře Emila Zimmlera (1863–1950) jsou přesvědčivým dokladem toho, že vzpomínky technika nemusejí být suchopárnou četbou. Autor v nich zachytil nejen velkou část svého profesního života, spjatého především s úsilím o splavnění vodních toků v Čechách, ale zajímavě líčí i své dětství v milovaném Nymburce, vlídné rodinné prostředí, vysokoškolská studia na pražské technice i dlouhé působení na místě státního technického úředníka na Teplicku. Dvoudílná edice vychází u příležitosti 150. výročí jeho narození (14.11.2013) v koedici s Národním technickým muzeem a Městem Nymburk.

vydáno 2013, B6, vázaná, 756 stran
počet barevných vyobrazení: 55
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 500 výtisků, cena 595.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-87271-83-4
[05.11.13]
Jaroslav Jásek

Veřejná místa pro intimní chvilky – proměny pražských veřejných záchodků

Podrobné zpracování historie pražských veřejných záchodků až do současnosti přináší publikace provázená 184 vyobrazeními.

vydáno 2013, B5, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 184
náklad: 500 výtisků, cena 333.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-86-5
[09.10.13]
Pražský sborník historický XL

vydáno 2012, B5, vázaná, 656 stran
počet barevných vyobrazení: 10
počet černobílých vyobrazení: 60
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-87271-78-0
více ] »
[02.10.13]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Východní Čechy. Svazek XIII. Kniha soudní města Česká Třebová 1375–1488 Kniha města Poličky z let 1432–1526

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2013, A4, sešit, 28 stran
počet černobílých vyobrazení: 39
náklad: 250 výtisků, cena 99.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-54-4
[26.09.13]
Alice Kraemerová

Jak komunikovat s Japonci aneb Nebuďme xenofobní

Kniha o současném životě Japonců, jejich kultuře, zvláštnostech chování a zvyků. Autorka se snaží na základě svých znalostí a zkušeností postihnout nejzákladnější zvyklosti, s nimiž se můžete v Japonsku setkat jako turisté, manažeři či zaměstnanci. Publikace, psaná čtivou formou, je vybavena originálními kresbami gest a barevnými fotografiemi, pořízenými autorkou v Japonsku. Knihu vydáváme ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2013, A5, brožovaná, 220 stran
počet barevných vyobrazení: 50
počet černobílých vyobrazení: 69
náklad: 500 výtisků, cena 210.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-82-7
[25.08.13]
Documenta Pragensia XXXI. Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby

Stati a rozšířené příspěvky z 29. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy, uspořádané ve spolupráci s Institutem mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy ve dnech 12. a 13. října 2010 v Clam-Gallasově paláci v Praze

vydáno 2012, A5, brožovaná, 600 stran
počet černobílých vyobrazení: 35
náklad: 550 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-75-9
více ] »
[14.08.13]
Jana Ratajová - Lucie Storchová

Děti roditi jest božské ovotce. Gender a tělo v českojazyčné babické literatuře raného novověku

Edice pěti raně novověkých spisů zabývajících se těhotenstvím a rozením dětí (16.-18. století). Doprovozeno vysvětlivkami, dvěma slovníčky a studií, jež analyzuje "genderování" těla v porodnických příručkách. Jde o čtvrtý, závěrečný svazek ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

vydáno 2013, B5, vázaná, 660 stran
počet černobílých vyobrazení: 65
náklad: 500 výtisků, cena 470.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-76-6
[17.07.13]
Veronika Kucrová

Libeř v raném novověku

Libeř leží nedaleko jižních hranic Prahy, v údolí zlatonosného Zahořanského potoka. Osídlení oblasti sahá až k počátkům našeho letopočtu, velký význam měla stará stezka spojující rakouské země, jih Čech a Prahu. Kniha se zabývá celkovým studiem podoby drobného sídla v zázemí Prahy v raném novověku – rozvojem intravilánu, extravilánu, populačním vývojem i pomístními názvy.

vydáno 2013, A5, brožovaná, 196 stran
počet černobílých vyobrazení: 30
náklad: 200 výtisků, cena 196.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-67-4
[11.07.13]
Jan Kilián (ed.)

Paměti krupského měšťana Michela Stüelera (1629-1649)

Rozsáhlá paralelní německo-česká edice pamětí Michela Stüelera, měšťana podkrušnohorského městečka Krupky, z období třicetileté války. Autor - koželuh, hodnostář městské samosprávy, zpěvák literátského bratrstva - zachycuje každodenní realitu podhorského městečka na hranicích se Saskem v období války, rekatolizace a hospodářského rozvratu. Doprovozeno pečlivou úvodní studií, poznámkami a rejstříky. Kniha vychází ve spolupráci s Regionálním muzeem v Teplicích.

vydáno 2013, B5, vázaná, 848 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 400 výtisků, cena 590.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-74-2
[12.06.13]
Matěj Stropnický

Myslet socialismus bez tanků. Svoboda slova ve střed/tu zájmů československého roku 1968

Diskurzivní analýza různých koncepcí svobody slova v období pražského jara 1968, jež se snaží překonat určitý interpretační nihilismus a najít tak mj. inspiraci pro dnešek. Autor nachází pět různých názorových pozic: dogmatickou, reformní, realistickou, pozici nepojmenovaných a koncepci radikálně demokratickou.

vydáno 2013, A5, brožovaná, 164 stran
náklad: 800 výtisků, cena 165.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-79-7
více ] »
[03.06.13]
kolektiv autorů

PRŮVODCE PO RAKOUSKÉM STÁTNÍM ARCHIVU VE VÍDNI PRO ČESKÉHO NÁVŠTĚVNÍKA

Rakouský státní archiv ve Vídni je nepochybně jednou z klíčových zahraničních institucí, která uchovává prvořadé archivní prameny pro dějiny českých zemí, a to zejména pro období 1526–1918, kdy byly součástí habsburské monarchie. Tento průvodce jistě každému zájemci usnadní první kroky jeho bádání.

vydáno 2013, B5, vázaná, 912 stran
náklad: 500 výtisků, cena 650.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-77-3
[07.05.13]
Božena Kopičková

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. TOMUS VI, Fontes archivi publici Litomericensis

Regesta Bohemiae et Moraviae – edice historických pramenů v podobě výtahů (regestů) z listin české provenience. Mnohasvazkový ediční podnik bude po svém dokončení zachycovat listiny od roku 600 do konce vlády Václava IV. Započal jej vydávat v roce 1855 Karel Jaromír Erben. Od doby vlády krále Václava IV. je kvůli nárůstu počtu listin dílo vydáváno podle jednotlivých archivů a nese název Regesta Bohemiet et Moraviet aetatis Venceslai IV. Předkládaný šestý svazek zachycuje listiny Státního oblastního archivu v Litoměřicích. Spolek Scriptorium se již posedmé spolupodílí na vydání tohoto stěžejního edičního podniku české historiografie.

vydáno 2013, A4, brožovaná, 120 stran
náklad: 400 výtisků, cena 277.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-87271-69-8
více ] »
[04.05.13]
Marie Červinková-Riegrová

Zápisky II (1885-1886)

Druhý svazek edice deníkových zápisků české spisovatelky a libretistky Marie Červinkové-Riegrové (1854–1895), dcery českého politika Františka Ladislava Riegra. Celá edice bude mít 4 svazky a bude obsahovat zápisky z let (1880–1891). Knihu vydáváme ve spolupráci s Národním archivem a Masarykovým ústavem-Archivem AV ČR.

vydáno 2013, B5, vázaná, 588 stran
náklad: 400 výtisků, cena 490.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-71-1
[30.04.13]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA IV. – Milosrdenství ve středověkých městech

Příspěvky ze semináře konaného v roce 2009 vycházejí jako součást řady Documenta pragensia supplementa.

vydáno 2013, A5, brožovaná, 192 stran
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-72-8
více ] »
[31.03.13]
Vojtěch Šustek (ed.)

Atentát na Reinharda Heydricha a druhé stanné právo na území tzv. protektorátu Čechy a Morava. Edice historických dokumentů. Svazek 1

První svazek komentované edice více než 500 německojazyčných dokumentů, vzniklých v okruhu působnosti německé politické a policejní správy v tzv. protektorátu Čechy a Morava nebo v ústředních německých úřadech v Berlíně. Dokumenty, z nichž naprostá většina vychází knižně vůbec poprvé, jsou opatřeny doslovným českým překladem. První svazek je vybaven obsáhlou úvodní studií a editované dokumenty jsou rozděleny do dvou částí: I. Akce Anthropoidu a domácí rezistence proti Heydrichovi; II. Situační zprávy velitele bezpečnostní policie a bezpečnostní služby v protektorátu.

vydáno 2012, B5, vázaná, 1196 stran
počet černobílých vyobrazení: 103
náklad: 750 výtisků, cena 759.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-47-6
[09.01.13]
Olga Fejtová

„Já pevně veřím a vyznávám…“ Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské

Monografie věnující se tématu rekatolizace na Novém Městě pražském v kontextu nábožensko politickém, správním, sociálně ekonomickém i z hlediska soukromého každodenního života měšťanů. Věnuje se zevrubně i vymezení základních pojmů a obsahuje podrobný přehled pramenů a literatury.

vydáno 2012, B5, vázaná, 336 stran
počet barevných vyobrazení: 1
počet černobílých vyobrazení: 48
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-66-7
[13.12.12]
Adam Votruba

Lidové písně z Kouřimska

Základem publikace je soubor lidových písní z Kouřimska, jež pocházejí ze starších sbírek českých lidových písní, z dosud nepublikovaných rukopisů, ale i z vlastních sběrů autora, prováděných v letech 1999-2012. Soubor je doprovozen poznámkami a přílohami (tabulky, mapky, grafy) a také odbornou studií. Knihu doprovází barevná obrazová příloha. Vloženo bude CD s nahrávkami písní. Publikaci vydáváme ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2012, A5, vázaná, 368 stran
počet barevných vyobrazení: 30
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 350 výtisků, cena 340.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-70-4
[04.12.12]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XII/2 Kniha pamětní města Pelhřimova 1417–1575.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2012, A4, sešit, 16 stran
počet černobílých vyobrazení: 24
náklad: 250 výtisků, cena 78.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-53-7
[01.10.12]
Michal Dragoun - Jindřich Marek

Rukopisné zlomky Knihovny Národního muzea. Sbírky Adolfa Patery a Čeňka Zíbrta

Katalog dvou sbírek rukoposných zlomků v Knihovně Národního muzea, které nebyly dosud katalogizovány. Kniha volně navazuje na loni vydaný "Soupis středověkých rukopisů KNM. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse" od M. Dragouna. Publikace opět obsahuje úvodní studie, anglická resumé a podrobné rejstříky. Vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2012, 190×270 mm, vázaná, 440 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 450 výtisků, cena 220.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-68-1
[30.08.12]
Martin Borýsek - Jana Daňhelová - Bořivoj Marek - Jan Morávek - Martina Vaníková - Eva Zezulková

ROSACIOLA / Liber discipuli

Moderně pojatá cvičebnice latiny, jež se inspiruje postupy běžnými u živých jazyků a snaží se tak učinit výuku latiny atraktivní. Proto také obsahuje četná vyobrazení, křížovky apod. Příručku připravil kolektiv mladých absolventů latiny, který v roce 2007 založil divadelní společnost Lupa nostra (www.lvpanostra.net). Zároveň s touto cvičebnicí pro žáky vycházíé též příručka pro učitele Liber magistri. Kniha vyjde na přelomu srpna a září 2012.

vydáno 2012, A4, brožovaná, 66 stran
počet barevných vyobrazení: 58
počet černobílých vyobrazení: 18
náklad: 200 výtisků, cena 130.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-63-6
více ] »
[30.08.12]
Martin Borýsek - Jana Daňhelová - Viktor Hruška - Bořivoj Marek - Jan Morávek - Martina Vaníková - Eva Zezulková

ROSACIOLA / Liber magistri

Píručka pro učitelem latiny, která tvoří komplet se studentskou cvičebnicí Liber discipuli. Obsahuje klíč ke cvičením, tajenky křížovek a další konzultační materiál pro vyučující.

vydáno 2012, A4, brožovaná, 64 stran
počet barevných vyobrazení: 18
počet černobílých vyobrazení: 3
náklad: 120 výtisků, cena 130.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-64-3
[10.08.12]
Pražský sborník historický XXXIX

vydáno 2011, B5, vázaná, 524 stran
počet barevných vyobrazení: 28
počet černobílých vyobrazení: 24
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-87271-65-0
více ] »
[21.06.12]
Adéla Jůnová Macková - Hana Navrátilová - Lucie Storchová - Hana Havlůjová - Libor Jůn

Českoslovenští vědci v Orientu, I. díl

První díl dvoudílné monografie mapující cesty československýzch vědců 1. poloviny 20. století na Blízký Východ a jejich reflexi Orientu na základě jejich vlastních textů (vzpomínky, korespondence, beletrie). Jedná se o orientalisty (Felix Tauer), egyptology (Ludmila Matiegková, František Lexa, Jaroslav Černý) a biology (Jiří Baum, Jan Obenberger). Nejrozsáhlejší je edice Tauerových vzpomínek na pobyty v Istanbulu ve 20.-30. letech 20. století. Ostatní vědci jsou přiblíženi formou studií a výběrových edic korespondence. V roce 2013 vyjde druhý svazek, který bude obsahovat též bibliografii a rejstříky k oběma svazkům. Kniha je doporovozena barevnou obrazovou přílohou. Vydáváme ji ve spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.

vydáno 2012, B5, vázaná, 424 stran
počet barevných vyobrazení: 21
počet černobílých vyobrazení: 12
náklad: 500 výtisků, cena 355.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-62-9
[21.06.12]
Josef Merkl (vyd. Marek Ďurčanský - Tomáš Rataj - Igor Votoupal)

Dějiny královského města Nymburka

Med. Dr. Josef Merkl (1761–1833), lékař, nymburský purkmistr a regionální dějepisec zabývající se historií města Nymburka. Je autorem německy psaného rukopisného díla Dějiny královského města Nymburka (Geschichte der k. Stadt Nimburg), které je formou kritické edice a českého překladu zpřístupněno v této knize. Merklovo dílo představuje první pokus o ucelené podání dějin města od počátků až do autorovy současnosti. Připojeny jsou dvě textové přílohy (Merklův kratší text "Kniha pamětní" a dopis F. J. Vaváka Merklovi). Kniha je vybavena rozsáhlým kritickým aparátem, rejstříky a barevnými vyobrazeními. Publikaci vydáváme ve spolupráci s městem Nymburk.

vydáno 2012, A5, vázaná, 280 stran
počet barevných vyobrazení: 40
náklad: 700 výtisků, cena 345.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-59-9
[21.06.12]
Jaroslava Mendelová

LIBRI CIVITATIS VI. – Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1582–1657

Regestová edice rukopisů Archivu hl. m. Prahy obsahujících přijetí měšťanů na Novém Městě pražském provázená úvodní studií, rejstříkem a ukázkou rukopisů.

vydáno 2012, B5, vázaná, 864 stran
počet černobílých vyobrazení: 12
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-87271-60-5
[21.06.12]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XII/1 Kniha trhová města Jindřichova Hradce 1485–1531 Kniha přípovědí města Jindřichova Hradce 1499, 1520–1552 Kniha příjmů a vydání purkmistrů města Jindřichova Hradce 1487–1537

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2012, A4, sešit, 22 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 250 výtisků, cena 90.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-52-0
[21.06.12]
Kateřina Jíšová – Marek Lašťovka – Barbora Lašťovková – Josef Třikač

Pražský uličník – Encyklopedie názvů pražských veřejných prostranství – 3. DÍL

Pokračování úspěšné encyklopedie vydané v letech 1997 a 1998, které obsahuje: Nově schválené názvy, prodloužení a přejmenování ulic z let 1998–2011, opravy a doplňky k 1. a 2 . dílu, rejstřík německých názvů (jak z období okupace, tak historických). Bohatá obrazová dokumentace zahrnuje nejen pohledy na ulice, ale také portréty méně známých osob, historické plány a prameny.

vydáno 2012, A5, vázaná, 320 stran
počet černobílých vyobrazení: 94
náklad: 1500 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-50-6
[28.05.12]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXX - Evropská velkoměsta mezi koncem války světové a války studené (1945-1989)

Stati a rozšířené příspěvky z 28. vědecké konference Archivu hl. m. Prahy (2009).

vydáno 2011, A5, brožovaná, 552 stran
počet černobílých vyobrazení: 70
náklad: 550 výtisků, cena 285.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-43-8
více ] »
[26.04.12]
Věra Beránková, Karel Beránek

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. TOMUS V – Fontes archivi nationalis, PARS I – Litterae monasteriorum, FASCICULLUS 3 – INDEX

vydáno 2012, A4, brožovaná, 320 stran
náklad: 400 výtisků, cena 454.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-87271-58-2
více ] »
[19.03.12]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA II. – Kapituly v zemích Koruny české a v Uhrách ve středověku

Příspěvky ze semináře konaného v roce 2008 vycházejí jako součást řady Documenta pragensia supplementa.

vydáno 2011, A5, brožovaná, 304 stran
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 450 výtisků, cena 200.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-51-3
[14.03.12]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA III. – Obecné dobré velebiti, zlé tupiti a lidské spravedlnosti fedrovati… Výbor statí Jaroslavy Mendelové k dějinám městské správy

Sborník vydaný k životnímu jubileu autorky.

vydáno 2012, A5, brožovaná, 336 stran
počet černobílých vyobrazení: 12
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-49-0
[20.02.12]
Vít Aschenbrenner

Hudebně-liturgický provoz jezuitské koleje v Klatovech v 18. století

První monografie, která všestranně dokumentuje hudební aktivity jezuitské koleje v Klatovech (zrušené 1773). Autor na základě důkladných analýz celé škály pramenů mapuje veškeré aktivity spojené s hudební produkcí. Problematika je zasazena do různých kontextů - kulturněhistorického, regionalistického, personálního i do souvislostí dějin jezuitského řádu. Z tohoto důvodu má text co říci různým typům odborného i laického publika – hudebním historikům, hudebníkům, historikům i zájemcům o hudební, kulturní a regionální dějiny. Práce je vybavena několika textovými přílohami, evidujícími např. hudební skladby z Klatov, osoby spjaté s hudebním provozem apod. Připojena je barevná obrazová příloha. Kniha vychází ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni. Na knižních pultech se objeví kolem 20. 2.

vydáno 2011, B5, brožovaná, 412 stran
počet barevných vyobrazení: 15
náklad: 300 výtisků, cena 375.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-57-5
[20.12.11]
Zdeněk R. Nešpor

REPUBLIKA SOCIOLOGŮ. Zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce

Dosud chybějící příručka k dějinám české a slovenské sociologie v letech 1918-1948. Jedná se o období, v němž nebývalé velké množství vyškolených sociologů působilo v politickém životě a významných správních funkcích československého státu. První prezident T. G. Masaryk je považován za zakladatele české sociologie. Práce je vybavena podrobnou bibliografií a jmenným rejstříkem.

vydáno 2011, B5, vázaná, 308 stran
náklad: 400 výtisků, cena 270.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-48-3
[15.12.11]
Jana Pažoutová

„Francouzský“ požář Prahy (1689)

Odborná a zároveň poutavá monografie o méně známém (oproti malostranskému požáru roku 1541), avšak stejně rozsáhlém požáru, který zasáhl Staré a Nové Město v roce 1689.

vydáno 2011, B5, vázaná, 200 stran
počet barevných vyobrazení: 3
počet černobílých vyobrazení: 22
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-45-2
[11.11.11]
PRAŽSKÉ ROKOKO. Kulturní a společenský život v Praze 1740-1791

Doprovodná publikace ke stejnojmenné výstavě, kterou pořádá Archiv hl. m. Prahy a Muzeum hl. m. Prahy a která se koná od 16. 11. 2011 do 22. 1. 2012 v Clam-Gallasově paláci v Praze. Publikaci vydává Archiv hl. m. Prahy ve Scriptoriu. Distribuuje Archiv hl. m. Prahy.

vydáno 2011, 20×22 cm, brožovaná, 162 stran
počet barevných vyobrazení: 97
náklad: 600 výtisků, cena 260.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-87271-41-1
[26.10.11]
Josef Nuhlíček (k vydání připravili a doplnili: Ivan Hlaváček a Markéta Marková)

Veřejní notáři v českých městech, zvláště v městech pražských až do husitské revoluce

Moderní vydání disertace českého historika a archiváře Josefa Nuhlíčka (1910–1977), která vznikla na počátku druhé světové války. Její připravované vydání tiskem nebylo plně realizováno, proto jde vpodstatě o první knižní vydání. Práce se zabývá dějinami předhusitského veřejného notariátu v Čechách, převážně v pražských městech. Významnou součást knihy představuje seznam pramenně doložených notářů působících v českých zemích v letech 1280–1435; původní Nuhlíčkův seznam (598 položek) byl editory rozšířen na počet přesahující 1400 notářů. Práce je doplněna výběrovou bibliografií k tématu a ilustrována reprodukcemi vybraných notářských znamení a notářských listin (instrumentů). Vydavatelé: Notářská komora České republiky a Scriptorium.

vydáno 2011, B5, vázaná, 392 stran
počet barevných vyobrazení: 14
počet černobílých vyobrazení: 35
náklad: 1 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-41-4
[10.10.11]
DOCUMENTA PRAGENSIA SUPPLEMENTA I. Průvodce třiceti ročníky sborníku Documenta Pragensia. Přehled obsahu a bibliografický soupis

vydáno 2011, A5, brožovaná, 208 stran
náklad: 550 výtisků, cena 165.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-44-5
[26.09.11]
Hana Pátková (za spolupráce Aleše Pořízky a Věry Smolové)

Liber vetustissimus Antiquae Civitatis Pragensis 1310–1518

Edice nejstarší pražské městské knihy provázená úvodem, vyobrazeními a DVD s fotoedicí.

vydáno 2011, A4, vázaná, 640 stran
počet barevných vyobrazení: 32
počet černobílých vyobrazení: 67
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-40-7
[26.09.11]
Zdeňka Kokošková – Jaroslav Pažout – Monika Sedláková

PRACOVALI PRO TŘETÍ ŘÍŠI – Nucené pracovní nasazení českého obyvatelstva Protektorátu Čechy a Morava pro válečné hospodářství Třetí říše (1939–1945)

Edice dokumentů s historickým úvodem Jaroslava Kokošky

vydáno 2011, B5, vázaná, 464 stran
počet černobílých vyobrazení: 28
náklad: 400 výtisků, cena 425.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-39-1
[31.08.11]
Michal Dragoun

Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse

Odborně zpracovaný katalog středověkých rukopisů KNM, jež nejsou obsaženy ve starších publikovaných katalozích (čili především rukopisů získaných po roce 1916). Zvláštní pozornost si zaslouží dva větší knihovní celky - sbírky Eduarda Langera a Otokara Kruliše-Randy, jimž je věnována samostatná úvodní studie. Kniha je vybavena podrobnými rejstříky (jazykový, chronologický, incipitů, jmenný, místní a věcný, písařů, vlastníků). Publikace vychází ve spolupráci s Národním muzeem.

vydáno 2011, 190×270 mm, vázaná, 640 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 450 výtisků, cena 430.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-37-7
[09.08.11]
Pražský sborník historický XXXVIII

vydáno 2010, B5, vázaná, 588 stran
počet černobílých vyobrazení: 31
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-87271-35-3
více ] »
[21.07.11]
Jaroslava Mendelová

LIBRI CIVITATIS V. – Knihy měšťanských práv na Novém Městě pražském 1518–1581

Regestová edice rukopisů Archivu hl. m. Prahy obsahujících přijetí měšťanů na Novém Městě pražském provázená úvodní studií, rejstříkem a ukázkou rukopisů.

vydáno 2011, B5, vázaná, 512 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 350 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Libri civitatis
ISBN 978-80-87271-30-6
[30.06.11]
Michal Pullmann

Konec experimentu. Přestavba a pád komunismu v Československu

Studie se zabývá dynamikou přestavby v Československu 1985–1989. Představuje jednak první přehled dějin československé přestavby, jednak analyzuje předpoklady pozdějšího zhroucení diktatury. Podle ústředního argumentu se v přestavbě hroutil nikoliv systém útlaku, ale rozpadala se schopnost aktérů dosahovat na každodenní úrovni konsensu o základních otázkách existujícího uspořádání. Historickosémantická metoda je zde použita pro rozkrytí procesu, v němž se rozpadal hypernormalizovaný jazyk 80. let a v němž došlo ke specifické implozi státněsocialistického establishmentu. Vzhledem k velkému zájmu o tuto publikaci jsme 29. června 2011 vydali dotisk v nákladu 300 ks.

vydáno 2011, A5, brožovaná, 248 stran
náklad: 400 výtisků, cena 215.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-31-5
[14.06.11]
Jiří Just

Archiv Matouše Konečného Svazek I. Část 1. „Hned jsem Vám naschvalí poslíka svého vypravil.“ Kněžská korespondence Jednoty bratrské z českých diecézí z let 1610–1618

Za „nález století“ bezpochyby můžeme označit archiv posledního mladoboleslavského bratrského biskupa Matouše Konečného, odkrytý v srpnu 2006 v budově bývalého minoritského konventu a někdejšího sídla bratrských biskupů „na Karmeli“ v Mladé Boleslavi. Jeho první část je edičně zpřístupněna v tomto svazku, je provázena úvodní studií, bohatým aprátem a barevnou obrazovou přílohou.

vydáno 2011, B5, vázaná, 352 stran
počet barevných vyobrazení: 22
náklad: 400 výtisků, cena 385.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-32-2
[14.06.11]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXIX – Ztracená blízkost. Praha - Norimberk v proměnách staletí

Stati a rozšířené příspěvky z 27. vědecké konference Archivu hl. m. Prahy (2008).

vydáno 2010, A5, brožovaná, 804 stran
počet barevných vyobrazení: 27
počet černobílých vyobrazení: 58
náklad: 550 výtisků, cena 341.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-34-6
více ] »
[14.06.11]
Jana Ratajová - Lucie Storchová

Žádná ženská člověk není. Polarizace genderů v českojazyčné literatuře 2. poloviny 18. století

Edice několika převážně drobných spisů o ženství a genderových vztazích z období mezi koncem 17. a koncem 18. století. Doprovozeno vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou proměn a kontinuity konstrukce genderu v české literatuře 18. století. Publikace je třetím svazkem čtyřsvazkové ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

vydáno 2011, B5, vázaná, 496 stran
počet černobílých vyobrazení: 28
náklad: 500 výtisků, cena 339.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-26-1
[14.06.11]
Lucie Storchová

Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích

Původní důkladná monografie, v níž autorka analyzuje tvorbu českých latinsky píšících humanistů jako formalizovaný diskursivní modus. Dále analyzuje humanistické literární pole v českých zemích a textové utváření učenecké komunity. Práce tak přináší razantní odklon od všech dosavadních interpretací raně novověkého humanismu v české vědě (jež zároveň také analyzuje na pozadí jejich metanarativních předpkladů) a znamená zásadní konceptuální průlom. Kniha je částečně přepracovanou verzí disertační práce obhájené roku 2009 na Fakultě humanitních studií UK v Praze, za niž byla autorka odměněna Bolzanovou cenou pro rok 2009, udělovanou rektorem UK.

vydáno 2011, B5, vázaná, 544 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 350 výtisků, cena 420.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-23-0
[14.06.11]
Zdeněk Jelínek - Jaroslav Čvančara - Libor Pařízek - Josef Plzák

Operace SILVER A. Druhé, rozšířené a aktualizované vydání, doplněné obrazovou přílohou Jaroslava Čvančary a studiemi Libora Pařízka: Jiří Potůček, radiotelegrafista Silver A a Josefa Plzáka: Analýza agenturního rádiového spojení se stanicí Libuše

Monografie Operace Silver A patří k nejvýznamnějším dílům již zesnulého historika Zdeňka Jelínka, jednoho z největších odborníků na dějiny československé protiněmecké rezistence v letech 1939 až 1945. Původní text z roku 1992 byl upřesněn a doplněn editorem nového vydání, Vojtěchem Šustkem. Dalším obohacením je nová fotografická příloha sestavená Jaroslavem Čvančarou. K reeditované monografii je dále připojena studie Libora Pařízka, v níž autor seznamuje čtenáře s výsledky detailního výzkumu závěru životního dramatu parašutisty Potůčka a jeho ukrývatelů na Bohdašíně a v Končinách u Červeného Kostelce. Další připojenou prací je studie Josefa Plzáka, v níž se autor zabývá problematikou agenturní radiotelegrafie v roce 1942.

vydáno 2010, B5, vázaná, 404 stran
počet černobílých vyobrazení: 156
náklad: 900 výtisků, cena 396.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-28-5
více ] »
[31.05.11]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXVIII – Život pražských paláců. Šlechtické paláce jako součást městského organismu od středověku na práh moderní doby

Stati a rozšířené příspěvky z 26. vědecké konference Archivu hl. m. Prahy (2007).

vydáno 2009, A5, brožovaná, 1068 stran
počet barevných vyobrazení: 137
počet černobílých vyobrazení: 122
náklad: 550 výtisků, cena 399.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-15-5
více ] »
[02.05.11]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek XI. Pamětní kniha města Prachatic (1371) 1373–1590. Pamětní kniha města Vimperka 1476–1681. Sirotčí kniha města Netolic 1496–1558. Pamětní kniha města Pacova 1473–1709.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2010, A4, sešit, 20 stran
počet černobílých vyobrazení: 20
náklad: 200 výtisků, cena 90.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-29-2
[18.04.11]
Jana Vojtíšková

Písemná komunikace mezi českými královskými městy v době předbělohorské na příkladu Nového Města pražského a polabského pětiměstí

Monografie přináší analýzu oficiální komunikace českých královských měst v době předbělohorské na základě rozboru městských register, a to na příkladu styků Nového Města pražského a polabských měst Českého Brodu, Kouřimi, Kolína, Nymburka a Kutné Hory. Knihu doprovází příloha s edicí vybraných ukázek zápisů v registrech i několika originálně dochovaných dobových listů - misivů ("listů posélacích").

vydáno 2011, A5, vázaná, 344 stran
náklad: 400 výtisků, cena 285.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-33-9
[28.01.11]
Veronika Čapská

Představy společenství a strategie sebeprezentace. Řád servitů v habsburské monarchii (1613-1780)

Původní monografie, vycházející z autorčiny disertační práce, která sleduje osudy řádu servitů na území habsburského středoevropského soustátí z hlediska prostředků utváření komunity jakožto kulturního konstruktu (imagined community). Kniha je bohatě doprovozena barevným obrazovým materiálem, který slouží jako významný pramen pro vědeckou analýzu.

vydáno 2011, A5, vázaná, 304 stran
počet barevných vyobrazení: 51
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 500 výtisků, cena 330.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-30-8
[03.01.11]
Nela Hesová - Lumír Gatnar - Eva Mikolášová - Radka Taucová

Bibliografie české knižní sociologické literatury (do roku 2009)

vydáno 2010, A5, brožovaná, 240 stran
náklad: 300 výtisků, cena 130.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-27-8
[03.01.11]
Adam Votruba

Pravda u zbojníka. Zbojnictví a loupežnictví ve střední Evropě

Původní monografie, vycházející z autorovy disertační práce, která se pokouší o komplexní uchopení sociálního fenoménu zbojnictví a loupežnictví ve středoevropském regionu na základě lidové slovesnosti (písně, pověsti). Kniha bude doprovozena tabulkami a grafy, rozsáhlá příloha přinese vybrané písně a pověsti a také zevrubný katalog pověstí.

vydáno 2010, B5, vázaná, 516 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 6
náklad: 500 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-25-4
[06.12.10]
Veronika Středová

František Kutnar a strukturalismus v interpretaci sociálních a hospodářských dějin

Monografie vycházející z autorčiny rigorózní práce sleduje teoretické a metodologické myšlení českého historika 20. století Františka Kutnara. V centru zájmu stojí především jeho strukturálně funkční pojetí historického faktu, které představuje v podstatě ojedinělou (a dnes pozapomenutou) inspiraci strukturalistickým myšlením, k jehož hlavním protagonistům ve světové historiografii patří známá francouzská historická škola Annales.

vydáno 2010, A5, brožovaná, 104 stran
náklad: 300 výtisků, cena 100.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-21-6
[08.11.10]
AD FONTES

propagační publikace k výsledkům grantu na digitalizaci fondů Archivu hl. m. Prahy

vydáno 2010, 210×210, brožovaná, 108 stran
počet barevných vyobrazení: 33
náklad: 750 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-24-7
[13.10.10]
Zdeněk R. Nešpor a kol.

Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu?

Původní monografie o vývoji náboženství a religiozity jako sociálního jevu v českých zemích v průběhu "dlouhého" 19. století (vymezeného Francouzskou revolucí či u nás josefínskými reformami a první světovou válkou). Předmětem zájmu je jak dominantní římskokatolická zbožnost, tak "povolené alternativy" v podobě evangelictví a židovství, tak ovšem i další, marginální náboženské směry, které se začaly nově uplatňovat v českých zemích (od starokatolíků či pravoslaví až po spiritismus a - s náboženstvím srovnatelné - antiklerikální hnutí).

vydáno 2010, B5, vázaná, 328 stran
počet barevných vyobrazení: 10
počet černobílých vyobrazení: 78
náklad: 400 výtisků, cena 275.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-22-3
[30.06.10]
Karel Kramerius (Marcela Kalašová - ed.)

Putování po českých hradech (1814-1818)

Paralelní česko-německá edice tří cestovních deníků mladého Karla Krameria (jednoho ze synů Václava Matěje Krameria), které zachycují jeho prázdninové cesty po Čechách. Hlavním (ač ne jediným) cílem jeho cest byly hrady či hradní zříceniny jako předmět raného romantického zájmu o památky dávné minulosti. Text deníků doprovodil Kramerius kresbami hradů, jež jsou také součástí edice. Edice je vybavena důkladným poznámkovým aparátem a doprovozena rozsáhlou úvodní studií o životních osudech Karla Krameria a fenoménu romantického putování na hrady.

vydáno 2010, B6, vázaná, 628 stran
počet barevných vyobrazení: 5
počet černobílých vyobrazení: 47
náklad: 500 výtisků, cena 395.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-87271-20-9
více ] »
[03.06.10]
Karel Nováček a kol.

Kladrubský klášter 1115–1421 – Osídlení – Architektura – Artefakty

Kniha zhodnocuje výsledky mnohaletých výzkumů v areálu benediktýnského kláštera v Kladrubech u Stříbra a podává, především na základě archeologických pramenů, obraz vnějšího působení této vlivné církevní instituce v prvním významném období své existence (od 12. století do počátku husitských válek). Výpravná, bohatě ilustrovaná publikace se zaměřuje zejména na románskou a gotickou architekturu kláštera, na jednotlivé kategorie drobných nálezů, dokládající různé aspekty každodenního života konventu, a na pohřbívání v klášterním areálu. Velká pozornost je věnována vývoji hospodářského zázemí a vzniku klášterního panství.

vydáno 2010, 215×300, vázaná, 406 stran
počet barevných vyobrazení: 41
počet černobílých vyobrazení: 223
náklad: 700 výtisků, cena 520.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-18-6
[01.06.10]
Pražský sborník historický XXXVII

vydáno 2009, B5, vázaná, 532 stran
počet černobílých vyobrazení: 36
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-87271-19-3
více ] »
[02.03.10]
Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Booden (Veronika Čapská, Veronika Marková - edd.)

Deníkové rodinné záznamy (1785–1808)

Paralelní česko-německá edice rodinných záznamů slezské šlechtičny z přelomu 18. a 19. století, doprovázená důkladnou úvodní studií. Publikace poskytuje nevšední vhled do každodennosti provinciální šlechty habsburské říše na prahu moderní doby.

vydáno 2009, B6, vázaná, 240 stran
počet barevných vyobrazení: 24
počet černobílých vyobrazení: 6
náklad: 500 výtisků, cena 242.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-87271-17-9
[02.03.10]
Aleš Skřívan ml.

Československý vývoz do Číny 1918–1992

vydáno 2009, A5, vázaná, 488 stran
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 300 výtisků, cena 488.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-12-4
[02.03.10]
Jana Ratajová, Lucie Storchová (edd.)

Žena není příšera, ale nejmilejší stvoření Boží

Diskursy manželství v české literatuře raného novověku. Edice šesti spisů o manželství ze 16. a 17. století doprovozená vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou genderu v české literatuře raného novověku. Publikace je druhým svazkem čtyřsvazkové ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

vydáno 2009, B5, vázaná, 824 stran
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 500 výtisků, cena 484.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-08-7
[02.03.10]
Eva Šmilauerová

Poděbrady v proměnách staletí 1. díl do roku 1850

Druhé opravené vydání prvního dílu dějin Poděbrad

vydáno 2009, A5, vázaná, 248 stran
počet barevných vyobrazení: 30
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-16-2
[02.03.10]
ROMA – PRAGA * PRAHA – ŘÍM Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové

Sborník příspěvků vychází jako supplemento 2008 Bollettina dell’ Istituto Storico Ceco di Roma ve spolupráci Historického ústavu AV ČR, Filosofické fakulty UK, Filosofického ústavu AV ČR, Kabinetu pro klasická studia Filosofického ústavu AV ČR, Centra medievistických studiíí a našeho spolku.

vydáno 2009, A5, brožovaná, 464 stran
náklad: 400 výtisků, cena 250.00 Kč
ediční řada: jubilejní sborníky
ISBN 978-80-87271-14-8
[02.03.10]
Jaroslava Mendelová

Dekrety reformační komise pro Nové Město pražské z let 1627–1629

Vědecká edice rukopisu č. 817 ze sbírky Archivu hl. m. Prahy, provázená úvodní studií, seznamem měšťanů vyzývaných ke konverzi a obsáhlým komentovaným rejstříkem.

vydáno 2009, B5, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-10-0
[02.03.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXVII – Město a intelektuálové. Od středověku do roku 1848

Sborník statí a rozšířených příspěvků z 25. vědecké konference Archivu hl. m. Prahy (2006).

vydáno 2008, A5, brožovaná, 1136 stran
počet černobílých vyobrazení: 56
náklad: 550 výtisků, cena 327.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-87271-06-3
více ] »
[02.03.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXVI – Evropská velkoměsta za druhé světové války

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 2007, A5, brožovaná, 704 stran
počet černobílých vyobrazení: 83
náklad: 550 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-93-7
[02.03.10]
HISTORIE 2007

Sborník prací z 13. celostátní studentské vědecké konference konané 6. a 7. prosince 2007 v Praze

vydáno 2008, A5, brožovaná, 352 stran
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 200 výtisků, cena 180.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-02-5
[02.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Jižní Čechy. Svazek X. Městské knihy města Českého Krumlova 1424–1522

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2009, A4, sešit, 20 stran
počet černobílých vyobrazení: 17
náklad: 250 výtisků, cena 85.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-13-1
[02.03.10]
Guillebert de Lannoy (Jaroslav Svátek, Martin Nejedlý, Olivier Marin a Pavel Soukup - edd.)

Cesty a poselstva

Moderní česká edice cestopisných zápisků burgundského šlechtice Guilleberta de Lannoy (1386–1462), který procestoval prakticky celou Evropu a Blízký Východ. Doprovozeno rozsáhlým a čtivým úvodem do problematiky. Vydáno ve spolupráci s Centrem medievistických studií AV ČR a UK v Praze.

vydáno 2009, A5, vázaná, 264 stran
počet barevných vyobrazení: 34
počet černobílých vyobrazení: 77
náklad: 500 výtisků, cena 313.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-11-7
více ] »
[02.03.10]
Marie Červinková-Riegrová

Zápisky I (1880–1884)

Edice deníkových zápisků české spisovatelky a libretistky Marie Červinkové-Riegrové (1854–1895), dcery českého politika Františka Ladislava Riegra. První svazek zamýšlené čtyřsvazkové řady, jež bude obsahovat zápisky z let (1880–1891). Vydáno ve spolupráci s Národním archivem.

vydáno 2009, B5, vázaná, 712 stran
počet černobílých vyobrazení: 18
náklad: 400 výtisků, cena 580.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-87271-07-0
[02.03.10]
Petr Kopička, Oldřich Kotyza

Paměti Roudnických měšťanů. Brodští a Jílkové

První svazek ediční řady Státního oblastního archivu v Litoměřicích – Edice a studie – obsahuje edice pamětí Samuela Bernarda a Václava Mikuláše Brodských (1718–1782) a rodiny Jílků (1699–1828). Edice je provázena zevrubnou úvodní studií.

vydáno 2009, B5, vázaná, 280 stran
počet barevných vyobrazení: 8
počet černobílých vyobrazení: 35
náklad: 400 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: Edice a studie SOA Litoměřice
ISBN 978-80-87271-05-6
[02.03.10]
Jaroslav Jásek, Alena Vrbová, Jan Palas

Pražské kaly

Odborné zpracování dějin pražského kalového hospodářství první poloviny 20. století.

vydáno 2009, B5, vázaná, 188 stran
počet černobílých vyobrazení: 53
náklad: 500 výtisků, cena 250.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-87271-04-9
[02.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Západní Čechy. Svazek IX. Kniha pamětní města Velhartic 1397–1720. Kniha pamětní města Kolínce 1409–1724. Rejstřík městských počtů města Sušice 1464–1648

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2008, A4, sešit, 28 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 250 výtisků, cena 85.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-87271-09-4
[02.03.10]
Veronika Středová

Počátky formování konceptu dějin mentalit v české historiografii

vydáno 2008, A5, brožovaná, 164 stran
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-96-8
[02.03.10]
Pražský sborník historický XXXVI

vydáno 2008, B5, vázaná, 580 stran
počet černobílých vyobrazení: 21
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-87271-03-2
více ] »
[02.03.10]
Johann Nepomuk Felbinger

Kronika Mariánských Lázní 1786–1855 / Chronik des Kurortes Marienbad 1786–1855

Česko-německá edice rukopisné kroniky Mariánských Lázní z doby vzniku a prvotního rozkvětu tohoto lázeňského místa. Otištěno je všech 89 kreseb, jež obsahuje Felbingerův rukopis kroniky a připojen je výběr kreseb z Felbingerova skicáře, uloženého v zámecké knihovně Staré Sedliště. Vydáno ve spolupráci s Městským muzeem Mariánské Lázně.

vydáno 2008, A4, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 130
náklad: 1500 výtisků, cena 390.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-99-9
[02.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Západní Čechy. Svazek VIII. Pamětní kniha města Žlutic 1435–1648 – Kniha testamentů města Domažlic 1505–1548 – Kniha smluv města Klatov 1511–1562 (1572)

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2008, A4, sešit, 28 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 28 výtisků, cena 85.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-98-2
[02.03.10]
PRAŽSKÝ STUDENT – Univerzitní studenti v dějinách Prahy

Publikace ke stejnojmenné výstavě pořádané v Clam-Gallasově paláci v Praze od 14. listopadu 2008 do 1. února 2009.

vydáno 2008, 20×22 cm, brožovaná, 168 stran
počet barevných vyobrazení: 50
počet černobílých vyobrazení: 19
náklad: 800 výtisků, cena 260.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-87271-00-1
[02.03.10]
PROMĚNY DĚJIN UMĚNÍ – Akta druhého sjezdu historiků umění Sborník ze druhého sjezdu historiků umění, který se konal 21.–22. září 2006.

vydáno 2007, A5, vázaná, 272 stran
počet černobílých vyobrazení: 44
náklad: 400 výtisků, cena 164.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-89-0
[02.03.10]
Miroslav Moutvic

Ústřední jatky města Prahy v Holešovicích 1895–1951

vydáno 2007, B5, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 8
náklad: 500 výtisků, cena 185.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-88-3
[02.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Západní Čechy. Svazek VII. Městské knihy města Stříbra 1437–1520

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2007, A4, sešit, 30 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 250 výtisků, cena 84.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-84-5
[02.03.10]
Pražský sborník historický XXXV

vydáno 2007, B5, vázaná, 384 stran
počet barevných vyobrazení: 6
počet černobílých vyobrazení: 23
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Pražský sborník historický
ISBN 978-80-86197-90-6
[02.03.10]
Karel Beránek, Věra Beránková

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. TOMUS V – Fontes archivi nationalis, PARS I – Litterae monasteriorum, FASCICULLUS 2 – 1397–1419

vydáno 2008, A4, brožovaná, 248 stran
náklad: 400 výtisků, cena 436.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-86197-86-9
více ] »
[02.03.10]
LÁSKA – TOUHA – VÁŠEŇ Milostné náměty v umění 15.–19. století

Katalog ke stejnojmenné výstavě

vydáno 2008, 20×22 cm, brožovaná, 296 stran
počet barevných vyobrazení: 219
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 1000 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-94-4
[02.03.10]
Petr Kreuz, Ivan Martinovský

VLADISLAVSKÉ ZŘÍZENÍ ZEMSKÉ a navazující prameny (Svatováclavská smlouva a Zřízení o ručnicích) – EDICE

vydáno 2007, 19×24 cm, vázaná, 528 stran
počet barevných vyobrazení: 32
náklad: 1000 výtisků, cena 350.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-91-3
více ] »
[01.03.10]
Barbora a Marek Lašťovkovi

Plán Prahy a Vyšehradu na základě mapování stabilního katastru (1856).

Plán spojených měst pražských (Staré Město a Josefov, Nové Město, Malá Strana, Hradčany) a Vyšehradu pořízený v souvislosti s mapováním ke stabilnímu katastru v měřítku cca 1:1300 (původní měřítko 1:720). Vázaná cca A4, 232 stran, náklad 750 kusů, cena 545 Kč. Kniha vychází v řadě Documenta pragensia monographia sv. 23.

vydáno 2008, A4, vázaná, 232 stran
počet barevných vyobrazení: 300
náklad: 750 výtisků, cena 545.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-92-0
[01.03.10]
Locus pietatis et vitae

Sborník příspěvků z konference konané v Hejnicích ve dnech 13.–15. září 2007. Publikace volně navazuje na konferenční sborník "Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci", kterou Scriptorium vydalo roku 2003.

vydáno 2008, A5, brožovaná, 536 stran
počet černobílých vyobrazení: 59
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-39-5
[01.03.10]
Jana Ratajová, Lucie Storchová (edd.)

Nádoby mdlé, hlavy nemající?

Diskursy panenství a vdovství v české literatuře raného novověku. Edice šesti spisů o panenství ze 16. a 17. století doprovozená vysvětlivkami, slovníčkem a dvěma studiemi editorek zabývajícími se problematikou genderu v české literatuře raného novověku. Publikace je prvním svazkem čtyřsvazkové ediční řady "Gender v českých preskriptivních diskursech raného novověku (v literatuře o ženství, panenství, vdovství, manželství a ženském těle)".

vydáno 2008, B5, vázaná, 592 stran
počet černobílých vyobrazení: 36
náklad: 500 výtisků, cena 363.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-95-1
[01.03.10]
Zdeněk R. Nešpor

Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu.

Původní monografie mapující vývoj sociologie náboženství v českých zemích od jejích počátků v 19. století až po současnost. Autor však téma do značné míry přesahuje směrem ke sledování tematizace religiozity ve společenských vědách vůbec. Kniha plní jak funkci analytické studie, tak odborné syntézy a encyklopedické příručky

vydáno 2008, B5, vázaná, 432 stran
náklad: 450 výtisků, cena 298.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-97-5
[01.03.10]
V komnatách paláců, v ulicích měst Sborník příspěvků věnovaných Václavu Ledvinkovi k šedesátým narozeninám

vydáno 2007, B5, vázaná, 376 stran
náklad: 400 výtisků, cena 294.00 Kč
ediční řada: jubilejní sborníky
ISBN 978-80-86197-79-1
více ] »
[01.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek VI. Kniha trhů a testamentů města Kadaně 1465–1522, Kniha pamětní města Úštěka 1513–1594, Kniha soudní a pamětní města Hošťky 1494–1578.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2006, A4, sešit, 36 stran
počet černobílých vyobrazení: 45
náklad: 36 výtisků, cena 84.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-77-8
[01.03.10]
Karel Beránek, Věra Beránková

REGESTA BOHEMIAE ET MORAVIAE AETATIS VENCESLAI IV. TOMUS V – Fontes archivi nationalis, PARS I – Litterae monasteriorum, FASCICULLUS 1 – 1378–1397

vydáno 2006, A4, brožovaná, 272 stran
náklad: 400 výtisků, cena 441.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-86197-69-7
více ] »
[01.03.10]
Jaroslav Otčenášek

NĚMCI V ČECHÁCH PO ROCE 1945 – Na příkladu západního Podještědí

vydáno 2006, A5, brožovaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 31
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 208 výtisků, cena 252.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-82-4
[01.03.10]
Reflexe a sebereflexe ženy v české národní elitě 2. poloviny 19. století

Sborník příspěvků z konference uspořádané ve dnech 23.–24. 11. 2006 Národním archivem ve spolupráci s Archivem hl. m. Prahy.

vydáno 2007, A5, brožovaná, 368 stran
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 400 výtisků, cena 273.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-83-8
[01.03.10]
Bohumír Roedl

Araukánské války 1546–1881 – Španělské Flandry v Chile

Populárně naučná publikace poutavě vypráví příběh malého etnika Mapučů (žijícího na území dnešního Chile), které s bezpříkladnou odvahou bojovalo 300 let za svou svobodu. Tato publikace je výhradní distribuci firmy KOSMAS.

vydáno 2007, A5, vázaná, 360 stran
počet barevných vyobrazení: 100
počet černobílých vyobrazení: 7
náklad: 1000 výtisků, cena 378.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-80-7
[01.03.10]
Hana Pátková (ed.)

Z Noyonu do Prahy – Kult svatého Eligia ve středověkých Čechách

Sborník pěti příspěvků z různých oborů.

vydáno 2006, A5, brožovaná, 304 stran
počet barevných vyobrazení: 20
počet černobílých vyobrazení: 38
náklad: 550 výtisků, cena 441.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-78-6
více ] »
[01.03.10]
Martin Nejedlý

Středověký mýtus o Meluzíně a rodová pověst Lucemburků

vydáno 2007, B5, vázaná, 504 stran
počet barevných vyobrazení: 217
počet černobílých vyobrazení: 40
náklad: 500 výtisků, cena 420.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-81-4
více ] »
[01.03.10]
Jaroslav Pánek

Jan Zajíc z Házmburka – Sarmacia aneb zpověď českého aristokrata

Edice rukopisu uloženého ve sbírkách Rakouské národní knihovny představuje svébytný autobiografický text Jana Zajíce z Házmburka z poloviny 16. století. Rukopis provází řada překrásných dobových vyobrazení, která jsou všechna součástí i našeho vydání.

vydáno 2007, B6, vázaná, 208 stran
počet barevných vyobrazení: 8
počet černobílých vyobrazení: 16
náklad: 500 výtisků, cena 315.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-86197-87-6
[01.03.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXV – DOBROU CHUŤ VELKOMĚSTO

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 2007, A5, brožovaná, 468 stran
počet černobílých vyobrazení: 21
náklad: 500 výtisků, cena 189.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-85-2
[01.03.10]
Praha Mozartova Kulturní a společenský život v Praze 1780–1800

Katalog ke stejnojmenné výstavě.

vydáno 2006, 20×22 cm, brožovaná, 234 stran
počet barevných vyobrazení: 9
počet černobílých vyobrazení: 100
náklad: 800 výtisků, cena 336.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-73-5
[01.03.10]
Lucemburská Praha 1310–1437

Katalog ke stejnojmenné výstavě.

vydáno 2006, 20×22 cm, brožovaná, 168 stran
počet barevných vyobrazení: 7
počet černobílých vyobrazení: 136
náklad: 700 výtisků, cena 315.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-66-2
[01.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek V. Kniha soudní a pamětní města Třebenic 1433–1577. Kniha soudní města Třebenic 1490–1601.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemiukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2006, A4, sešit, 32 stran
počet černobílých vyobrazení: 18
náklad: 300 výtisků, cena 84.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-76-X
[01.03.10]
Kateřina Jíšová, Eva Doležalová (edd.)

Pozdně středověké testamenty v českých městech

Sborník příspěvků z konference konané 30. 11. 2005.

vydáno 2006, A5, brožovaná, 296 stran
náklad: 500 výtisků, cena 252.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-72-7
[01.03.10]
Hana Pátková (ed.)

ČESKÁ BESEDA o německých i českých kronikách, pamětech a dalších vyprávěcích pramenech

vydáno 2006, a5, brožovaná, 160 stran
počet černobílých vyobrazení: 23
náklad: 300 výtisků, cena 147.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-70-0
[01.03.10]
František Holec

Archiv hlavního města Prahy – kapitoly z dějin 1851–2001

Publikace vydaná u příležitosti 155. výročí založení AMP přibližuje jeho historii. kromě autora se na publikaci podíleli Václav Ledvina, Pavel Křivský a Miloslav Bělohlávek. Je provázena bohatou obrazovou dokumentací.

vydáno 2006, b5, vázaná, 280 stran
počet barevných vyobrazení: 57
počet černobílých vyobrazení: 29
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-71-9
[01.03.10]
Milena Lenderová, Jarmila Plšková (edd.)

Gabriela ze Schwarzenbergu – krátká cesta životem a Evropou

Gabriela ze Schwarzenbergu žila v letech 1825–1843. Publikace obsahuje edici rukopisu jejího románu, souboru dopisů a deníku z cest po Evropě. Zajímavým způsobem nám přibližuje život šlechtičny v polovině 19. století.

vydáno 2006, B6, vázaná, 464 stran
počet barevných vyobrazení: 33
počet černobílých vyobrazení: 16
náklad: 500 výtisků, cena 336.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-86197-63-8
více ] »
[01.03.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXIV – MĚSTO A VODA

vydáno 2005, A5, brožovaná, 580 stran
počet barevných vyobrazení: 116
počet černobílých vyobrazení: 14
náklad: 500 výtisků, cena 231.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-67-0
[01.03.10]
Jaroslav Jásek

William Heerlein Lindley a pražská kanalizace

Odborná monografie o vzniku a tvůrcích pražské kanalizace vydaná ke 100. výročí jejího spuštění. Knihu je možno zakoupit na portálu www.kosmas.cz jako elektronickou publikaci (stiskněte "více" pod textem)

vydáno 2006, B5, vázaná, 256 stran
počet černobílých vyobrazení: 99
náklad: 900 výtisků, cena 399.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-65-4
více ] »
[01.03.10]
Petr Grulich

Obchodní a živnostenská komora Hradec Králové 1910–1949

vydáno 2005, A5, brožovaná, 216 stran
počet černobílých vyobrazení: 23
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-64-6
[01.03.10]
Barbora a Marek Lašťovkovi

Plán Prahy podle indikačních skic stabilního katastru (1840–1842).

Plán dnešního území Prahy vytvořený z indikačních skic stabilního katastru jednotlivých katastrálních území v měřítku cca 1:5000. Ukázku plánové části ve formátu PDF naleznete pod odkazem "více..."

vydáno 2005, A4, vázaná, 480 stran
počet barevných vyobrazení: 900
náklad: 750 výtisků, cena 1050.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-61-1
[01.03.10]
Eva Šmilauerová

Poděbrady v proměnách staletí 2. díl (1850–1948)

vydáno 2005, A5, vázaná, 272 stran
počet barevných vyobrazení: 35
počet černobílých vyobrazení: 61
náklad: 2000 výtisků, cena 336.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-90215-62-X
[01.03.10]
Lenka Veselá

Knihy na dvoře Rožmberků

Publikace o rožmberské knihovně provázená vyobrazeními a Březanovým katalogem knihovny na přiloženém CD.

vydáno 2005, B5, vázaná, 360 stran
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 400 výtisků, cena 441.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-60-3
[01.03.10]
Barokní Praha – Barokní Čechie 1620–1740.

Sborník z konference Archivu hl. m. Prahy, vázaná

vydáno 2005, B5, vázaná, 1096 stran
počet černobílých vyobrazení: 270
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-59-X
[01.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek IV. Kniha trhová města Chomutova 1468–1583.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografiemi ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2005, A4, sešit, 20 stran
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 300 výtisků, cena 84.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-57-3
[01.03.10]
Luboš Velek, Alice Velková

Jaromír Čelakovský – Moje zápisky 1871–1914

vydáno 2005, B5, vázaná, 440 stran
počet černobílých vyobrazení: 33
náklad: 600 výtisků, cena 357.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-51-4
[01.03.10]
Jana Zachová

REGESTA DIPLOMATICA NEC NON EPISTOLARIA BOHEMIAE ET MORAVIAE PARS V 1346–1355, FASCICULLUS 5, INDEX

vydáno 2005, A4, brožovaná, 168 stran
náklad: 550 výtisků, cena 450.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-86197-58-1
více ] »
[01.03.10]
Helena Kokešová

Eduard Albert – Příspěvek k životopisu a edice korespondence

vydáno 2004, B5, vázaná, 340 stran
počet černobílých vyobrazení: 34
náklad: 600 výtisků, cena 320.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-56-5
[01.03.10]
Jaroslav Jásek, Michal Fiala

Šítkovská vodárna a Karel Mělnický

Edice stavebního deníku vodárny provázená úvodní studií, obrazovou dokumentací, rejstříky atd.

vydáno 2004, B5, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 42
náklad: 700 výtisků, cena 340.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-54-9
[01.03.10]
Jana Zachová

REGESTA DIPLOMATICA NEC NON EPISTOLARIA BOHEMIAE ET MORAVIAE PARS V 1346–1355, FASCICULLUS 4, 1352–1355

vydáno 2004, A4, brožovaná, 264 stran
náklad: 550 výtisků, cena 450.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-86197-55-7
více ] »
[01.03.10]
Hana Pátková, Ondřej Bastl

Texty k výuce diplomatiky

Příručka pro studenty i zájemce o historii, kteří chtějí prohloubit své znalosti v diplomatice. 75 ukázek písemností obsahujících přepis, komentář a vyobrazení.

vydáno 2003, A4, brožovaná, 176 stran
počet černobílých vyobrazení: 93
náklad: 400 výtisků, cena 222.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-48-4
[01.03.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXIII – Seminář a jeho hosté II. Sborník příspěvků k nedožitým 70. narozeninám Doc. PhDr. Rostislava Nového.

vydáno 2004, A5, brožovaná, 360 stran
počet černobílých vyobrazení: 1
náklad: 500 výtisků, cena 154.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-53-0
[01.03.10]
Vlasta Valeš

DIE WIENER TSCHECHEN EINST UND JETZT – Eine Einführung in Geschichte und Gegenwart der tschechischen Volksgruppe in Wien VÍDEŇŠTÍ ČEŠI VČERA A DNES – Úvod do dějin a současnosti české národnostní skupiny ve Vídni.

vydáno 2004, A5, brožovaná, 144 stran
počet černobílých vyobrazení: 34
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-52-2
[01.03.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXII – Pražské městské elity středověku a raného novověku

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 2004, A5, brožovaná, 396 stran
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-50-6
[01.03.10]
Jiří Kubeš (ed.)

Kryštof Václav z Nostic – Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705

Deník zachycuje cestu z Niwnice (poblíž Zhořelce ve Slezsku) do Nizozemí a zpět, při níž Kryštof Václav z Nostic navštívil např. Berlín, Hamburk či Hannover. Popisuje velké množství měst, vesnic, staveb, ale i hostitelů a dalších zajímavostí z cesty a přibližuje tak zajímavým způsobem nejen každodenní život na cestách, ale i mnoho podrobností o místech, která navštívil.

vydáno 2003, B6, vázaná, 384 stran
počet barevných vyobrazení: 5
počet černobílých vyobrazení: 52
náklad: 500 výtisků, cena 315.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-86197-36-0
[01.03.10]
Úloha církevních řádů při pobělohorské rekatolizaci

Sborník příspěvků z pracovního semináře konaného ve Vranově u Brna ve dnech 4.–5. 6. 2003.

vydáno 2003, A5, brožovaná, 392 stran
počet černobílých vyobrazení: 23
náklad: 400 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-49-2
[01.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek III. Kniha přijímání za měšťany města České Lípy 1461–1722.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2003, A4, sešit, 24 stran
počet černobílých vyobrazení: 14
náklad: 300 výtisků, cena 76.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-45-X
[01.03.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek II. Městská kniha soudní a pamětní Ústí nad Labem 1438–1514.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie 18 ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2003, A4, sešit, 36 stran
počet černobílých vyobrazení: 18
náklad: 300 výtisků, cena 88.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-44-1
[01.03.10]
Ondřej Bastl

Spojení pražských měst v roce 1784. Edice rukopisu č. 322 Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 2003, B5, vázaná, 224 stran
počet barevných vyobrazení: 15
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-43-3
[01.03.10]
Petra Večeřová

Šumanská tiskárna (1585–1628)

vydáno 2002, B5, vázaná, 376 stran
počet černobílých vyobrazení: 177
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-42-5
[01.03.10]
Praha – Čechy – Evropa

Katalog ke stejnojmenné výstavě.

vydáno 2003, 20×22 cm, brožovaná, 204 stran
počet barevných vyobrazení: 85
počet černobílých vyobrazení: 19
náklad: 600 výtisků, cena 300.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-46-7
[01.03.10]
Martin Franc

Řasy, nebo knedlíky? Postoje odborníků na výživu k inovacím a tradicím v české stravě v 50. a 60. letech 20. století

vydáno 2003, B5, vázaná, 312 stran
počet černobílých vyobrazení: 800
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-46-8
[26.02.10]
Doma v cizině – Češi ve Vídni ve 20. století

Katalog ke stejnojmenné výstavě.

vydáno 2002, 20 × 22 cm, brožovaná, 168 stran
počet barevných vyobrazení: 27
počet černobílých vyobrazení: 26
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-34-4
[26.02.10]
Ivana Ebelová

Pražská a venkovská stavební řemesla v době renesance a baroka

vydáno 2002, B5, vázaná, 200 stran
počet černobílých vyobrazení: 25
náklad: 700 výtisků, cena 187.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-33-6
[26.02.10]
Tomáš Rataj

České země ve stínu půlměsíce – obraz Turka v raně novověké literatuře z Českých zemí

vydáno 2002, A5, vázaná, 424 stran
počet černobílých vyobrazení: 99
náklad: 900 výtisků, cena 295.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-31-X
[26.02.10]
Hana Pátková

Album pozdně středověkého písma. Severní Čechy. Svazek I. Soudní knihy města Loun.

Album resp. katalog písma provázený přepisy a fotografie 27 ukázek, možno použít též jako paleografickou pomůcku.

vydáno 2002, A4, sešit, 48 stran
počet černobílých vyobrazení: 27
náklad: 300 výtisků, cena 77.00 Kč
ediční řada: Album pozdně středověkého písma
ISBN 978-80-86197-41-7
[26.02.10]
Lenka Bydžovská, Roman Prahl (edd.)

V mužském mozku Sborník k 70. narozeninám Petra Wittlicha

vydáno 2002, B5, vázaná, 336 stran
počet černobílých vyobrazení: 100
náklad: 600 výtisků, cena 333.00 Kč
ediční řada: jubilejní sborníky
ISBN 978-80-86197-35-2
více ] »
[26.02.10]
Jana Ratajová (ed.)

Alžběta Lidmila z Lisova – Rodinné paměti

Rodinné paměti české šlechtičny z let 1657–1677 a ukázky z její knihy kuchařských, lékařských a veterinárních receptů.

vydáno 2002, B6, vázaná, 192 stran
počet barevných vyobrazení: 17
počet černobílých vyobrazení: 16
náklad: 600 výtisků, cena 195.00 Kč
ediční řada: Manu propria
ISBN 978-80-86197-37-9
[26.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XXI – Osm set let pražské samosprávy

vydáno 2002, A5, brožovaná, 216 stran
počet černobílých vyobrazení: 15
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-38-7
[26.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XX – Města versus katastrofy (dodatky) – Univerzita a město

vydáno 2002, A5, brožovaná, 536 stran
počet černobílých vyobrazení: 31
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-40-9
[26.02.10]
Jan Hrdina, Eva Doležalová, Jan Kahuda (edd.)

PATER FAMILIAS – Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Ivana Hlaváčka

vydáno 2000, A5, brožovaná, 492 stran
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 500 výtisků, cena 183.00 Kč
ediční řada: jubilejní sborníky
ISBN 978-80-86197-26-3
[26.02.10]
Eva Šmilauerová

Poděbrady v proměnách staletí 1. díl do roku 1850

vydáno 2001, A5, vázaná, 248 stran
počet barevných vyobrazení: 25
počet černobílých vyobrazení: 30
náklad: 2000 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-30-1
[26.02.10]
Michal Fiala, Tomáš Krejčík

Erbovní listiny Archivu Národního muzea

Odborná regestová edice všech erbovních listin dochovaných v Archivu Národního muzea provázená barevnými vyobrazeními všech minatur.

vydáno 2001, B5, vázaná, 488 stran
počet barevných vyobrazení: 134
náklad: 800 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-32-8
[26.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XIX – Národnostní skupiny, menšiny a cizinci ve městech – Praha, město zpráv a zpravodajství

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 2001, A5, brožovaná, 384 stran
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-29-8
[26.02.10]
Vojtěch Šustek

Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, svazek 2

Měsíční situační zprávy Josefa Pfitznera – edice.

vydáno 2001, B5, vázaná, 512 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 700 výtisků, cena 365.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-28-X
[26.02.10]
Život v barokní Praze 1620–1784

Katalog ke stejnojmenné výstavě.

vydáno 2000, 20 × 22 cm, brožovaná, 156 stran
počet barevných vyobrazení: 24
počet černobílých vyobrazení: 74
náklad: 750 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-25-5
[26.02.10]
Hana Pátková

Cvičení z pozdně středověké paleografie

Příručka pro studenty i zájemce o historii, kteří chtějí prohloubit své znalosti ve čtení středověkých písem. 21 ukázek na křídovém papíře, provázených přepisy, úvodem, komentářem každé ukázky a statí o zkratkách včetně ukázek z textů.

vydáno 2000, A4, jiná, 53 stran
počet černobílých vyobrazení: 21
náklad: 600 výtisků, cena 165.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-19-0
[26.02.10]
Miloš Vohradník

Poruchy řečové komunikace u velofaryngeální insuficience

Jedná se o odbornou lékařskou publikaci. Distribuuje autor.

vydáno 2000, A5, brožovaná, 136 stran
počet černobílých vyobrazení: 24
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-24-7
[26.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XVIII – Od středověkých bratrstev k moderním spolkům

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 2000, A5, brožovaná, 384 stran
náklad: 500 výtisků, cena 129.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-21-2
[26.02.10]
Pavel Preiss

František Julius Lux – západočeský rokokový malíř

Monografie o životě a díle tohoto malíře provázená mnoha vyobrazeními, výpravná kniha na křídovém papíře.

vydáno 2000, B5, vázaná, 216 stran
počet barevných vyobrazení: 55
počet černobílých vyobrazení: 37
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-23-9
více ] »
[26.02.10]
Jiří Pešek, Ota Konrád (edd.)

VIII. sjezd českých historiků

Výběr příspěvků. Pokud máte zájem o tuto knihu, obraťte se prosím na Sdružení historiků České republiky.

vydáno 2000, B5, brožovaná, 340 stran
náklad: 800 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-22-0
[26.02.10]
Hana Pátková (ed.)

ČESKÁ BESEDA o německých badatelích v oblasti pomocných věd historických, archivnictví a edic historických pramenů

Příspěvky z konference pořádané 12. 11. 1999 v Ústí nad Labem.

vydáno 2000, A5, brožovaná, 100 stran
počet černobílých vyobrazení: 10
náklad: 300 výtisků, cena 101.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-20-4
[26.02.10]
Jana Zachová

Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae, pars V 1346–1355, fascicullus 3, 1350–1352

Po 145 letech od vydání prvního a po 40 letech od vydání dosud posledního svazku přichází opět na trh další část tohoto stěžejního edičního podniku české historiografie.

vydáno 2000, A4, brožovaná, 232 stran
náklad: 800 výtisků, cena 400.00 Kč
ediční řada: Regesta Bohemiae et Moraviae
ISBN 978-80-86197-12-3
více ] »
[26.02.10]
Martina Malechová (překlad, úvodní slovo), Simona Binková (doslov)

Pero Vaz de Caminha: Dopis králi Manuelovi o nalezení Brazílie

Překlad unikátního svědectví účastníka jedné z objevných plaveb k americkému kontinentu. Knihu provází řada vyobrazení, úvodní slovo překladatelky pod názvem Putování za snem o ráji. Doslov shrnuje ohlasy této plavby v české historiografii.

vydáno 2000, A6, vázaná, 80 stran
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 500 výtisků, cena 166.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-18-2
[26.02.10]
Miroslav Moutvic

Pražské vzorkové veletrhy 1920–1951

Publikace vychází ze zpracování archivního fondu tohoto podniku.

vydáno 2000, B5, vázaná, 184 stran
počet černobílých vyobrazení: 41
náklad: 700 výtisků, cena 165.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-17-4
[26.02.10]
Osm století pražské samosprávy

Katalog ke stejnojmenné výstavě.

vydáno 2000, 20×22 cm, brožovaná, 178 stran
počet barevných vyobrazení: 65
počet černobílých vyobrazení: 30
náklad: 750 výtisků, cena 200.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-86197-16-6
[25.02.10]
Alena Míšková, Vojtěch Šustek

Josef Pfitzner a protektorátní Praha v letech 1939–1945, svazek 1

Deník Josefa Pfitznera a úřední korespondence Josefa Pfitznera s Karlem Hermannem Frankem – edice doprovázená odbornou studií.

vydáno 2000, B5, vázaná, 660 stran
počet černobílých vyobrazení: 9
náklad: 700 výtisků, cena 395.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-10-7
[25.02.10]
Sborník HISTORIE ’98

Sborník z celostátní studentské vědecké konference.

vydáno 2000, A5, brožovaná, 256 stran
náklad: 150 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-15-8
[25.02.10]
Jiří Pešek

Od aglomerace k velkoměstu

Praha a středoevropské metropole 1850–1920. Kniha pojednává o proměnách Prahy v uvedeném období, přináší srovnání s jinými metropolemi (např. Mnichov, Vídeň, Budapešť, Paříž či Berlín).

vydáno 1999, B5, vázaná, 320 stran
počet barevných vyobrazení: 6
počet černobílých vyobrazení: 22
náklad: 700 výtisků, cena 252.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-09-3
[25.02.10]
Lenka Bobková

Exulanti z Prahy a severozápadních Čech v Pirně v letech 1621–1639

Edice historických soupisů, které jsou uloženy v Saském archivu v Drážďanech.

vydáno 1999, B5, vázaná, 296 stran
náklad: 700 výtisků, cena 259.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-05-0
[25.02.10]
Milan Lašťovka

Poruchy plynulosti řeči

Touto knihou se spolek vydává též na půdu jiných věd než historických – jedná se o odbornou lékařskou publikaci.

vydáno 1999, A5, brožovaná, 140 stran
náklad: 500 výtisků, cena 120.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-13-1
[25.02.10]
Marginalia historica III

3 svazek historicky zaměřeného periodika vydávaného studenty Pedagogické fakulty UK.

vydáno 1999, A5, brožovaná, 296 stran
náklad: 200 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-11-5
[25.02.10]
Jiří Svoboda, Bohdan Zilynskij

Spolkový život v Kozojedech v 19. a 20. století

Brožura o spolcích v obci v okresu Plzeň-sever, která navazuje na již vydanou brožuru o dějinách téže obce.

vydáno 1998, A5, brožovaná, 52 stran
počet černobílých vyobrazení: 13
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-08-5
[25.02.10]
Jan Pařez

Česko-anglický příruční slovník genealogický

vydáno 1999, 12,5×21,5, vázaná, 280 stran
počet černobílých vyobrazení: 27
náklad: 600 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-07-7
více ] »
[25.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XVII – Nové Město pražské ve 14.–20. století

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy.

vydáno 1999, A5, brožovaná, 376 stran
náklad: 500 výtisků, cena 120.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-06-9
[25.02.10]
Vladimír Laštovka

Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce

Kronikářské vyprávění z dějin jedné z pražských obcí.

vydáno 1999, B5, vázaná, 214 stran
počet černobílých vyobrazení: 30
náklad: 1500 výtisků, cena 149.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-04-2
[25.02.10]
Michal Fiala, Jakub Hrdlička

Řády, medaile a vyznamenání ve sbírkách Archivu hl. m. Prahy

Soupis jedné ze sbírek Archivu hl. m. Prahy provázený bezmála 1000 barevných vyobrazení. Digitální verze téže knihy na CD za stejnou cenu obsahuje vyobrazení všech předmětů této sbírky.

vydáno 1999, B5, vázaná, 392 stran
počet barevných vyobrazení: 1000
náklad: 700 výtisků, cena 399.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-86197-03-4
[25.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XVI – Města a katastrofy; Ponížení a odstrčení

Sborník příspěvků z konferencí Archivu hl. m. Prahy: Města a katastrofy; Ponížení a odstrčení.

vydáno 1998, A5, brožovaná, 356 stran
náklad: 500 výtisků, cena 100.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-86197-06-6
[25.02.10]
FACTA PROBANT HOMINES – Sborník příspěvků k životnímu jubileu Prof. Dr. Zdeňky Hledíkové

Sborník 38 příspěvků z oblasti zejména středověkých církevních dějin.

vydáno 1998, A5, brožovaná, 592 stran
počet černobílých vyobrazení: 32
náklad: 500 výtisků, cena 144.00 Kč
ediční řada: jubilejní sborníky
ISBN 978-80-86197-00-X
[25.02.10]
Marginalia Historica II.

2 svazek historicky zaměřeného periodika vydávaného studenty Pedagogické fakulty UK.

vydáno 1998, A5, brožovaná, 220 stran
náklad: 200 výtisků, cena 120.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-86197-01-8
[25.02.10]
Marek Lašťovka, Barbora Lašťovková, Tomáš Rataj, Jana Ratajová, Josef Třikač

Pražské spolky

Katalog pražských spolků (a dobrovolných organizací) evidovaných na území Prahy (resp. pražského policejního ředitelství) v posledních dvou stoletích, který vychází z úřední evidence – tzv. spolkového katastru, který je uložen v Archivu hl. m. Prahy. Knihu doprovází úvodní studie o pražském spolkovnictví (její německá zkrácená verze), obsáhlý výběrový rejstřík i řada vyobrazení.

vydáno 1998, B5, vázaná, 840 stran
počet černobílých vyobrazení: 24
náklad: 700 výtisků, cena 233.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-90215-1X-9
[25.02.10]
Bohumír Roedl

Ve jménu inky Túpaka Amarua

Populárně-vědecká publikace popisující největší povstání na jihoamerickém kontinentě před osamostatněním jihoamerických států – na území dnešního Peru, které vedl poslední „inka“ Túpak Amaru, jehož jméno známe z poslední doby zejména díky teroristické organizaci nesoucí jeho jméno. Čtenářsky přitažlivá a přitom odborně erudovaná publikace o povstání z konce 18. století provázená množstvím černobílých vyobrazení z pramenů i fotografiemi pro nás exotické země – Peru.

vydáno 1998, A5, vázaná, 352 stran
počet černobílých vyobrazení: 125
náklad: 2500 výtisků, cena 211.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-90215-17-3
více ] »
[25.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XV

Sborník příspěvků ze starších konferencí Archivu hl. m. Prahy a dalších studií včetně dějin Archivu hl. m. Prahy a edic několika pramenů.

vydáno 1998, A5, brožovaná, 636 stran
náklad: 500 výtisků, cena 120.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-90215-18-1
[25.02.10]
Michal Fiala, Jakub Hrdlička, Jan Županič

Erbovní listiny Archivu hl. m. Prahy a Nobilitační privilegia studentské legie roku 1648

Odborná regestová edice všech erbovních listin dochovaných v Archivu hl. m. Prahy doprovázená nobilitačními diplomy pro členy studentské legie bránící Prahu v roce 1648. Edici provází rozsáhlá obrazová část, jmenný, místní a věcný rejstřík i seznam literatury, úvodní studie je přeložena i do anglického jazyka.

vydáno 1997, B5, vázaná, 544 stran
náklad: 700 výtisků, cena 299.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-90215-16-5
[25.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XIV – Mezi liberalismem a totalitou

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy 1994 na téma komunální politiky v Čechách v 19. a 20. století. 21 příspěvků v českém (s německým resumé) a německém jazyce.

vydáno 1997, A5, brožovaná, 240 stran
náklad: 500 výtisků, cena 75.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-90215-14-9
[25.02.10]
Jaroslav Čechura, Zdeněk Hojda, Martina Novozámská

Nájemníci na Starém Městě pražském roku 1608

Rekonstruovaná edice shořelého rukopisu č. 324 z Archivu hl. m. Prahy obsahující odborný úvod, edici původního (českého) textu z roku 1608, obsáhlý rejstřík (jmen, zaměstnání, domů, míst a zemí původu pražských nájemníků), místopisné určení domů a německé resumé.

vydáno 1997, B5, jiná, 192 stran
náklad: 800 výtisků, cena 100.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-90215-15-7
[25.02.10]
Václav Ledvinka a kol. (M. Dvořák, T. Jelínek, J. Mendelová, M. Veselka, J. Vichra)

ARCHIV HL. M. PRAHY – Pamětní kniha k otevření novostavby

Účelová pamětní publikace obsahující stručné dějiny Archivu hl. m. Prahy, vývoj snah o stavbu archivní novostavby, stručný přehled archivních fondů, prezentace generálního dodavatele i subdodavatelů. Chcete-li si knihu prohlédnout ve formátu PDF, klikněte na více...

vydáno 1997, B5, brožovaná, 80 stran
počet barevných vyobrazení: 15
počet černobílých vyobrazení: 24
náklad: 500 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: jiná
ISBN 978-80-90215-13-0
více ] »
[18.02.10]
Tomáš Sekyrka a kol. (M. Halata, J. Kašparová, H. Pátková, P. Preiss, J. Royt, E. Šnajdrová, M. Šroňek, V. Vlnas)

UMĚNÍ A MISTROVSTVÍ – Pražská malířská bratrstva 1348–1783

Katalog stejnojmenné výstavy doprovázený odbornými studiemi.

vydáno 1997, 20×22 cm, brožovaná, 120 stran
počet barevných vyobrazení: 15
počet černobílých vyobrazení: 23
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: katalogy výstav
ISBN 978-80-90215-12-2
[18.02.10]
DOCUMENTA PRAGENSIA XIII – Žena v dějinách Prahy

Sborník příspěvků z konference Archivu hl. m. Prahy na téma ženy v českých městech. 36 příspěvků v českém a německém jazyce, 5 recenzí a souhrnné německé resume.

vydáno 1996, A5, brožovaná, 440 stran
náklad: 500 výtisků, cena 120.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia
ISBN 978-80-XXXXX-XX-X
[01.01.96]
Hana Pátková

Berní knihy Starého Města pražského (1427–1434)

Odborná edice rukopisu č. 20 Archivu hl. m. Prahy – berního rejstříku staroměstského z 2. čtvrtiny 15. století provázená úvodní statí v českém, německém a latinském jazyce a rejstříkem.

vydáno 1996, B5, vázaná, 392 stran
počet černobílých vyobrazení: 4
náklad: 700 výtisků, cena 0.00 Kč
ediční řada: Documenta pragensia monographia
ISBN 978-80-90215-10-6
Vyhledávání knih
Autoři:

Název:

ISBN:
----

Ediční řada:

Rok vydání:

Pro vyhledání všech vydaných knih odešli nevyplněný formulář.